343 Works

Additional file 1 of The long non-coding RNA lncMYOZ2 mediates an AHCY/MYOZ2 axis to promote adipogenic differentiation in porcine preadipocytes

Yang Yang, Yiqi Wu, Mengting Ji, Xiaoyin Rong, Yanwei Zhang, Shuai Yang, Chang Lu, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Bugao Li & Guoqing Cao
Additional file 1.

Additional file 4 of The long non-coding RNA lncMYOZ2 mediates an AHCY/MYOZ2 axis to promote adipogenic differentiation in porcine preadipocytes

Yang Yang, Yiqi Wu, Mengting Ji, Xiaoyin Rong, Yanwei Zhang, Shuai Yang, Chang Lu, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Bugao Li & Guoqing Cao
Additional file 4.

Additional file 4 of The long non-coding RNA lncMYOZ2 mediates an AHCY/MYOZ2 axis to promote adipogenic differentiation in porcine preadipocytes

Yang Yang, Yiqi Wu, Mengting Ji, Xiaoyin Rong, Yanwei Zhang, Shuai Yang, Chang Lu, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Bugao Li & Guoqing Cao
Additional file 4.

Additional file 2 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonicum, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 2: Dataset S1. The 130 unique cox1 haplotypes of Oncomelania hupensis from this study including two outgroups

Additional file 12 of Profiling ATM regulated genes in Drosophila at physiological condition and after ionizing radiation

Jun Liu, Tianyu Jin, Lanxi Ran, Ze Zhao, Rui Zhu, Gangcai Xie & Xiaolin Bi
Additional file 12: Table S9. Differentially expressed lncRNAs in atm mutated flies.

Additional file 6 of Profiling ATM regulated genes in Drosophila at physiological condition and after ionizing radiation

Jun Liu, Tianyu Jin, Lanxi Ran, Ze Zhao, Rui Zhu, Gangcai Xie & Xiaolin Bi
Additional file 6: Table S3. Differentially expressed protein-coding genes in atm mutated flies.

Additional file 9 of Profiling ATM regulated genes in Drosophila at physiological condition and after ionizing radiation

Jun Liu, Tianyu Jin, Lanxi Ran, Ze Zhao, Rui Zhu, Gangcai Xie & Xiaolin Bi
Additional file 9: Table S6. Differentially expressed miRNAs in atm mutated flies.

Additional file 10 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 10. 1430 genes that are significantly regulated between EBP and Ctrl but not between EB and Ctrl.

Additional file 11 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 11. qPCR Primer list.

Additional file 6 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 6. Common and unique EB regulated genes on GD 3 and GD 4.5.

Additional file 2 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 2. 1261 Differentially expressed genes between the WT and AF1_FFF uterus on GD3.

Additional file 11 of Transcriptomic analysis of paternal behaviors in prairie voles

Florian Duclot, Yan Liu, Samantha K. Saland, Zuoxin Wang & Mohamed Kabbaj
Additional file 11. Summary statistics for the differential expression analysis. DE: differentially expressed. LS: lateral septum, MPOA: medial preoptic area, NAc: nucleus accumbens.

Additional file 2 of Circulating tumor DNA integrating tissue clonality detects minimal residual disease in resectable non-small-cell lung cancer

Siwei Wang, Ming Li, Jingyuan Zhang, Peng Xing, Min Wu, Fancheng Meng, Feng Jiang, Jie Wang, Hua Bao, Jianfeng Huang, Binhui Ren, Mingfeng Yu, Ninglei Qiu, Houhuai Li, Fangliang Yuan, Zhi Zhang, Hui Jia, Xinxin Lu, Shuai Zhang, Xiaojun Wang, Youtao Xu, Wenjia Xia, Tongyan Liu, Weizhang Xu, Xinyu Xu … & Rong Yin
Additional file 2. Table S2: Adjuvant treatment information.

Additional file 3 of Circulating tumor DNA integrating tissue clonality detects minimal residual disease in resectable non-small-cell lung cancer

Siwei Wang, Ming Li, Jingyuan Zhang, Peng Xing, Min Wu, Fancheng Meng, Feng Jiang, Jie Wang, Hua Bao, Jianfeng Huang, Binhui Ren, Mingfeng Yu, Ninglei Qiu, Houhuai Li, Fangliang Yuan, Zhi Zhang, Hui Jia, Xinxin Lu, Shuai Zhang, Xiaojun Wang, Youtao Xu, Wenjia Xia, Tongyan Liu, Weizhang Xu, Xinyu Xu … & Rong Yin
Additional file 3. Table S3: Performance of three strategies.

Knockdown of lncRNA PCAT6 suppresses the growth of non-small cell lung cancer cells by inhibiting macrophages M2 polarization via miR-326/KLF1 axis

Yun Chen, Chaojin Hong, Jing Qu, Junjun Chen & Zhiquan Qin
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common malignant tumor of lung, which seriously threatens the life of people. It has been reported that lncRNA prostate cancer-associated transcript 6 (PCAT6) could facilitate the metastasis of NSCLC cells. However, whether lncRNA PCAT6 in NSCLC cells could affect the tumor microenvironment (TME) remains unclear. In the present study, the level of PCAT6 in NSCLC cells was detected using RT-qPCR. The effects of PCAT6 knockdown on the...

Additional file 23 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 23: Table S1. Clinicopathologic Information and Multi-omics Data in PDAC Cohort. Table S1A Multi-omics information of PDAC cohort. Table S1B Clinicopathologic information of the 229 PDAC.

