60,291 Works

CCDC 1578612: Experimental Crystal Structure Determination

D.N. Lee & Y. Kim
Related Article: D.N. Lee, Y. Kim|2017|IUCrData|2|x171448|doi:10.1107/S2414314617014481

CCDC 1513721: Experimental Crystal Structure Determination

Qianyi Wang, Wuchao Zhao, Jianghua He, Yuetao Zhang & Eugene Y.-X. Chen
Related Article: Qianyi Wang, Wuchao Zhao, Jianghua He, Yuetao Zhang, Eugene Y.-X. Chen|2017|Macromolecules|50|123|doi:10.1021/acs.macromol.6b02398

CCDC 1513717: Experimental Crystal Structure Determination

Qianyi Wang, Wuchao Zhao, Jianghua He, Yuetao Zhang & Eugene Y.-X. Chen
Related Article: Qianyi Wang, Wuchao Zhao, Jianghua He, Yuetao Zhang, Eugene Y.-X. Chen|2017|Macromolecules|50|123|doi:10.1021/acs.macromol.6b02398

CCDC 1579190: Experimental Crystal Structure Determination

Young Jin Jang, Egor M. Larin & Mark Lautens
Related Article: Young Jin Jang, Egor M. Larin and Mark Lautens|2017|Angew.Chem.,Int.Ed.|56|11927|doi:10.1002/anie.201704922

CCDC 1579195: Experimental Crystal Structure Determination

Ellen J. Robertson, Caroline Proulx, Jessica K. Su, Rita L. Garcia, Stan Yoo, Eric M. Nehls, Michael D. Connolly, Laudann Taravati & Ronald N. Zuckermann
Related Article: Ellen J. Robertson, Caroline Proulx, Jessica K. Su, Rita L. Garcia, Stan Yoo, Eric M. Nehls, Michael D. Connolly, Laudann Taravati, Ronald N. Zuckermann|2016|Langmuir|32|11946|doi:10.1021/acs.langmuir.6b02735

CCDC 1579294: Experimental Crystal Structure Determination

Cheng Fengchang
Related Article: Fengchang Cheng, Wenxin Lu, Wei Huang, Lu Wen, Mingfeng Li, Fanke Meng|2018|Chemical Science|9|4992|doi:10.1039/C8SC00827B

CCDC 1579393: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , &
Related Article: Antoine Bonnot, Paul-Ludovic Karsenti, Frank Juvenal, Christopher Golz, Carsten Strohmann, Daniel Fortin, Michael Knorr, Pierre D. Harvey|2016|Phys.Chem.Chem.Phys.(PCCP)|18|24845|doi:10.1039/C6CP04728A

CCDC 1579479: Experimental Crystal Structure Determination

Rocio Mercado, Bess Vlaisavljevich, Li-Chiang Lin, Kyuho Lee, Yongjin Lee, Jarad A. Mason, Dianne J. Xiao, Miguel I. Gonzalez, Matthew T. Kapelewski, Jeffrey B. Neaton & Berend Smit
Related Article: Rocio Mercado, Bess Vlaisavljevich, Li-Chiang Lin, Kyuho Lee, Yongjin Lee, Jarad A. Mason, Dianne J. Xiao, Miguel I. Gonzalez, Matthew T. Kapelewski, Jeffrey B. Neaton, Berend Smit|2016|J.Phys.Chem.C|120|12590|doi:10.1021/acs.jpcc.6b03393

CCDC 1579571: Experimental Crystal Structure Determination

Adam Neuba, Muhammad Ayaz, Sebastian Lange, Martin Bernard, Andreas Klöpping, Christoph Wölper & Gerald Henkel
Related Article: Adam Neuba, Muhammad Ayaz, Sebastian Lange, Martin Bernard, Andreas Klöpping, Christoph Wölper, Gerald Henkel|2017|CSD Communication|||

