691 Works

lipidomics raw data for CaV2.3

Xia Yao, Yan Wang, Zhifei Wang, Xiao Fan, Di Wu, Jian Huang, Alexander Mueller, Sarah Gao, Miaohui Hu, Carol V. Robinson, Yong Yu, Shuai Gao & Nieng Yan
ZIP archive containing raw LC-MS data of CaV2.3

Additional file 2 of Lipidomics combined with transcriptomic and mass spectrometry imaging analysis of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) during metamorphosis and bufadienolide accumulation

Bo Sun, Shan Jiang, Mingli Li, Yan Zhang, Yanyan Zhou, Xiaolu Wei, Hongjie Wang, Nan Si, Baolin Bian & Haiyu Zhao
Additional file 2: Table S2. Differential lipids in four stages.

Additional file 4 of Downregulation of zinc finger protein 71 in laryngeal squamous cell carcinoma tissues and its potential molecular mechanism and clinical significance: a study based on immunohistochemistry staining and data mining

Fang-Cheng Jiang, Jia-Yuan Luo, Yi-Wu Dang, Hui-Ping Lu, Dong-Ming Li, Zhi-Guang Huang, Yu-Lu Tang, Ye-Ying Fang, Yu-Xing Tang, Ya-Si Su, Wen-Bin Dai, Shang-Ling Pan, Zhen-Bo Feng, Gang Chen & Juan He
Additional file 4: Table S4. Gene list of positively and differentially co-expressed genes of ZNF71.

Source Data.xlsx

Yuan Yang, Ruizeng Luo, Shengyu Chao, Jiangtao Xue, Dongjie Jiang, Yun Hao Feng, Xin Dong Guo, Dan Luo, Jiaping Zhang, Zhou Li & Zhong Ling Wang
Improved pharmacodynamics of epidermal growth factor via microneedles-based self-powered transcutaneous electrical stimulation

Additional file 2 of The p-STAT3/ANXA2 axis promotes caspase-1-mediated hepatocyte pyroptosis in non-alcoholic steatohepatitis

Yun Feng, Wenhua Li, Zhuoya Wang, Ruling Zhang, Yan Li, Lijuan Zang, Peiwen Wang, Zhenghong Li & Yuwei Dong
Supplementary Material 2

Additional file 5 of The p-STAT3/ANXA2 axis promotes caspase-1-mediated hepatocyte pyroptosis in non-alcoholic steatohepatitis

Yun Feng, Wenhua Li, Zhuoya Wang, Ruling Zhang, Yan Li, Lijuan Zang, Peiwen Wang, Zhenghong Li & Yuwei Dong
Supplementary Material 5

Additional file 1 of Seasonal distribution of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in Tibetan sheep in Qinghai, China

Fan Yang, Li Ma, Jing-min Gou, Hui-zhong Yao, Mei Ren, Bing-ke Yang & Qing Lin
Additional file 1. Dataset S1. The nucleotide sequences detected on the triosephosphate isomerase (TPI) genetic locus of Giardia duodenalis.

Additional file 3 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 3: Supplementary Table S3

Additional file 1 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 1: Supplementary Table S1

Additional file 10 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 10: Table S5. The summary of lncRNAs exhibiting allele-specific expression in cultivated sunflower lines for edible fruit and oil identified in 12 DAP sunflower endosperm.

Additional file 12 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 12: Table S7. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for oil.

Additional file 2 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 2: Table S2. The genomic information of lncRNAs in sunflower endosperm at 12DAP.

Additional file 11 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 11: Table S6. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with lncRNAs of allelic bias toward cultivated lines for edible fruit.

Additional file 4 of A comprehensive update on CIDO: the community-based coronavirus infectious disease ontology

Yongqun He, Hong Yu, Anthony Huffman, Asiyah Yu Lin, Darren A. Natale, John Beverley, Ling Zheng, Yehoshua Perl, Zhigang Wang, Yingtong Liu, Edison Ong, Yang Wang, Philip Huang, Long Tran, Jinyang Du, Zalan Shah, Easheta Shah, Roshan Desai, Hsin-hui Huang, Yujia Tian, Eric Merrell, William D. Duncan, Sivaram Arabandi, Lynn M. Schriml, Jie Zheng … & Barry Smith
Additional file 4: Supplemental Table 3. Protein Ontology representation of SARS-CoV-2 proteins. Comparative information in RefSeq and UniProtKB is also provided.

