1,247 Works

Additional file 3 of Genetic screening of a Chinese cohort of children with hearing loss using a next-generation sequencing panel

Jing Ma, Xiuli Ma, Ken Lin, Rui Huang, Xianyun Bi, Cheng Ming, Li Li, Xia Li, Guo Li, Liping Zhao, Tao Yang, Yingqin Gao & Tiesong Zhang
Additional file 3: Table S3. The frequency of mutation site in 5000 normal population.

Additional file 1 of A novel lncRNA MDHDH suppresses glioblastoma multiforme by acting as a scaffold for MDH2 and PSMA1 to regulate NAD+ metabolism and autophagy

Dong He, Tao Xin, Bo Pang, Jun Sun, Zi Hao Liu, Zhen Qin, Xiao Shuai Ji, Fan Yang, Yan Bang Wei, Zi Xiao Wang, Jia Jia Gao, Qi Pang & Qian Liu
Additional file 1.

Additional file 3 of A novel lncRNA MDHDH suppresses glioblastoma multiforme by acting as a scaffold for MDH2 and PSMA1 to regulate NAD+ metabolism and autophagy

Dong He, Tao Xin, Bo Pang, Jun Sun, Zi Hao Liu, Zhen Qin, Xiao Shuai Ji, Fan Yang, Yan Bang Wei, Zi Xiao Wang, Jia Jia Gao, Qi Pang & Qian Liu
Additional file 3.

Additional file 4 of A novel lncRNA MDHDH suppresses glioblastoma multiforme by acting as a scaffold for MDH2 and PSMA1 to regulate NAD+ metabolism and autophagy

Dong He, Tao Xin, Bo Pang, Jun Sun, Zi Hao Liu, Zhen Qin, Xiao Shuai Ji, Fan Yang, Yan Bang Wei, Zi Xiao Wang, Jia Jia Gao, Qi Pang & Qian Liu
Additional file 4.

Additional file 6 of A novel lncRNA MDHDH suppresses glioblastoma multiforme by acting as a scaffold for MDH2 and PSMA1 to regulate NAD+ metabolism and autophagy

Dong He, Tao Xin, Bo Pang, Jun Sun, Zi Hao Liu, Zhen Qin, Xiao Shuai Ji, Fan Yang, Yan Bang Wei, Zi Xiao Wang, Jia Jia Gao, Qi Pang & Qian Liu
Additional file 6.

Additional file 2 of PES1 reduces CD8+ T cell infiltration and immunotherapy sensitivity via interrupting ILF3-IL15 complex in esophageal squamous cell carcinoma

Ning Ma, Rong Hua, Yang Yang, Zhi-Chao Liu, Jie Pan, Bo-Yao Yu, Yi-Feng Sun, Dong Xie, Yan Wang & Zhi-Gang Li
Additional file 2. Additional dataset S1.

Additional file 3 of Genetic, DNA methylation, and immune profile discrepancies between early-stage single primary lung cancer and synchronous multiple primary lung cancer

Fenglei Yu, Xiaojie Huang, Danting Zhou, Zhenyu Zhao, Fang Wu, Banglun Qian, Qiang Wang, Juan Chen, Qingchun Liang, Yi Jiang, Qi Ding, Qiongzhi He, Jingqun Tang, Xiang Wang, Wenliang Liu & Chen Chen
Additional file 3: Table S3. (A) Gene mutation landscape in SPLC patients—gender-oriented. (B) Gene mutation landscape in SPLC patients—age-oriented. (C) Gene mutation landscape in SPLC patients—nodule size-oriented. (D) Gene mutation landscape in SPLC patients—CT feature-oriented. (E) Gene mutation landscape in SPLC patients—histology-oriented. (F) Gene mutation landscape in sMPLC patients—gender-oriented. (G) Gene mutation landscape in sMPLC patients—age-oriented. (H) Gene mutation landscape in sMPLC patients—nodule size-oriented. (I) Gene mutation landscape in sMPLC patients—CT feature-oriented. (J) Gene mutation...

Additional file 2 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 2. sTable 1 The sample size of each 2-year survey circle in this Study.

Additional file 7 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 7. sTable 6 Trend in prevalence of obesity among US adults from 1999 to 2018.

Additional file 2 of MiR-124-3p impedes the metastasis of non-small cell lung cancer via extracellular exosome transport and intracellular PI3K/AKT signaling

Qing Zhu, Yixuan Zhang, Mo Li, Ying Zhang, Huan Zhang, Jiayi Chen, Zhaoyang Liu, Peng Yuan, Zhaogang Yang & Xiaobing Wang
Additional file 2: Table S1. General information of NSCLC patients. Table S2. The sequences of primers for qPCR. Table S3. The RNA-seq annotation between control and miR-124 mimic group. Table S4. The statistical data of clone formation, wound healing, cell invasion and cell migration.

