60,330 Works

CCDC 1566084: Experimental Crystal Structure Determination

Ling-Ling Gao, Qian-Nan Zhao, Miao-Miao Li, Li-Ming Fan, Xiao-Yan Niu, Xiao-Qing Wang & Tuo-Ping Hu
Related Article: Ling-Ling Gao, Qian-Nan Zhao, Miao-Miao Li, Li-Ming Fan, Xiao-Yan Niu, Xiao-Qing Wang, Tuo-Ping Hu|2017|CrystEngComm|19|6651|doi:10.1039/C7CE01510K

CCDC 1567183: Experimental Crystal Structure Determination

Loïc N. Jeanbourquin, Rosario Scopelliti, Farzaneh Fadaei Tirani & Kay Severin
Related Article: Loïc N. Jeanbourquin, Rosario Scopelliti, Farzaneh Fadaei Tirani, Kay Severin|2017|Helv.Chim.Acta|100|e1700186|doi:10.1002/hlca.201700186

CCDC 1568416: Experimental Crystal Structure Determination

Su-Ping Luo, Ling-Zhi Tang & Shu-Zhong Zhan
Related Article: Su-Ping Luo, Ling-Zhi Tang, Shu-Zhong Zhan|2017|Inorg.Chem.Commun.|86|276|doi:10.1016/j.inoche.2017.10.027

CCDC 1566172: Experimental Crystal Structure Determination

Xing Liu, Xiao-Feng Tan & Jian Zhou
Related Article: Xing Liu, Xiao-Feng Tan, Jian Zhou|2017|J.Cluster Sci.|28|3209|doi:10.1007/s10876-017-1291-0

CCDC 1551311: Experimental Crystal Structure Determination

Amjad Ayad Qatran Al-Khdhairawi, Premanand Krishnan, Chun-Wai Mai, Felicia Fei-Lei Chung, Chee-Onn Leong, Kien-Thai Yong, Kam-Weng Chong, Yun-Yee Low, Toh-Seok Kam & Kuan-Hon Lim
Related Article: Amjad Ayad Qatran Al-Khdhairawi, Premanand Krishnan, Chun-Wai Mai, Felicia Fei-Lei Chung, Chee-Onn Leong, Kien-Thai Yong, Kam-Weng Chong, Yun-Yee Low, Toh-Seok Kam, and Kuan-Hon Lim|2017|J.Nat.Prod.|80|2734|doi:10.1021/acs.jnatprod.7b00500

CCDC 1566054: Experimental Crystal Structure Determination

Laura Chaloner & Xavier Ottenwaelder
Related Article: Laura Chaloner, Xavier Ottenwaelder|2017|Inorg.Chim.Acta|481|106|doi:10.1016/j.ica.2017.10.027

CCDC 1566055: Experimental Crystal Structure Determination

Laura Chaloner & Xavier Ottenwaelder
Related Article: Laura Chaloner, Xavier Ottenwaelder|2017|Inorg.Chim.Acta|481|106|doi:10.1016/j.ica.2017.10.027

CCDC 1566083: Experimental Crystal Structure Determination

Ling-Ling Gao, Qian-Nan Zhao, Miao-Miao Li, Li-Ming Fan, Xiao-Yan Niu, Xiao-Qing Wang & Tuo-Ping Hu
Related Article: Ling-Ling Gao, Qian-Nan Zhao, Miao-Miao Li, Li-Ming Fan, Xiao-Yan Niu, Xiao-Qing Wang, Tuo-Ping Hu|2017|CrystEngComm|19|6651|doi:10.1039/C7CE01510K

CCDC 1566053: Experimental Crystal Structure Determination

Laura Chaloner & Xavier Ottenwaelder
Related Article: Laura Chaloner, Xavier Ottenwaelder|2017|Inorg.Chim.Acta|481|106|doi:10.1016/j.ica.2017.10.027

CCDC 1440911: Experimental Crystal Structure Determination

Anna Uhrinová, Juraj Kuchár, Alžbeta Orendáčová, Michal Pitoňák, Jozef Federič, Jozef Noga & Juraj Černák
Related Article: Anna Uhrinová, Juraj Kuchár, Alžbeta Orendáčová, Michal Pitoňák, Jozef Federič, Jozef Noga, Juraj Černák|2017|J.Coord.Chem.|70|2999|doi:10.1080/00958972.2017.1376738

CCDC 1502246: Experimental Crystal Structure Determination

Jin’an Zhao, Shuangcheng Zhi, Huaibin Yu, Jin Zhang, Junshuai Zhang & Jiyong Hu
Related Article: Jin’an Zhao, Shuangcheng Zhi, Huaibin Yu, Jin Zhang, Junshuai Zhang, Jiyong Hu|2017|J.Coord.Chem.|70|3110|doi:10.1080/00958972.2017.1372573

CCDC 1544002: Experimental Crystal Structure Determination

Mohammed Bakir, Mark A. W. Lawrence, Marhoun Ferhat & Rebecca R. Conry
Related Article: Mohammed Bakir, Mark A. W. Lawrence, Marhoun Ferhat, Rebecca R. Conry|2017|J.Coord.Chem.|70|3048|doi:10.1080/00958972.2017.1374379

CCDC 1550500: Experimental Crystal Structure Determination

Haoran Lin, Chenkun Zhou, Yu Tian, Tiglet Besara, Jennifer Neu, Theo Siegrist, Yan Zhou, James Bullock, Kirk S. Schanze, Wenmei Ming, Mao-Hua Du & Biwu Ma
Related Article: Haoran Lin, Chenkun Zhou, Yu Tian, Tiglet Besara, Jennifer Neu, Theo Siegrist, Yan Zhou, James Bullock, Kirk S. Schanze, Wenmei Ming, Mao-Hua Du, Biwu Ma|2017|Chemical Science|8|8400|doi:10.1039/C7SC03675B