Additional file 24 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 24: Table S2. The Impacts of Somatic Copy Number Alterations in PDAC Cohort. Table S2A Matrix of amplification peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2B Matrix of deletion peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2C Matrix of the top 10 mutated genes in PDAC of Fudan cohort. Table S2D Matrix of the 10 mutated genes used in Figure 1C of ICGC,...

Additional file 27 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 27: Table S5. 8p11.22 Amplification Associated with PDAC Metastasis. Table S5A The matrix describing mutations in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients. Table S5B Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, proteome level. Table S5C Matrix of xCell signatures significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, transcriptome level. Table S5D Matrix describing the cis-effects of genes located on chromosome 8p11.22. Table S5E Matrix...

Additional file 27 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 27: Table S5. 8p11.22 Amplification Associated with PDAC Metastasis. Table S5A The matrix describing mutations in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients. Table S5B Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, proteome level. Table S5C Matrix of xCell signatures significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, transcriptome level. Table S5D Matrix describing the cis-effects of genes located on chromosome 8p11.22. Table S5E Matrix...

Additional file 29 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 29: Table S7. Characterization of Immune Infiltration in PDAC. Table S7A Matrix of xCell signatures significantly altered in 5 immune subgroups. Table S7B Matrix describing the expression of proteins in 5 immune subgroups. Table S7C Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in 5 immune subgroups, transcriptome level. Table S7D Matrix of amplification/deletion events of genes in 5 immune subgroups. Table S7E Matrix describing the expression of proteins involved in TCA cycle.

Decreased echinocandin susceptibility in Candida parapsilosis causing candidemia and emergence of a pan-echinocandin resistant case in China

Yating Ning, Meng Xiao, David S. Perlin, Yanan Zhao, Minya Lu, Yi Li, Zhengyu Luo, Rongchen Dai, Shengjie Li, Jiajun Xu, Lingli Liu, Hong He, Yun Liu, Fushun Li, Yuguang Guo, Zhongju Chen, Yingchun Xu, Tianshu Sun & Li Zhang
Candida parapsilosis is becoming a predominant non-albicans cause of invasive candidiasis (IC). Echinocandins are the preferred choice for IC treatment and prophylaxis. Resistance to echinocandins in C. parapsilosis has emerged in several countries, but little is known about the susceptibility profile in China or about mechanisms of resistance. Here, we investigated the echinocandin susceptibilities of 2523 C. parapsilosis isolates collected from China and further explored the resistance mechanism among echinocandin-resistant isolates. Anidulafungin exhibited the highest...

Comparison analysis of metabolite profiling in seeds and bark of Ulmus parvifolia, a Chinese medicine species

MingLong Yin, ChuanRong Li, YuShan Wang, JunHui Fu, YangYang Sun & Qian Zhang
Ulmus parvifolia (U. parvifolia) is a Chinese medicine plant whose bark and leaves are used in the treatment of some diseases such as inflammation, diarrhea and fever. However, metabolic signatures of seeds have not been studied. The seeds and bark of U. parvifolia collected at the seed ripening stage were used for metabolite profiling analysis through the untargeted metabolomics approach. A total of 2,578 and 2,207 metabolites, while 503 and 132 unique metabolites were identified...

The injuries of spleen and intestinal immune system induced by 2-Gy 60Co γ-ray whole-body irradiation

An Wang, Zhongyu Shi, Lei Wang, Yan Wang, Xiaoying Chen, Changhao He, Xiaomeng Zhang, Wenhui Xu, Qian Fu, Tieshan Wang, Shujing Zhang, Yushan Gao & Sumin Hu
The aim of the present study was to investigate the injuries of spleen and intestinal immune system induced by 2 Gy 60Co γ ray in mice. A total of 120 Balb/c mice were randomly divided into two groups: blank control (Ctrl) and model (IR). The IR mice were exposed to a single dose of total body irradiation (2 Gy, dose rate: 1 Gy/min) and sacrificed on 1st, 3rd, 7th, 14th and 21st day after irradiation....

