60,333 Works

CCDC 1457348: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Wu Zhao, Fu-Qiang Zhang & Xian-Ming Zhang
Related Article: Yan-Wu Zhao, Fu-Qiang Zhang, and Xian-Ming Zhang|2016|ACS Applied Materials and Interfaces|8|24123|doi:10.1021/acsami.6b07724

CCDC 1462857: Experimental Crystal Structure Determination

V.V. Sharutin, O.K. Sharutina, R.V. Reshetnikova, E.V. Lobanova & A.N. Efremov
Related Article: V.V.Sharutin, O.K.Sharutina, R.V.Reshetnikova, E.V.Lobanova, A.N.Efremov|2017|Zh.Neorg.Khim.|62|1450|doi:10.1134/S003602361711016X

CCDC 1550100: Experimental Crystal Structure Determination

Lei Ji, Alexandra Friedrich, Ivo Krummenacher, Antonius Eichhorn, Holger Braunschweig, Michael Moos, Sebastian Hahn, Florian L. Geyer, Olena Tverskoy, Jie Han, Christoph Lambert, Andreas Dreuw, Todd B. Marder & Uwe H. F. Bunz
Related Article: Lei Ji, Alexandra Friedrich, Ivo Krummenacher, Antonius Eichhorn, Holger Braunschweig, Michael Moos, Sebastian Hahn, Florian L. Geyer, Olena Tverskoy, Jie Han, Christoph Lambert, Andreas Dreuw, Todd B. Marder, Uwe H. F. Bunz|2017|J.Am.Chem.Soc.|139|15968|doi:10.1021/jacs.7b09460

CCDC 1550101: Experimental Crystal Structure Determination

Lei Ji, Alexandra Friedrich, Ivo Krummenacher, Antonius Eichhorn, Holger Braunschweig, Michael Moos, Sebastian Hahn, Florian L. Geyer, Olena Tverskoy, Jie Han, Christoph Lambert, Andreas Dreuw, Todd B. Marder & Uwe H. F. Bunz
Related Article: Lei Ji, Alexandra Friedrich, Ivo Krummenacher, Antonius Eichhorn, Holger Braunschweig, Michael Moos, Sebastian Hahn, Florian L. Geyer, Olena Tverskoy, Jie Han, Christoph Lambert, Andreas Dreuw, Todd B. Marder, Uwe H. F. Bunz|2017|J.Am.Chem.Soc.|139|15968|doi:10.1021/jacs.7b09460

CCDC 1586457: Experimental Crystal Structure Determination

Brian W. Skelton & Michael G. Gardiner
Related Article: Brian W. Skelton, Michael G. Gardiner|2017|CSD Communication|||

CCDC 1586458: Experimental Crystal Structure Determination

Wen-Hua Sun
Related Article: Jiaoyan Li, Yingmiao Ma, Zheng Wang, Qingbin Liu, Gregory A. Solan, Yanping Ma, Wen-Hua Sun|2018|Dalton Trans.|47|8738|doi:10.1039/C8DT01919C

CCDC 1586459: Experimental Crystal Structure Determination

Wen-Hua Sun
Related Article: Jiaoyan Li, Yingmiao Ma, Zheng Wang, Qingbin Liu, Gregory A. Solan, Yanping Ma, Wen-Hua Sun|2018|Dalton Trans.|47|8738|doi:10.1039/C8DT01919C

CCDC 1548065: Experimental Crystal Structure Determination

Zhao-Rui Pan, Zhen-Zhen Shi, Xiang-Jing Gao & He-Gen Zheng
Related Article: Zhao-Rui Pan, Zhen-Zhen Shi, Xiang-Jing Gao, He-Gen Zheng|2017|Inorg.Chem.Commun.|86|290|doi:10.1016/j.inoche.2017.11.004

CCDC 1585170: Experimental Crystal Structure Determination

Peter C. Healy
Related Article: Peter C. Healy|2017|CSD Communication|||

CCDC 1532237: Experimental Crystal Structure Determination

Rajkumar Misra, Aman Sharma, Anjali Shiras & Hosahudya N. Gopi
Related Article: Rajkumar Misra, Aman Sharma, Anjali Shiras, Hosahudya N. Gopi|2017|Langmuir|33|7762|doi:10.1021/acs.langmuir.7b01283