Additional file 24 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 24: Table S2. The Impacts of Somatic Copy Number Alterations in PDAC Cohort. Table S2A Matrix of amplification peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2B Matrix of deletion peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2C Matrix of the top 10 mutated genes in PDAC of Fudan cohort. Table S2D Matrix of the 10 mutated genes used in Figure 1C of ICGC,...

Additional file 26 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 26: Table S4. The Effects of Diabetes on the Proteogenomic Characteristics of PDAC. Table S4A Mutations and arm events information in PDAC patients with or without diabetes history. Table S4B Matrix of differential pathway enrichment in patients with or without diabetes history at mRNA level. Table S4C Matrix of differential pathway enrichment in patients with or without diabetes history at protein level.

Additional file 28 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 28: Table S6. Proteomic Subtypes of PDAC Patients. Table S6A Proteomic subtypes, transcriptomic subtypes and phosphoproteomic subtypes of PDAC patients. Table S6B A list of differentially expressed proteins among three subtypes. Table S6C Pathway alterations in the proteomic subtypes of the PDAC cohort. Table S6D Matrix of protein expression and kinase activity of kinase activated in S-III. Table S6E Matrix of differential pathway enrichment between patients located in H-PDAC and BT-PDAC. Table S6F...

Additional file 29 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 29: Table S7. Characterization of Immune Infiltration in PDAC. Table S7A Matrix of xCell signatures significantly altered in 5 immune subgroups. Table S7B Matrix describing the expression of proteins in 5 immune subgroups. Table S7C Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in 5 immune subgroups, transcriptome level. Table S7D Matrix of amplification/deletion events of genes in 5 immune subgroups. Table S7E Matrix describing the expression of proteins involved in TCA cycle.

Additional file 30 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 30: Table S8. HOGA1 inactivation promotes pancreatic cancer growth through activating LARP7-CDK1 pathway. Table S8A Quantified western blot results of 12 pairs of samples. Table S8B Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with HOGA1 knocked down. Table S8C Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with HOGA1 overexpressed. Table S8D Proliferation of PANC-1 and BxPC-3 cells associated with metabolic enzyme treatment. Table S8E A list of 773 different proteins detected in PANC-1...

Impact of implant-based breast reconstruction on bra fit

Krista M. Nicklaus, Yen-Tung Liu, Chi Liu, Jevon Chu, Eloise Jewett, Karen Bravo, Mary Catherine Bordes, Jun Liu, Gregory P. Reece, Summer E. Hanson, Fatima Merchant & Mia K. Markey
Comfortable and well-fitting bras are necessary for good quality of life but hard to find for women who undergo reconstruction after breast cancer treatment. This study aimed to provide data to inform bra designs for breast cancer survivors. We measured anatomical distances used in bra design on 3D clinical photographs of patients who underwent unilateral and bilateral implant-based reconstruction to quantify changes after reconstruction relative to the measured values before the person underwent surgery. We...

Genome-wide identification and expression pattern analysis of the TCP transcription factor family in Ginkgo biloba

Li Yu, Qiangwen Chen, Jiarui Zheng, Feng Xu, Jiabao Ye, Weiwei Zhang, Yongling Liao & Xiaoyan Yang
Plant-specific TCP transcription factors play an essential role in plant growth and development. They can regulate leaf curvature, flower symmetry and the synthesis of secondary metabolites. The flavonoids in Ginkgo biloba leaf are one of the main medicinally bioactivate compounds, which have pharmacological and beneficial health effects for humans. In this study, a total of 13 TCP genes were identified in G. biloba, and 5 of them belonged to PCF subclades (GbTCP03, GbTCP07, GbTCP05, GbTCP13,...

Data underlying the article: \"Ultrahigh Dynamic Range and Low Noise Figure Programmable Integrated Microwave Photonic Filter\"

Okky Daulay, Gaojian Liu, kaixuan ye, Roel Botter, Yvan Klaver, qinggui tan, Hongxi Yu, Marcel Hoekman, Edwin Klein, Chris Roeloffzen, Yang Liu & David Marpaung
Data underlying the article: "Ultrahigh Dynamic Range and Low Noise Figure Programmable Integrated Microwave Photonic Filter". The data set consists of several different measurement results for the modulation transformer, double injection ring resonator, and microwave photonic filter responses as published in the resource article. All data is stored in files using the CSV-format. The set is structured to give the data per figure (subfigure), where each subfigure has a folder containing a README-file describing the...

Non-specific binding of compounds in in vitro metabolism assays: a comparison of microsomal and hepatocyte binding in different species and an assessment of the accuracy of prediction models

Iain Gardner, Mandy Xu, Chunyan Han, Yi Wang, Xingjin Jiao, Masoud Jamei, Hiba Khalidi, Peter Kilford, Sibylle Neuhoff, Roz Southall, David B. Turner, Helen Musther, Barry Jones & Simon Taylor
Non-specific binding in in vitro metabolism systems leads to an underestimation of the true intrinsic metabolic clearance of compounds being studied. Therefore in vitro binding needs to be accounted for when extrapolating in vitro data to predict the in vivo metabolic clearance of a compound. While techniques exist for experimentally determining the fraction of a compound unbound in in vitro metabolism systems, early in drug discovery programmes computational approaches are often used to estimate the...

Registration Year

 • 2022
  343

Resource Types

 • Dataset
  343

Affiliations

 • Second Xiangya Hospital of Central South University
  343
 • Chinese Academy of Sciences
  197
 • Zhejiang University
  188
 • Capital Medical University
  188
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  175
 • Peking University
  174
 • Central South University
  170
 • Shanghai Jiao Tong University
  166
 • Huazhong University of Science and Technology
  141
 • Shandong University
  136