CCDC 1579591: Experimental Crystal Structure Determination

Ning Sun, Haoyi Chen, Xiangdong Li, Murong Xu, Yi Gan, Liangwei Zhang & Yuanhong Liu
Related Article: Ning Sun, Haoyi Chen, Xiangdong Li, Murong Xu, Yi Gan, Liangwei Zhang, and Yuanhong Liu|2017|J.Org.Chem.|82|10051|doi:10.1021/acs.joc.7b01519

CCDC 1579597: Experimental Crystal Structure Determination

Sourav Chakraborty, Subrata Saha, Luís M. P. Lima, Ulrike Warzok, Sayan Sarkar, Bidyut Akhuli, Mandira Nandi, Somnath Bej, Nayarassery N. Adarsh, Christoph A. Schalley, Rita Delgado & Pradyut Ghosh
Related Article: Sourav Chakraborty, Subrata Saha, Luís M. P. Lima, Ulrike Warzok, Sayan Sarkar, Bidyut Akhuli, Mandira Nandi, Somnath Bej, Nayarassery N. Adarsh, Christoph A. Schalley, Rita Delgado, and Pradyut Ghosh|2017|J.Org.Chem.|82|10007|doi:10.1021/acs.joc.7b01431

CCDC 1579598: Experimental Crystal Structure Determination

Sourav Chakraborty, Subrata Saha, Luís M. P. Lima, Ulrike Warzok, Sayan Sarkar, Bidyut Akhuli, Mandira Nandi, Somnath Bej, Nayarassery N. Adarsh, Christoph A. Schalley, Rita Delgado & Pradyut Ghosh
Related Article: Sourav Chakraborty, Subrata Saha, Luís M. P. Lima, Ulrike Warzok, Sayan Sarkar, Bidyut Akhuli, Mandira Nandi, Somnath Bej, Nayarassery N. Adarsh, Christoph A. Schalley, Rita Delgado, and Pradyut Ghosh|2017|J.Org.Chem.|82|10007|doi:10.1021/acs.joc.7b01431

CCDC 1579607: Experimental Crystal Structure Determination

Brian W. Skelton, & Allan H. White
Related Article: Brian W. Skelton, Effendy, Allan H. White|2017|CSD Communication|||

CCDC 1579722: Experimental Crystal Structure Determination

Daopeng Sheng, Lin Zhu, Chao Xu, Chengliang Xiao, Yanlong Wang, Yaxing Wang, Lanhua Chen, Juan Diwu, Jing Chen, Zhifang Chai, Thomas E. Albrecht-Schmitt & Shuao Wang
Related Article: Daopeng Sheng, Lin Zhu, Chao Xu, Chengliang Xiao, Yanlong Wang, Yaxing Wang, Lanhua Chen, Juan Diwu, Jing Chen, Zhifang Chai, Thomas E. Albrecht-Schmitt, Shuao Wang|2017|Environ.Sci.Technol.|51|3471|doi:10.1021/acs.est.7b00339

CCDC 1579727: Experimental Crystal Structure Determination

Jianfeng Li, Bruce C. Noll, Charles E. Schulz & W. Robert Scheidt
Related Article: Jianfeng Li, Bruce C. Noll, Charles E. Schulz, W. Robert Scheidt|2015|Inorg.Chem.|54|6472|doi:10.1021/acs.inorgchem.5b00780

CCDC 1579733: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke & Feng-Shou Liu
Related Article: Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke, Feng-Shou Liu|2017|J.Org.Chem.|82|2914|doi:10.1021/acs.joc.6b02867

CCDC 1579734: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke & Feng-Shou Liu
Related Article: Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke, Feng-Shou Liu|2017|J.Org.Chem.|82|2914|doi:10.1021/acs.joc.6b02867

CCDC 1579735: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke & Feng-Shou Liu
Related Article: Xiao-Bing Lan, Yinwu Li, Yan-Fang Li, Dong-Sheng Shen, Zhuofeng Ke, Feng-Shou Liu|2017|J.Org.Chem.|82|2914|doi:10.1021/acs.joc.6b02867

