426 Works

Low-dose 5-aza-2′-deoxycytidine protects against early renal injury by increasing klotho expression. Supplementary table

Hang Li, Yiying Wu, Lei Xu, Wenjing Wang, Xinli Xu, Xiaorong Zeng & Yanlong Zhao
Supplementary table

sj-xlsx-1-imr-10.1177_03000605231152108 - Supplemental material for Psychological factors and oral health during initial outbreak of COVID-19 in China: A cross-sectional study

Qiang Sun, Honglin Ren, Yueran Bian, Yesi Xie & Hui Shi
Research Data for Psychological factors and oral health during initial outbreak of COVID-19 in China: A cross-sectional study by Qiang Sun, Honglin Ren, Yueran Bian, Yesi Xie, Hui Shi: The International Headache Genetics Consortium (IHGC) in Journal of International Medical Research

sj-xlt-5-cll-10.1177_09636897231165874 – Supplemental material for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response

Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang & Hailong Hu
Supplemental material, sj-xlt-5-cll-10.1177_09636897231165874 for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response by Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang and Hailong Hu in Cell Transplantation

Additional file 1 of GBC: a parallel toolkit based on highly addressable byte-encoding blocks for extremely large-scale genotypes of species

Liubin Zhang, Yangyang Yuan, Wenjie Peng, Bin Tang, Mulin Jun Li, Hongsheng Gui, Qiang Wang & Miaoxin Li
Additional file 1: Table S1. The basic compression performance comparison between GBC and alternative tools. Table S2. The comparison of GBC’s compression and decompression speed under multiple threads in the 1000GP3 dataset. Table S3. The data query performance comparison between GBC and alternative tools. Table S4. The comparison of LD calculation speed between GBC and alternative tools in the 1000GP3 and SG10K datasets. Table S5. The file management performance comparison between GBC and alternative tools....

RNA methylation-related genes of m6A, m5C, and m1A predict prognosis and immunotherapy response in cervical cancer

Yan Wang, Yiwen Mao, Caizhi Wang, Xuefeng Jiang, Qionglan Tang, Lingling Wang, Jialei Zhu & Mengqiu Zhao
To investigate the prognostic value of N6-methyladenosine (m6A)-, 5-methylcytosine (m5C)-, and N1-methyladenosine (m1A)-related genes in cervical cancer (CESC) and predicting immunotherapy response. We downloaded cervical cancer mRNA expression profiles, clinical data, and m6A, m5C, m1A-related genes from public databases, and subjected them to serial bioinformatics analysis and clinical sample validation. Differential analysis revealed 106 methylation-related differential genes (MEDs), including 44 differentially downregulated and 62 upregulated genes. We then obtained methylation models containing 10 genes by...

Additional file 3 of Comprehensive analysis of the laccase gene family in tea plant highlights its roles in development and stress responses

Jiaxin Zhu, Hongxiu Zhang, Kelin Huang, Rui Guo, Jingjuan Zhao, Hui Xie, Junyan Zhu, Honglian Gu, Hongrong Chen, Guoqiang Li, Chaoling Wei & Shengrui Liu
Additional file 3: Table S3. Proteins interacting with LAC proteins in Arabidopsis and C. sinensis.

Additional file 10 of Epigenome-wide analysis of aging effects on liver regeneration

Junying Wang, Wen Zhang, Xiaoqin Liu, Minjee Kim, Ke Zhang & Robert Y. L. Tsai
Additional file 10: Table 8. Mapping of aging DMRs to the promoter regions (TSS7k3k) of regenerative DEGs in both synchronous (hyper-DMRs to down-DEGs; hypo-DMRs to up-DEGs) and inverse (hyper-DMRs to up-DEGs or hypo-DMRs to down-DEGs) patterns.

Additional file 6 of HNRNPC, a predictor of prognosis and immunotherapy response based on bioinformatics analysis, is related to proliferation and invasion of NSCLC cells

Zhuoyu Gu, Yang Yang, Qian Ma, Hui Wang, Song Zhao, Yu Qi & Yixin Li
Additional file 6. The immune scores of each tumor sample were calculated.

Additional file 7 of HNRNPC, a predictor of prognosis and immunotherapy response based on bioinformatics analysis, is related to proliferation and invasion of NSCLC cells

Zhuoyu Gu, Yang Yang, Qian Ma, Hui Wang, Song Zhao, Yu Qi & Yixin Li
Additional file 7. Total 10 KEGG pathways were predicted to be related with high and low TIME.

Additional file 1 of Homeobox D9 drives the malignant phenotypes and enhances the Programmed death ligand-1 expression in non-small cell lung cancer cells via binding to Angiopoietin-2 promoter

Jiabei He, Mengjia Jiang, Jing Liu, Ruiping Zhu, Weipeng Lv, Ruiqing Lian, Yang Yang & Ruoyu Wang
Additional file 1.

Additional file 6 of Genetic, DNA methylation, and immune profile discrepancies between early-stage single primary lung cancer and synchronous multiple primary lung cancer

Fenglei Yu, Xiaojie Huang, Danting Zhou, Zhenyu Zhao, Fang Wu, Banglun Qian, Qiang Wang, Juan Chen, Qingchun Liang, Yi Jiang, Qi Ding, Qiongzhi He, Jingqun Tang, Xiang Wang, Wenliang Liu & Chen Chen
Additional file 6: Table S6. (A) KEGG analysis results in sMPLC. (B) KEGG analysis results in SPLC.

