695 Works

Additional file 1 of Integrated analyses reveal the response of peanut to phosphorus deficiency on phenotype, transcriptome and metabolome

Qi Wu, Liyu Yang, Haiyan Liang, Liang Yin, Dianxu Chen & Pu Shen
Additional file 1: Supplemental Dataset S1. All differentially expressed genes between two P levels.

Additional file 2 of Integrated analyses reveal the response of peanut to phosphorus deficiency on phenotype, transcriptome and metabolome

Qi Wu, Liyu Yang, Haiyan Liang, Liang Yin, Dianxu Chen & Pu Shen
Additional file 2: Supplemental Dataset S2. A total of 439 DAMs between two P levels.

Additional file 5 of Integrated analyses reveal the response of peanut to phosphorus deficiency on phenotype, transcriptome and metabolome

Qi Wu, Liyu Yang, Haiyan Liang, Liang Yin, Dianxu Chen & Pu Shen
Additional file 5: Supplemental Table S2. Original data of transcriptome sequencing.

Additional file 1 of Genetic analysis of 55 cases with fetal skeletal dysplasia

Ying Bai, Yue Sun, Ning Liu, Li Wang, Zhihui Jiao, Yaqin Hou, Huikun Duan, Qianqian Li, Xiaofan Zhu, Jingjing Meng & Xiangdong Kong
Additional file 1. Table S1: 811 genes of a genetic skeletal disease panel; Table S2: Primer sequence in this study; Table S3: Summary of clinical information and molecular results for 55 cases with skeletal abnormalities.

Additional file 15 of Pan-cancer analysis of cuproptosis regulation patterns and identification of mTOR-target responder in clear cell renal cell carcinoma

Shichao Long, Ya Wang, Yuqiao Chen, Tianshu Fang, Yuanbing Yao & Kai Fu
Additional file 15: Table S2. The somatic mutation of CRGs in pan-cancer.

diols data.xlsx

Lei Xing, Yang Zhou, Ziming Wang, Rui Bao & Junjie Zhang
LCDs in SPM of the ECS

Additional file 10 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 10. All Original and uncropped blots images used in manuscript.

Additional file 6 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 6. Individual data values. Raw data of Fig. 3A,B,F,G,7C and 7I.

Additional file 7 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 7. Raw data for Table 1.

Additional file 3 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 3: Table S3. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with all candidate lncRNAs.

Additional file 7 of Lipidomics combined with transcriptomic and mass spectrometry imaging analysis of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) during metamorphosis and bufadienolide accumulation

Bo Sun, Shan Jiang, Mingli Li, Yan Zhang, Yanyan Zhou, Xiaolu Wei, Hongjie Wang, Nan Si, Baolin Bian & Haiyu Zhao
Additional file 7: Table S7. Differential lipids related DEGs (TOP 500).

Additional file 4 of Adeno-associated virus-based caveolin-1 delivery via different routes for the prevention of cholesterol gallstone formation

Sha Li, Hongtan Chen, Xin Jiang, Fengling Hu, Yiqiao Li & Guoqiang Xu
Supplementary Material 4

Additional file 5 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 5: Supplementary Table S5

Additional file 2 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonica, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 2: Dataset S1. The 130 unique cox1 haplotypes of Oncomelania hupensis from this study including two outgroups

Additional file 1 of Integrated metabolomic and transcriptomic analyses of the synergistic effect of polymyxin–rifampicin combination against Pseudomonas aeruginosa

Mohd Hafidz Mahamad Maifiah, Yan Zhu, Brian T. Tsuji, Darren J. Creek, Tony Velkov & Jian Li
Additional file 1: Table S1. Significantly changed metabolites at 15 min. Table S2. Significantly changed metabolites at 1 h. Table S3. Significantly changed metabolites at 4 h. Table S4. Significantly changed metabolites at 24 h. Table S5. DEGs induced by polymyxin B at 1 h. Table S6. DEGs induced by rifampicin B at 1 h. Table S7. DEGs induced by the combination of polymyxin B and rifampicin at 1 h. Table S8. DEGs induced by...

Data file for \"Economic Freedom, Capital and Growth: Evidence from the States\"

Sarah Ilhenfeld, Joshua Hall & Yang Zhou
Data file from: Sarah Ihlenfeld, Joshua Hall, and Yang Zhou, “Economic Freedom, Capital, and Growth: Evidence from the States,” American Business Review 25(1) 2022: 25-35.

Additional file 5 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 5: Table S4. (A) The identified serum metabolites under negative model in CT, DKD, and ANT groups. (B) The identified serum metabolites under positive model in CT, DKD, and ANT groups.

Additional file 2 of HNRNPA2B1-mediated m6A modification of TLR4 mRNA promotes progression of multiple myeloma

Lina Quan, Chuiming Jia, Yiwei Guo, Yao Chen, Xinya Wang, Qiuting Xu & Yu Zhang
Additional file 2. Transcriptome sequencing identified 346 differentially expressed genes for MM cells transfected with sh-HNRNPA2B1-8226 and the control sh-NC-8226.

Additional file 2 of HNRNPA2B1-mediated m6A modification of TLR4 mRNA promotes progression of multiple myeloma

Lina Quan, Chuiming Jia, Yiwei Guo, Yao Chen, Xinya Wang, Qiuting Xu & Yu Zhang
Additional file 2. Transcriptome sequencing identified 346 differentially expressed genes for MM cells transfected with sh-HNRNPA2B1-8226 and the control sh-NC-8226.

Additional file 3 of HNRNPA2B1-mediated m6A modification of TLR4 mRNA promotes progression of multiple myeloma

Lina Quan, Chuiming Jia, Yiwei Guo, Yao Chen, Xinya Wang, Qiuting Xu & Yu Zhang
Additional file 3. MeRIP sequencing identified 496 differentially peaks for MM cells transfected with sh-HNRNPA2B1-8226 and the control sh-NC-8226.

Additional file 2 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 2: Table S1. The identified kidney proteins in CT, DKD, and ANT groups.

Additional file 3 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 3: Table S2. The identified serum proteins in CT, DKD, and ANT groups.

Additional file 3 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 3: Table S2. The identified serum proteins in CT, DKD, and ANT groups.

Additional file 4 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 4: Table S3. (A) The identified kidney metabolites under negative model in CT, DKD, and ANT groups. (B) The identified kidney metabolites under positive model in CT, DKD, and ANT groups.

Additional file 5 of Anthocyanin improves kidney function in diabetic kidney disease by regulating amino acid metabolism

Yi-Xi Li, Yong-Ping Lu, Donge Tang, Bo Hu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fan, Kai-Wen Cai, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Ling Hong, Jing-jing Dong, Bao-zhang Guan, Liang-Hong Yin, Yong Dai, Wei-bin Bai, Zhi-Hua Zheng & Ting Zhu
Additional file 5: Table S4. (A) The identified serum metabolites under negative model in CT, DKD, and ANT groups. (B) The identified serum metabolites under positive model in CT, DKD, and ANT groups.

Registration Year

 • 2022
  695

Resource Types

 • Dataset
  695

Affiliations

 • Sichuan Agricultural University
  695
 • Shanghai Jiao Tong University
  467
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  455
 • Fudan University
  406
 • Zhejiang University
  404
 • Sichuan University
  357
 • Huazhong University of Science and Technology
  354
 • Chinese Academy of Sciences
  322
 • Sun Yat-sen University
  318
 • Peking University
  308