Additional file 13 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 13. sTable 12 Change in distribution of characteristics among elevated triglyceride from 1999 to 2018.

Additional file 15 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 15. sTable 14 Change in distribution of characteristics among elevated blood pressure from 1999 to 2018.

Additional file 19 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 19. sTable 18 Trend in treatment of blood pressure lowering medication among metabolic syndrome from 1999 to 2018.

Additional file 19 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 19. sTable 18 Trend in treatment of blood pressure lowering medication among metabolic syndrome from 1999 to 2018.

Additional file 20 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 20. sTable 19 Trend in control rate of HbA1camong metabolic syndrome from 1999 to 2018.

Additional file 21 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 21. sTable 20 Trend in control rate of triglyceride among metabolic syndrome from 1999 to 2018.

Additional file 22 of Trends and influence factors in the prevalence, intervention, and control of metabolic syndrome among US adults, 1999–2018

Chaojun Yang, Xiaocan Jia, Yuping Wang, Jingwen Fan, Chenyu Zhao, Yongli Yang & Xuezhong Shi
Additional file 22. sTable 21 Trend in control rate of weight status among metabolic syndrome from 1999 to 2018.

Additional file 3 of Identification and characterization of non-coding RNA networks in infected macrophages revealing the pathogenesis of F. nucleatum-associated diseases

Jieyu Zhou, Lin Liu, Peiyao Wu, Lei Zhao & Yafei Wu
Additional file 3: Supplementary Table 3. KEGG Disease analysis of the differentially expressed mRNAs.

Additional file 8 of RNA-seq analysis reveals the critical role of the novel lncRNA BIANCR in intramuscular adipogenesis through the ERK1/2 signaling pathway

Xinhao Ma, Xinran Yang, Dianqi Zhang, Wenzhen Zhang, Xiaoyu Wang, Kuncheng Xie, Jie He, Chugang Mei & Linsen Zan
Additional file 8. GO terms and KEGG pathways for DELs.

Additional file 3 of Transcriptome analysis of a newly established mouse model of Toxoplasma gondii pneumonia

Long Cheng, Sajid Ur Rahman, Hai-Yan Gong, Rong-Sheng Mi, Yan Huang, Yan Zhang, Ju-Liang Qin, Cheng-Cong Yin, Min Qian & Zhao-Guo Chen
Additional file 3: Table S3. Differentially expressed transcripts (DETs) altered by T. gondii TGME49 strain.

Additional file 1 of Bleeding in neonates with severe thrombocytopenia: a retrospective cohort study

Ting Peng, Yuanyuan Shan, Peng Zhang & Guoqiang Cheng
Additional file 1.

Additional file 1 of Genome-wide identification and expression analysis of peach multiple organellar RNA editing factors reveals the roles of RNA editing in plant immunity

Aidi Zhang, Yuhong Xiong, Jing Fang, Kangchen Liu, Huixiang Peng & Xiujun Zhang
Additional file 1: Table S1. Detailed information of chloroplast RNA editing sites identified in peach leaves.

Additional file 1 of Genome-wide identification and expression analysis of peach multiple organellar RNA editing factors reveals the roles of RNA editing in plant immunity

Aidi Zhang, Yuhong Xiong, Jing Fang, Kangchen Liu, Huixiang Peng & Xiujun Zhang
Additional file 1: Table S1. Detailed information of chloroplast RNA editing sites identified in peach leaves.

Additional file 8 of Comprehensive analysis of metabolome and transcriptome reveals the mechanism of color formation in different leave of Loropetalum Chinense var. Rubrum

Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang, Xiaoying Yu & Yanlin Li
Additional file 8: Table S7. Number of DEGs in tricolor leaves

Additional file 13 of Comprehensive analysis of metabolome and transcriptome reveals the mechanism of color formation in different leave of Loropetalum Chinense var. Rubrum

Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang, Xiaoying Yu & Yanlin Li
Additional file 13: Table S11. R2 of key anthocyanin biosynthesis-related

Registration Year

 • 2023
  1,247

Resource Types

 • Dataset
  1,247

Affiliations

 • Sichuan Agricultural University
  1,247
 • Shanghai Jiao Tong University
  935
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  868
 • Zhejiang University
  858
 • Sichuan University
  824
 • Sun Yat-sen University
  801
 • Chinese Academy of Sciences
  750
 • Huazhong University of Science and Technology
  725
 • Shandong University
  721
 • Capital Medical University
  710