Additional file 1 of Mitochondrial metabolism of the facultative parasite Chilodonella uncinata (Alveolata, Ciliophora)

Xia-lian Bu, Wei-shan Zhao, Wen-xiang Li, Hong Zou, Shan-gong Wu, Ming Li & Gui-tang Wang
Additional file 1: Table S1. Primers used in this study. Table S2. COG annotation results. Table S3. Annotation results of mitochondria metabolism.

Additional file 5 of Uterine luminal-derived extracellular vesicles: potential nanomaterials to improve embryo implantation

Linjun Hong, Xupeng Zang, Qun Hu, Yanjuan He, Zhiqian Xu, Yanshe Xie, Ting Gu, Huaqiang Yang, Jie Yang, Junsong Shi, Enqin Zheng, Sixiu Huang, Zheng Xu, Dewu Liu, Gengyuan Cai, Zicong Li & Zhenfang Wu
Additional file 5: Table S1. The specific primers for qRT-PCR.

Additional file 2 of Characterization of bone marrow heterogeneity in NK-AML (M4/M5) based on single-cell RNA sequencing

Wenqi Wu, Zeyan Shi, Zhongyuan Tang, Huiqun Li, Xiaoke Huang, Xiaolin Liang, Jing Li, Yibin Yao, Weihua Zhao, Meiqing Wu, Jun Luo & Zhenfang Liu
Additional file 2:Table S1. The basic informations and sequencing data of NK-AML (M4/M5) patients and healthy donors.

Additional file 2 of Comprehensive analysis of the laccase gene family in tea plant highlights its roles in development and stress responses

Jiaxin Zhu, Hongxiu Zhang, Kelin Huang, Rui Guo, Jingjuan Zhao, Hui Xie, Junyan Zhu, Honglian Gu, Hongrong Chen, Guoqiang Li, Chaoling Wei & Shengrui Liu
Additional file 2: Table S2. Primers developed for six CsLAC genes for qRT‒PCR and CsLAC3 for subcellular localization.

Additional file 2 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 2: Table S2. Association results for the multi-ancestry index SNPs with the gene prioritization.

Additional file 2 of Investigating the molecular mechanisms of delirium-like neuropsychiatric disorder induced by electromagnetic pulse based on bioinformatics analysis

Xia-Jing Zhang, Zhi-Bin Xiao, Jun-Xiang Gu, Kun Chen, Jian Wang, Sheng-Long Xu, Ke-Ke Xing & Tao Chen
Additional file 2. Differentially expressed mRNAs between the EMP and the sham group.

Additional file 10 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 10: Table S7. DESE phenotype-tissue association results using both GTEx gene-level and transcript-level selective expression.

Additional file 22 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 22: Table S14. Test for difference in effects for index variants from sex-stratified meta-analysis.

Additional file 23 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 23: Table S15. Comparison of the sex-specific effects.

Additional file 23 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 23: Table S15. Comparison of the sex-specific effects.

Additional file 25 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 25: Table S16. Comparison of effect size estimates for sex-stratified analysis in the replication cohorts.

Additional file 17 of Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis

Stavroula Kanoni, Sarah E. Graham, Yuxuan Wang, Ida Surakka, Shweta Ramdas, Xiang Zhu, Shoa L. Clarke, Konain Fatima Bhatti, Sailaja Vedantam, Thomas W. Winkler, Adam E. Locke, Eirini Marouli, Greg J. M. Zajac, Kuan-Han H. Wu, Ioanna Ntalla, Qin Hui, Derek Klarin, Austin T. Hilliard, Zeyuan Wang, Chao Xue, Gudmar Thorleifsson, Anna Helgadottir, Daniel F. Gudbjartsson, Hilma Holm, Isleifur Olafsson … & Gina M. Peloso
Additional file 17: Table S9. PheWAS UKB-MVP meta-analysis results for each index lipid variant at Bonferroni threshold for multiple testing p<=3.5e-8)

Additional file 3 of SMYD3 associates with the NuRD (MTA1/2) complex to regulate transcription and promote proliferation and invasiveness in hepatocellular carcinoma cells

Yang Yang, Rongfang Qiu, Siyu Zhao, Lin Shen, Bufu Tang, Qiaoyou Weng, Ziwei Xu, Liyun Zheng, Weiqian Chen, Gaofeng Shu, Yajie Wang, Zhongwei Zhao, Minjiang Chen & Jiansong Ji
Additional file 3. Mass spectrometry identification data for the interactomics of SMYD3 (the protein score equal to or higher than two).

Additional file 8 of HNRNPC, a predictor of prognosis and immunotherapy response based on bioinformatics analysis, is related to proliferation and invasion of NSCLC cells

Zhuoyu Gu, Yang Yang, Qian Ma, Hui Wang, Song Zhao, Yu Qi & Yixin Li
Additional file 8. Correlation analysis between PD-L1 expression and DEMGs expression.

Registration Year

 • 2023
  426

Resource Types

 • Dataset
  426

Affiliations

 • Jiangsu University
  426
 • Shanghai Jiao Tong University
  355
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  337
 • Sichuan University
  333
 • Sun Yat-sen University
  315
 • Zhejiang University
  300
 • Fudan University
  290
 • Chinese Academy of Sciences
  288
 • Huazhong University of Science and Technology
  281
 • Capital Medical University
  278