Functional study and epigenetic targets analyses of SIRT1 in intramuscular preadipocytes via ChIP-seq and mRNA-seq

Hongbiao Ran, Qiuya He, Yuting Han, Jikun Wang, Haibo Wang, Binglin Yue, Ming Zhang, Zhixin Chai, Xin Cai, Jincheng Zhong & Hui Wang
The SIRT1 epigenetic regulator is involved in hepatic lipid homoeostasis. However, the role of SIRT1 in regulating intramuscular fat deposition as well as the pathways and potential epigenetic targets involved remain unknown. Herein, we investigate SIRT1 function, its genome-wide epigenetic target profile, and transcriptomic changes under SIRT1 overexpression during yak intramuscular preadipocytes differentiation. To this end, we analysed the relationship between SIRT1 and intramuscular fat content as well as lipid metabolism-related genes in longissimus dorsi...

Mitophagy initiates retrograde mitochondrial-nuclear signaling to guide retinal pigment cell heterogeneity

Sayantan Datta, Marisol Cano, Ganesh Satyanarayana, Tongyun Liu, Lei Wang, Jie Wang, Jie Cheng, Kie Itoh, Anjali Sharma, Imran Bhutto, Kannan Rangaramanujam, Jiang Qian, Debasish Sinha & James T. Handa
Age-related macular degeneration (AMD), the leading cause of blindness among the elderly, is without treatment for early disease. Degenerative retinal pigment epithelial (RPE) cell heterogeneity is a well-recognized but understudied pathogenic factor. Due to the daily phagocytosis of photoreceptor outer segments, unique photo-oxidative stress, and high metabolism for maintaining vision, the RPE has robust macroautophagy/autophagy, and mitochondrial and antioxidant networks. However, the autophagy subtype, mitophagy, in the RPE and AMD is understudied. Here, we found...

Mitophagy initiates retrograde mitochondrial-nuclear signaling to guide retinal pigment cell heterogeneity

Sayantan Datta, Marisol Cano, Ganesh Satyanarayana, Tongyun Liu, Lei Wang, Jie Wang, Jie Cheng, Kie Itoh, Anjali Sharma, Imran Bhutto, Rangaramanujam Kannan, Jiang Qian, Debasish Sinha & James T. Handa
Age-related macular degeneration (AMD), the leading cause of blindness among the elderly, is without treatment for early disease. Degenerative retinal pigment epithelial (RPE) cell heterogeneity is a well-recognized but understudied pathogenic factor. Due to the daily phagocytosis of photoreceptor outer segments, unique photo-oxidative stress, and high metabolism for maintaining vision, the RPE has robust macroautophagy/autophagy, and mitochondrial and antioxidant networks. However, the autophagy subtype, mitophagy, in the RPE and AMD is understudied. Here, we found...

Abnormal chromosomes identification using chromosomal microarray

Yunfang Shi, Xiaozhou Li, Duan Ju, Yan Li, Xiuling Zhang & Ying Zhang
In this study, we presented a case series to highlight the chromosomal microarray (CMA) in identifying chromosomal abnormalities which is undetectable by conventional karyotyping or known abnormal chromosomes without clear diagnosis. Extensive studies showed that CMA was gradually accepted as a prenatal invasive testing during pregnancy. The aim of this study was to evaluate the diagnostic effect of CMA for foetuses with abnormal chromosomes unrecognised by conventional karyotyping. Pregnant women who need prenatal diagnosis with...

Registration Year

 • 2022
  691

Resource Types

 • Dataset
  691

Affiliations

 • Sichuan Agricultural University
  691
 • Shanghai Jiao Tong University
  463
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  451
 • Zhejiang University
  404
 • Fudan University
  402
 • Sichuan University
  355
 • Huazhong University of Science and Technology
  352
 • Chinese Academy of Sciences
  320
 • Sun Yat-sen University
  316
 • Peking University
  306