1,259 Works

Additional file 1 of SIRPα antibody combined with oncolytic virus OH2 protects against tumours by activating innate immunity and reprogramming the tumour immune microenvironment

Defeng Kong, Zhenrong Yang, Guoliang Li, Quanyou Wu, Zhaoru Gu, Duo Wan, Qi Zhang, Xiaoli Zhang, Shujun Cheng, Binlei Liu, Kaitai Zhang & Wen Zhang
Additional file 1: Table S1. Gene lis for heatmap.

Additional file 1 of Integrated metabolomic and transcriptomic analyses of the synergistic effect of polymyxin–rifampicin combination against Pseudomonas aeruginosa

Mohd Hafidz Mahamad Maifiah, Yan Zhu, Brian T. Tsuji, Darren J. Creek, Tony Velkov & Jian Li
Additional file 1: Table S1. Significantly changed metabolites at 15 min. Table S2. Significantly changed metabolites at 1 h. Table S3. Significantly changed metabolites at 4 h. Table S4. Significantly changed metabolites at 24 h. Table S5. DEGs induced by polymyxin B at 1 h. Table S6. DEGs induced by rifampicin B at 1 h. Table S7. DEGs induced by the combination of polymyxin B and rifampicin at 1 h. Table S8. DEGs induced by...

Additional file 2 of Genome-wide screening for differentially methylated long noncoding RNAs identifies LIFR-AS1 as an epigenetically regulated lncRNA that inhibits the progression of colorectal cancer

Peng Song, Ying Li, Feng Wang, Lingxiao Pu, Linsen Bao, Hengfei Gao, Chuandong Zhu, Meng Wang & Liang Tao
Additional file 2: Table S1. The characteristics of methylation-driven lncRNAs.

Additional file 10 of Copy number variant analysis for syndromic congenital heart disease in the Chinese population

Ping Li, Weicheng Chen, Mengru Li, Zhengshan Zhao, Zhiyu Feng, Han Gao, Meijiao Suo, Ziqing Xu, Guixiang Tian, Feizhen Wu, Sheng Wei & Guoying Huang
Additional file 10. Table S7. Recurrent CNVs in previously published syndromic CHD cohorts and our study.

Additional file 2 of Copy number variant analysis for syndromic congenital heart disease in the Chinese population

Ping Li, Weicheng Chen, Mengru Li, Zhengshan Zhao, Zhiyu Feng, Han Gao, Meijiao Suo, Ziqing Xu, Guixiang Tian, Feizhen Wu, Sheng Wei & Guoying Huang
Additional file 2. Table S2. Training gene set generated from RDDC, Phenopedia, and DisGeNET.

Additional file 6 of Copy number variant analysis for syndromic congenital heart disease in the Chinese population

Ping Li, Weicheng Chen, Mengru Li, Zhengshan Zhao, Zhiyu Feng, Han Gao, Meijiao Suo, Ziqing Xu, Guixiang Tian, Feizhen Wu, Sheng Wei & Guoying Huang
Additional file 6. Table S4. CNVs in studies of syndromic CHD from different countries or ethnicities.

sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 – for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C)

Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu & Junfen Fu
sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C) by Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu and Junfen Fu in Journal of Health Psychology

sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 – for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C)

Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu & Junfen Fu
sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C) by Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu and Junfen Fu in Journal of Health Psychology

Additional file 5 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 5: Table S4. Relative abundance of orders detected through 16S rRNA gene sequencing using fecal DNA.

Additional file 7 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 7: Table S6. Relative abundance of genera detected through 16S rRNA gene sequencing using fecal DNA.

Additional file 9 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 9: Table S7. Relative abundance of bacterial species determined through shotgun sequencing.

Additional file 6 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 6: Table S3. Primers for authenticity verification of mutant individuals.

Additional file 10 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 10: Table S7. Mutation site information screened by whole genome sequencing.

Additional file 7 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 7: Table S4. Grain type datas.

Additional file 1 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 1.

Additional file 2 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 2.

Additional file 10 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 10: Table S8. Gene coverage of various functional KEGG genes detected through shotgun sequencing.

Additional file 1 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 1. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the LDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant).

Additional file 7 of Lipidomics combined with transcriptomic and mass spectrometry imaging analysis of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) during metamorphosis and bufadienolide accumulation

Bo Sun, Shan Jiang, Mingli Li, Yan Zhang, Yanyan Zhou, Xiaolu Wei, Hongjie Wang, Nan Si, Baolin Bian & Haiyu Zhao
Additional file 7: Table S7. Differential lipids related DEGs (TOP 500).

Additional file 17 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 17: Table S12. The cluster of functional annotations enriched by differential methylated and expressed genes (MetGDE genes).

Additional file 7 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 7: Table S2. Read mapping statistics of whole-genome bisulfite sequencing data and RNA sequencing data of six cows.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 8 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 8. Table S8: Relative expression levels of 8 selected genes under four abiotic stresses.

Additional file 10 of Methylome and transcriptome data integration reveals potential roles of DNA methylation and candidate biomarkers of cow Streptococcus uberis subclinical mastitis

Mengqi Wang, Nathalie Bissonnette, Mario Laterrière, Pier-Luc Dudemaine, David Gagné, Jean-Philippe Roy, Xin Zhao, Marc-André Sirard & Eveline M. Ibeagha-Awemu
Additional file 10: Table S5. The list of DMRs and annotation.

Registration Year

 • 2022
  1,259

Resource Types

 • Dataset
  1,259

Affiliations

 • Shanghai Jiao Tong University
  1,259
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  865
 • Zhejiang University
  789
 • Huazhong University of Science and Technology
  653
 • Capital Medical University
  635
 • Sichuan University
  634
 • Fudan University
  607
 • Sun Yat-sen University
  530
 • Nanjing Medical University
  526
 • Chinese Academy of Sciences
  506