CCDC 1534546: Experimental Crystal Structure Determination

Ze-Hua Wu, Zhuo-Ting Huang, Rui-Xue Guo, Chun-Lin Sun, Li-Chuan Chen, Bing Sun, Zi-Fa Shi, Xiangfeng Shao, Hanying Li & Hao-Li Zhang
Related Article: Ze-Hua Wu, Zhuo-Ting Huang, Rui-Xue Guo, Chun-Lin Sun, Li-Chuan Chen, Bing Sun,Zi-Fa Shi, Xiangfeng Shao, Hanying Li, Hao-Li Zhang|2017|Angew.Chem.,Int.Ed.|56|13031|doi:10.1002/anie.201707529

CCDC 1534740: Experimental Crystal Structure Determination

J. H. S. K. Monteiro, D. Machado, L. M. De Hollanda, M. Lancellotti, F. A. Sigoli & A. De Bettencourt-Dias
Related Article: J. H. S. K. Monteiro, D. Machado, L. M. de Hollanda, M. Lancellotti, F. A. Sigoli, A. de Bettencourt-Dias|2017|Chem.Commun.|53|11818|doi:10.1039/C7CC06753D

CCDC 1535759: Experimental Crystal Structure Determination

Mark R. St.-J. Foreman, Chenxi Ma, Anthony F. Hill, Natalie E. Otten, Manab Sharma, Never Tshabang & Jas S. Ward
Related Article: Mark R. St.-J. Foreman, Chenxi Ma, Anthony F. Hill, Natalie E. Otten, Manab Sharma, Never Tshabang, Jas S. Ward|2017|Dalton Trans.|46|14957|doi:10.1039/C7DT02420G

CCDC 1535823: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Xia Wu, Hong-Ru Fu, Min-Le Han, Zhan Zhou & Lu-Fang Ma
Related Article: Xiao-Xia Wu, Hong-Ru Fu, Min-Le Han, Zhan Zhou, Lu-Fang Ma|2017|Cryst.Growth Des.|17|6041|doi:10.1021/acs.cgd.7b01155

CCDC 1536622: Experimental Crystal Structure Determination

Hai-Jun Peng, Gui-Xia Hao, Zhao-Hua Chu, Jia Lin, Xiao-Ming Lin & Yue-Peng Cai
Related Article: Hai-Jun Peng, Gui-Xia Hao, Zhao-Hua Chu, Jia Lin, Xiao-Ming Lin, Yue-Peng Cai|2017|Cryst.Growth Des.|17|5881|doi:10.1021/acs.cgd.7b00978

CCDC 1453440: Experimental Crystal Structure Determination

Joanna Bojarska, Milan Remko, Andrzej Fruziński & Waldemar Maniukiewicz
Related Article: Joanna Bojarska, Milan Remko, Andrzej Fruziński, Waldemar Maniukiewicz|2018|J.Mol.Struct.|1154|290|doi:10.1016/j.molstruc.2017.10.053

CCDC 1505344: Experimental Crystal Structure Determination

Ya-Jing Shi & Hui-Hua Song
Related Article: Ya-Jing Shi, Hui-Hua Song|2018|Inorg.Chim.Acta|471|66|doi:10.1016/j.ica.2017.10.015

CCDC 1537512: Experimental Crystal Structure Determination

Muxin Yu, Lian Chen, Feilong Jiang, Kang Zhou, Caiping Liu, Cai Sun, Xingjun Li, Yan Yang & Maochun Hong
Related Article: Muxin Yu, Lian Chen, Feilong Jiang, Kang Zhou, Caiping Liu, Cai Sun, Xingjun Li, Yan Yang, and Maochun Hong|2017|Chem.Mater.|29|8093|doi:10.1021/acs.chemmater.7b01790

CCDC 1538157: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538159: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538161: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538164: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538166: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538167: Experimental Crystal Structure Determination

J. Conesa-Egea, J. Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I. Martinez, J. Gonzalez-Platas, V. Fernandez-Moreira, U.R. Rodriguez-Mendoza, P. Ocon, F. Zamora & P. Amo-Ochoa
Related Article: J.Conesa-Egea, J.Gallardo-Martinez, S. Delgado, J.I.Martinez, J.Gonzalez-Platas, V.Fernandez-Moreira, U.R.Rodriguez-Mendoza, P.Ocon, F.Zamora, P. Amo-Ochoa|2017|Small||1700965|doi:10.1002/smll.201700965

CCDC 1538609: Experimental Crystal Structure Determination

Jin-Long Pan, Chao Chen, Zhi-Gang Ma, Jia Zhou, Li-Ren Wang & Shu-Yu Zhang
Related Article: Jin-Long Pan, Chao Chen, Zhi-Gang Ma, Jia Zhou, Li-Ren Wang, and Shu-Yu Zhang|2017|Org.Lett.|19|5216|doi:10.1021/acs.orglett.7b02486

Registration Year

  • 2017
    60,333

Resource Types

  • Dataset
    60,333