5,229 Works

Kidney function and specific mortality in 60-80 years old post-myocardial infarction patients: a 10-year follow-up study

J.M. Geleijnse & E.K. Hoogeveen
This research project studies the relation between kidney function and all-cause and specific mortality among older post-MI patients, without severe heart failure, who are treated with state-of-the-art pharmacotherapy. From 2002-2006, 4,561 Dutch post-MI patients were enrolled and followed until death or January 2012. We estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) with cystatin C (cysC) and creatinine (cr) using the CKD-EPI equations and analyzed the relation with any and major causes of death using Cox models and...

Plangebied Haatlanderdijk 29 te Kampen, gemeente Kampen

G. Zielman
In opdracht van de gemeente Kampen heeft RAAP op 26 en 27 september 2016 een waarderend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de aanleg van waterpartijen ter hoogte van een huisterp in de gemeente Kampen. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat sprake is van deels intacte ophogingslagen en grondsporen. De grondsporen betreffen vijf greppels ten zuidoosten van de terp. Het vondstmateriaal betreft keramisch materiaal, glas, metaal,...

Kromstraat 75-77, Valkenswaard, gemeente Valkenswaard: een bureauonderzoek

A. De Boer
Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan de Kromstraat 75-77 te Valkenswaard.

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Ruiter (ong) te Someren

E.A. Schorn
De bodem bestaat voornamelijk uit een opgebrachte bouwvoor met daaronder een verstoord pakket grond op het zand van de C-horizont. Alleen in de boringen 5 en 7 is onder dit pakket een begraven A-horizont op C-horizont aangetroffen. Het gebied is relatief laag gelegen en kent van oorsprong een ondiepe grondwaterstand (grondwatertrap III). Waarschijnlijk is de oorspronkelijke bodem een goor- dan wel beekeerdgrond geweest, waarbij de gooreerdgrond in het iets hoger gelegen noordelijke deel van het...

Hollendewagenweg 14 te Werkhoven

H. Kremer
Archeologische interpretatie veldonderzoekAan het plangebied was een zeer lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum tot en met het mesolithicum als voor nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot en met de vroege bronstijd. Eventuele resten uit deze perioden zouden naar verwachting zijn geërodeerd door de stroomgordel van Houten. Tijdens het veldonderzoek zijn aan de basis van alle boringen beddingafzettingen van de stroomgordel van Houten aangetroffen. Dit bevestigt de zeer lage verwachting voor...

Transect-rapport 522: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Leerdam - Tiendweg 148, Gemeente Leerdam (ZH)

A. Hakvoort
Samenvatting Transect heeft in september 2014 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Tiendweg 148 te Leerdam (gemeente Leerdam). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de nieuwbouw van een woonhuis met garage. Conclusies • Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied ter hoogte van de Gorkum-Arkel stroomrug ligt. De top van de oeverafzettingen behorend bij deze stroomrug kan geschikt zijn geweest voor bewoning in...

Molenveld-Zuid in Reuver, gemeente Beesel; een archeologisch bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en inspectie

X.C.C. Van Dijk
Een archeologisch bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en inspectie Molenveld-Zuid in Reuver

Plangebied Nieuwe Aamsestraat te Elst Gemeente Overbetuwe Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek)

E.H. Boshoven
Tijdens het veldonderzoek zijn in elke boring archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de geringe grootte van de vondsten zijn deze indicatoren niet verzameld. De meeste archeologische indicatoren zijn aangetroffen in de top van de oeverafzettingen, in een laag bruingrijze, zandige tot siltige klei. De laag heeft hier en daar een iets humeus karakter en is grindig. In de gehele laag worden brokjes houtskool, roodleem aangetroffen, hier en daarzijn brokjes (zacht) baksteen aanwezig. Men mag er vanuit...

Bunschoterplein, Ede, gemeente Ede: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase

I. Beckers
Bureau voor Archeologie heeft een booronderzoek uitgevoerd voor de herbestrating van het Bunschoterplein te Ede. Deze ingreep zal met een bovenverstoring van maximaal 40 cm -mv gepaard gaan. Het potentiële archeologische vondstniveau bevindt zich in de basis van het humeuze dek. Onder het humeuze dek bevindt zich het potentiële archeologische sporenniveau. Omdat het plangebied verhard en mogelijk afgegraven is, zal de bovengrond verstoord zijn geraakt. In de rioolsleuf die van noord naar zuid door het...