CCDC 1481029: Experimental Crystal Structure Determination

Jin’an Zhao, Shuangcheng Zhi, Huaibin Yu, Jin Zhang, Junshuai Zhang & Jiyong Hu
Related Article: Jin’an Zhao, Shuangcheng Zhi, Huaibin Yu, Jin Zhang, Junshuai Zhang, Jiyong Hu|2017|J.Coord.Chem.|70|3110|doi:10.1080/00958972.2017.1372573

CCDC 1455983: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Si Feng, Ling Xie, Li-Ping Lu, Miao-Li Zhu & Feng Su
Related Article: Si-si Feng, Ling Xie, Li-ping Lu, Miao-li Zhu, Feng Su|2018|J.Solid State Chem.|258|335|doi:10.1016/j.jssc.2017.10.035

CCDC 1562902: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Si Feng, Ling Xie, Li-Ping Lu, Miao-Li Zhu & Feng Su
Related Article: Si-si Feng, Ling Xie, Li-ping Lu, Miao-li Zhu, Feng Su|2018|J.Solid State Chem.|258|335|doi:10.1016/j.jssc.2017.10.035

CCDC 1563667: Experimental Crystal Structure Determination

Jian-Long Du, Xiao-Ying Zhang, Chao-Ping Li, Ju-Ping Gao, Jin-Xin Hou, Xu Jing, Ya-Juan Mu & Li-Jun Li
Related Article: Jian-Long Du, Xiao-Ying Zhang, Chao-Ping Li, Ju-Ping Gao, Jin-Xin Hou, Xu Jing, Ya-Juan Mu, Li-Jun Li|2018|Sens.Actuators,B|257|207|doi:10.1016/j.snb.2017.10.159

CCDC 1563963: Experimental Crystal Structure Determination

Chong Zhang, Xuan-Di Ma, Zhong-Hang Chen, Shu-Hua Zhang & Hong Hai
Related Article: Chong Zhang, Xuan-Di Ma, Zhong-Hang Chen, Shu-Hua Zhang, Hong Hai|2017|J.Cluster Sci.|28|3241|doi:10.1007/s10876-017-1295-9

CCDC 1455980: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Si Feng, Ling Xie, Li-Ping Lu, Miao-Li Zhu & Feng Su
Related Article: Si-si Feng, Ling Xie, Li-ping Lu, Miao-li Zhu, Feng Su|2018|J.Solid State Chem.|258|335|doi:10.1016/j.jssc.2017.10.035

CCDC 902917: Experimental Crystal Structure Determination

Ling-Yan Zhao, Ying-Xin Yang, Xiao-Chen Deng & Xiao-Ge Shi
Related Article: Ling-Yan Zhao, Ying-Xin Yang, Xiao-Chen Deng, Xiao-Ge Shi|2017|J.Cluster Sci.|28|3115|doi:10.1007/s10876-017-1277-y

CCDC 1455982: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Si Feng, Ling Xie, Li-Ping Lu, Miao-Li Zhu & Feng Su
Related Article: Si-si Feng, Ling Xie, Li-ping Lu, Miao-li Zhu, Feng Su|2018|J.Solid State Chem.|258|335|doi:10.1016/j.jssc.2017.10.035

CCDC 1455981: Experimental Crystal Structure Determination

Si-Si Feng, Ling Xie, Li-Ping Lu, Miao-Li Zhu & Feng Su
Related Article: Si-si Feng, Ling Xie, Li-ping Lu, Miao-li Zhu, Feng Su|2018|J.Solid State Chem.|258|335|doi:10.1016/j.jssc.2017.10.035

CCDC 1562481: Experimental Crystal Structure Determination

Anastasiya N. Khrustaleva, Konstantin A. Frolov, Victor V. Dotsenko, Nicolai A. Aksenov, Inna V. Aksenova & Sergey G. Krivokolysko
Related Article: Anastasiya N. Khrustaleva, Konstantin A. Frolov, Victor V. Dotsenko, Nicolai A. Aksenov, Inna V. Aksenova, Sergey G. Krivokolysko|2017|Tetrahedron Lett.|58|4663|doi:10.1016/j.tetlet.2017.10.069

CCDC 1560440: Experimental Crystal Structure Determination

Julian Böhnke, Holger Braunschweig, Andrea Deißenberger, Theresa Dellermann, Rian D. Dewhurst, J. Oscar C. Jiménez-Halla, Stephanie Kachel, Hauke Kelch & Dominic Prieschl
Related Article: Julian Böhnke, Holger Braunschweig, Andrea Deißenberger, Theresa Dellermann, Rian D. Dewhurst, J. Oscar C. Jiménez-Halla, Stephanie Kachel, Hauke Kelch, Dominic Prieschl|2017|Chem.Commun.|53|12132|doi:10.1039/C7CC07409C

CCDC 1560442: Experimental Crystal Structure Determination

Julian Böhnke, Holger Braunschweig, Andrea Deißenberger, Theresa Dellermann, Rian D. Dewhurst, J. Oscar C. Jiménez-Halla, Stephanie Kachel, Hauke Kelch & Dominic Prieschl
Related Article: Julian Böhnke, Holger Braunschweig, Andrea Deißenberger, Theresa Dellermann, Rian D. Dewhurst, J. Oscar C. Jiménez-Halla, Stephanie Kachel, Hauke Kelch, Dominic Prieschl|2017|Chem.Commun.|53|12132|doi:10.1039/C7CC07409C

Registration Year

  • 2017
    60,330

Resource Types

  • Dataset
    60,330

Data Centers

  • The Cambridge Structural Database
    60,330