73,765 Works

Onderzoek Mens en Samenleving 2004

Roel Popping-Rijksuniversiteit Groningen
Programma Competentie en Cohesie. In hoeverre zijn hechtingsstijlen, kwalificaties en sociale competenties van kinderen en jong-volwassenen van invloed op de ontwikkeling van intenties tot cohesief gedrag.

PAN-00037149 - oval to half round buckle, with ornamented/thickened tongue rest

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00037149

Gezondheid, leefstijl en ziekteverzuim bij Rotterdamse gemeente ambtenaren 1987-1990

Deursen, C.G.L. Van, GGD, ARBO Dienst * Rotterdam (Primary Investigator)
Relations between health, lifestyle and absenteeism of municipal corporation officials in Rotterdam. Background variables: sex, year of birth, education, marital status / perception of own health / several physical symptoms / blood pressure / weight, length / sports activities / working conditions / satisfaction with job / nutrition, smoking and alcohol consumption habits / use of medicines. Only in P1009b: data on absenteeism. Background variables: basic characteristics/ residence/ household characteristics/ income/capital assets/ education

PAN-00036355 - horseshoe

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00036355

PAN-00007651 - early medieval enamelled disc brooch variant A9

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00007651

Amsterdam Convooigeld 1580 and 1584

Dr C.M. Lesger, Universiteit Van Amsterdam, Afdeling Geschiedenis
Import and export in Amsterdam in July-October 1580 en January-June 1584, on the basis of registers of "Convooigeld".

19010063 Oud Gastel Klaverweide 19010063 Rapportage BO IVO Oud Gastel, Klaverweide (ong.) definitief-bg

TN T Nales
Tijdens dit project is een bureauonderzoek en een archeologisch verkennend onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Klaverweide te Oud Gastel, n.a.v. de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van een bedrijventerrein. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een middelhoge archeologische verwachting is voor restanten uit het laat Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, en een hoge verwachting voor restanten uit de Nieuwe Tijd.

Port of Antwerp, 1900-2000

Center For Economic Studies R. Loyen
The database contains time-series on maritime (sea-borne) and continental (hinterland) througput in the port of Antwerp. Also, data on shipping movements, infrastructure and superstructure of the Antwerp port have been included. The database was composed in the framework of a Ph.D. on functional shifts in the port of Antwerp. Website where data set is available: http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econhist/ [not accessible, 13-11-2019]

19040070 Boerdonk Boerdonksedijk 44 19040070 Rapportage BO IVO Boerdonk, Boerdonksedijk 44 definitief-bg

TN T Nales
Tijdens dit project is een bureauonderzoek en een archeologisch verkennend onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Boerdonksedijk te Boerdonk, n.a.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een lage archeologische verwachting is.

19040021 Welberg Welbergsedijk 20 22a 19040021 Rapportage (BO IVO) Welberg, Welbergsedijk 20-22a definitief-bg

T Nales
Voor dit project zijn een bureauonderzoek en een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Welbergsedijk te Welberg, n.a.v. een bestemmingsplanwijziging. Dit onderzoek concludeerde dat er een lage archeologische verwachtingswaarde geldt in het plangebied.

Boxtel, Selissen Boxtel, Plangebied Selissen

W.A. Bergman
BAAC bv heeft voorafgaand aan de geplande bouw van 440 woningen een archeologisch bureauonderzoek (quickscan) en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Selissen te Boxtel. Uit de quickscan blijkt dat het plangebied in een gebied ligt met dekzandruggen langs de Dommel. Dergelijke gebieden op een landschappelijke gradiënt waren van oudsher aantrekkelijke vestigingsgebieden. Dit blijkt ook uit het grote aantal archeologische waarnemingen in en rond het plangebied, die wijzen op...

Archeologisch onderzoek in het plangebied Daalderveld-Pasestraat te Borgharen

W.S. Van De Graaf & A.L. Loonen
Zie vondstmelding 422881. Graag verwerken conform de releasenotes.

18100061 Zevenbergen Hazeldonkse Zandweg 40 18100061 Rapportage BO IVO Zevenbergen, Zandweg 40 definitief BG

J Rap
Voor dit project is een bureauonderzoek en een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd op een plangebied aan de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen, n.a.v. een voorgenomen herinrichting van het plangebied. Dit onderzoek concludeerde dat er in het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde geldt.

Emancipatie-opinies 2012 - EMOP 2012 v1

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
De Emancipatiemonitor 2012 geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en veiligheid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de positie van jonge vrouwen en mannen. Ook zijn er thematische verdiepingen over laagopgeleide vrouwen, flexibel werken, de taakverdeling tussen partners, emancipatiegezindheid van leidinggevenden en...

Emancipatie-opinies 2010 - EMOP 2010 v1

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling.

Plangebied COT Oirschot Oirschot, Plangebied COT Oirschot

W.A. Bergman
In opdracht van het Commando Diensten Centra van het Ministerie van Defensie heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied COT Oirschot te Oirschot. Aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe plannen voor de inrichting van het terrein. Uit het eerder uitgevoerde bureauonderzoek is gebleken dat er in het plangebied een hoge verwachting is op het aantreffen van archeologische resten uit twee...

Amstelkade 3 en Mijdrechtse Zuwe 66, Amstelhoek (gemeente De Ronde Venen)

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in augustus 2015 een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de archeologische waarde van de locatie Amstelkade 3 en Mijdrechtse Zuwe 66 in Amstelhoek, gemeente De Ronde Venen. Aanleiding is de voorgenomen woningbouw. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit komt naar voren dat het plangebied is gelegen in een strook onverveend bovenland langs de Amstel. Op grond van deze ligging moet rekening worden gehouden met...

Valkenswaard, Kloosterpark Van boomstam tot baksteen

M.C. Brouwer
In de 12e en 13e eeuw bestaat Valkenswaard uit een groep gehuchten waarvan het belangrijkste ligt aan het begin van de Kromstraat, ten noordwesten van het plangebied. In de 16e en 17e eeuw groeit dit gehucht in noordoostelijke richting uit en zet zich door tot de vorming van de huidige kern van Valkenswaard. Het plangebied Kloosterpark maakt deel uit van een driehoekige akker en wordt ook wel aangeduid met de Hatenhof, vernoemd naar een hoeve...

Waalre, Molenstraat - Dreefstraat Waalre Molenstr.-Dreefstr.

C Verbeek
In opdracht van Ruimte voor Ruimte CV heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Molenstraat/Dreefstraat te Waalre (gemeente Waalre). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van woningbouw, waarbij een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord en/of vernietigd zullen worden. Tijdens het onderzoek zijn sporen en vondstmateriaal aangetroffen die te relateren zijn aan de landinrichting en –gebruik van het plangebied...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachtingUit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een landschappelijke ligging heeft op een relatief hooggelegen en van west naar oost (flauw) hellende daluitspoelingswaaier. In de omgeving van het plangebied komen van zuidwest naar noordoost lopende dalvormige laagten voor, met daarin beekdalen zoals het ten zuiden/zuidoosten van het plangebied gelegen beekdal van De Grift. De van nature voldoende gedraineerde gronden van de daluitspoelingswaaier zullen in principe al voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  27,749

Resource Types

 • Dataset
  73,765

Data Centers

 • DANS
  73,765