Bureauonderzoek verlegging gasleiding W-535-01-KR-009, HDD Maaldrift, gem. Wassenaar

P.C. Teekens
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat binnen het plangebied archeologische resten uit de periode vanaf het laat-neolithicum maar vooral uit de periode bronstijd - nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Daarnaast blijken de voorgenomen graafwerkzaamheden de eventueel aanwezige archeologische te bedreigen. Geconcludeerd kan worden dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Praktisch en veiligheid technisch gezien is het dan ook raadzaam om in dit geval geen...

Verkennend booronderzoek in plangebied 'Rhijnvaert - Limeszone' te Oegstgeest

P. Van De Geer & F. Stevens
In opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft Archol een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest. Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft het voornemen het gebied Rijnvaert te ontwikkelen voor woningbouw. De onderzoekseis betreft een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Op grond van eerder onderzoek waren er twijfels over de diepte van de verstoring. Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in kaart te brengen is eerst een voorbereidend booronderzoek uitgevoerd.Het onderzoek betreft...

Melkstraat 8 te Alphen

J.H.F. Leuvering
Aan het plangebied was een hoge verwachting toegekend voor de periode Romeinse tijd tot en met de vroege middeleeuwen. Resten uit deze periode werden verwacht in de top van en pakket jonge oeverafzettingen van de Maas. Tijdens het veldonderzoek zijn in de aangetroffen oeverafzettingen geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek kan de hoge verwachting voor de periode Romeinse tijd tot en...

Borneo, Sporenburg en Rietlanden

T. Terhorst
Monumenten en Archeologie heeft in opdracht van Stadsdeel Oost een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor bestemmingsplangebied Borneo, Sporenburg en Rietlanden, stadsdeel Oost. Dit onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van de ondergrondse cultuurhistorische waarden die in deze gebieden aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk bureauonderzoek past binnen de verplichting van gemeenten om conform de Monumentenwet beleid te ontwikkelen ten aanzien van het behoud cq documentatie van die overblijfselen bij bouw- en aanlegwerkzaamheden. Het bureauonderzoek gaat...

Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Hoge Morsweg 160, Leiden Gemeente Leiden

A.W.E. Wilbers
In opdracht van de gemeente Leiden heeft IDDS Archeologie in november 2016 een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Hoge Morsweg 160 in Leiden, gemeenteLeiden. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande bouw van woningen op het terrein. Hoewel de Hoge Morsweg 160 in 2010 behoorde tot het plangebied van een archeologisch bureau- en booronderzoek zijn hier destijds geen boringen gezet vanwege bebouwing en verharding met klinkers en asfalt. Vanwege de nieuwe...

Transect-rapport 56A: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Hoornaar - Lage Giessen 4, Gemeente Giessenlanden (ZH)

C.D.R. Cohen Stuart & A.A. Kerkhoven
Transect heeft in februari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd naar de - mogelijke - aanwezigheid en verwachte relatieve kwaliteit van archeologische waarden op het terrein aan de Lage Giessen 4 in Hoornaar (gemeente Giessenlanden, provincie Zuid-Holland). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw van een woon-/zorgcomplex in het plangebied. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 600 m2. Conform de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Giessenlanden heeft het gebied...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Irenestraat naast nr. 91 te St. Willebrord

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij te geven.

Transect-rapport 636: Archeologisch inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Maarsbergen - Buurtsteeg 4, Gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT).

A.J. Wullink
Conclusie Op basis van het archeologisch vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat er nog steeds sprake is van een hoge archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum—Nieuwe Tijd. Advies Wij adviseren om een inventariserend veldonderzoek karterende/ waarderende fase uit te voeren. Dit onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of er behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven....

Oudegracht rak 15 westzijde. Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht (Utrecht)

J.S. Van Der Kamp
In de periode 2012-1217 worden de lage wal- en kluismuren langs de Oude- en Nieuwegracht in de Utrechtse binnenstad over een afstand van zo'n 5,5 km verbeterd en/of vervangen. In het najaar van 2012 werd aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Bijlhouwersbrug en de Vollersbrug (rak 15) het eerste deel van de renovatie uitgevoerd. Over een afstand van ca. 140 m werd de lage walmuur afgebroken en vervangen door een nieuwe. Er geldt...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229