CCDC 1518102: Experimental Crystal Structure Determination

Min Zhou, Hang-Ying Ma, Zhi-Hua Liu, Guang-Yu Yang, Gang Du, Yan-Qing Ye, Gan-Peng Li & Qiu-Fen Hu
Related Article: Min Zhou, Hang-Ying Ma, Zhi-Hua Liu, Guang-Yu Yang, Gang Du, Yan-Qing Ye, Gan-Peng Li, Qiu-Fen Hu|2017|J.Agric.Food Chem.|65|1887|doi:10.1021/acs.jafc.6b05805

CCDC 1579793: Experimental Crystal Structure Determination

Brian W. Skelton, Allan H. White & A. Fiona Waters
Related Article: Brian W. Skelton, Allan H. White, A. Fiona Waters|2017|CSD Communication|||

CCDC 1579906: Experimental Crystal Structure Determination

Matthew J. Harper, Edward J. Emmett, John F. Bower & Christopher A. Russell
Related Article: Matthew J. Harper, Edward J. Emmett, John F. Bower, and Christopher A. Russell|2017|J.Am.Chem.Soc.|139|12386|doi:10.1021/jacs.7b06668

CCDC 1579914: Experimental Crystal Structure Determination

Romain J.-C. Dubey, Robert J. Comito, Zhenwei Wu, Guanghui Zhang, Adam J. Rieth, Christopher H. Hendon, Jeffrey T. Miller & Mircea Dincă
Related Article: Romain J.-C. Dubey, Robert J. Comito, Zhenwei Wu, Guanghui Zhang, Adam J. Rieth, Christopher H. Hendon, Jeffrey T. Miller, and Mircea Dincă|2017|J.Am.Chem.Soc.|139|12664|doi:10.1021/jacs.7b06841

CCDC 1579927: Experimental Crystal Structure Determination

Seung-Yeol Baek, Takashi Kurogi, Dahye Kang, Masahiro Kamitani, Seongyeon Kwon, Douglas P. Solowey, Chun-Hsing Chen, Maren Pink, Patrick J. Carroll, Daniel J. Mindiola & Mu-Hyun Baik
Related Article: Seung-yeol Baek, Takashi Kurogi, Dahye Kang, Masahiro Kamitani, Seongyeon Kwon, Douglas P. Solowey, Chun-Hsing Chen, Maren Pink, Patrick J. Carroll, Daniel J. Mindiola, and Mu-Hyun Baik|2017|J.Am.Chem.Soc.|139|12804|doi:10.1021/jacs.7b07433

CCDC 1579934: Experimental Crystal Structure Determination

Brian W. Skelton, Allan H. White & Colin L. Raston
Related Article: Brian W. Skelton, Allan H. White, Colin L. Raston|2017|CSD Communication|||

CCDC 1541820: Experimental Crystal Structure Determination

Svetlana A. Katkova, Mikhail A. Kinzhalov, Peter M. Tolstoy, Alexander S. Novikov, Vadim P. Boyarskiy, Anastasiia Yu. Ananyan, Pavel V. Gushchin, Matti Haukka, Andrey A. Zolotarev, Alexander Yu. Ivanov, Semen S. Zlotsky & Vadim Yu. Kukushkin
Related Article: Svetlana A. Katkova, Mikhail A. Kinzhalov, Peter M. Tolstoy, Alexander S. Novikov, Vadim P. Boyarskiy, Anastasiia Yu. Ananyan, Pavel V. Gushchin, Matti Haukka, Andrey A. Zolotarev, Alexander Yu. Ivanov, Semen S. Zlotsky, Vadim Yu. Kukushkin|2017|Organometallics|36|4145|doi:10.1021/acs.organomet.7b00569

Registration Year

  • 2017
    60,291

Resource Types

  • Dataset
    60,291