5,229 Works

Archeologische begeleiding Bloemenbuurt Groningen, gemeente Groningen (GR)

MJM De Wit
Het onderzoeksgebied betreft de Hortensialaan en de Begoniastraat te Groningen en is in gebruik als straat. De totale lengte van het onderzoeksgebied is circa 350 m per straat. Binnen het onderzoeksgebied is in een eerder stadium een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied in het dal van de Hunze ligt. De bodem in het plangebied is grotendeels onverstoord, er bevindt zich hier een dik sedimentatiepakket van...

Woldweg - Burgemeester Klauckelaan, gemeente Appingedam

M. De Jong
Bureauonderzoek i.v.m. nieuwbouwplannen op de hoek Woldweg en Burg. Klauckelaan. Advies: booronderzoek.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Dr. Derckxstraat Van Vogelsanckstraat te Venlo

M. Arkema
Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten vanaf de steentijd. Deze verwachting is in het veld getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Op basis van de tijdens het verkennend booronderzoek aangetroffen bodemopbouw is het advies om de archeologische verwachting bij te stellen naar laag.

Stationsplein Rhenen, gemeente Rhenen

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in maart 2017 een bureauonderzoek uitgevoerd nabij Station Rhenen. Aanleiding is de voorgenomen aanpassing van een hellingbaan naast de spoorlijn. Op basis van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde verwachting opgesteld: Het plangebied bevindt zich op de zuidelijke flank van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug, in een zone die gunstig was voor bewoning vanaf het Paleolithicum tot in de Nieuwe tijd. Het zuiden bevindt zich bovendien langs een weg die zijn...

Waddinxveen, drie locaties langs de Henegouwerweg (N207) (Gemeente Waddinxveen). Een verkennend booronderzoek. ArGeoBoor rapport 1378

I.S.J. Beckers
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op drie locaties langs de Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen (Gemeente Waddinxveen). De aanleiding van het onderzoek zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N207. Hierbij zal op enkele locaties het fietspad en de rijbanen maximaal enkele meters in oostelijke richting verlegd worden. De maximale verstoringsdiepte van deze ingreep bedraagt 2 m –mv. Bij deze bodemingreep bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd...

Kidney function and specific mortality in 60-80 years old post-myocardial infarction patients: a 10-year follow-up study

J.M. Geleijnse & E.K. Hoogeveen
This research project studies the relation between kidney function and all-cause and specific mortality among older post-MI patients, without severe heart failure, who are treated with state-of-the-art pharmacotherapy. From 2002-2006, 4,561 Dutch post-MI patients were enrolled and followed until death or January 2012. We estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) with cystatin C (cysC) and creatinine (cr) using the CKD-EPI equations and analyzed the relation with any and major causes of death using Cox models and...

Plangebied Haatlanderdijk 29 te Kampen, gemeente Kampen

G. Zielman
In opdracht van de gemeente Kampen heeft RAAP op 26 en 27 september 2016 een waarderend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de aanleg van waterpartijen ter hoogte van een huisterp in de gemeente Kampen. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat sprake is van deels intacte ophogingslagen en grondsporen. De grondsporen betreffen vijf greppels ten zuidoosten van de terp. Het vondstmateriaal betreft keramisch materiaal, glas, metaal,...

Kromstraat 75-77, Valkenswaard, gemeente Valkenswaard: een bureauonderzoek

A. De Boer
Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan de Kromstraat 75-77 te Valkenswaard.

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Ruiter (ong) te Someren

E.A. Schorn
De bodem bestaat voornamelijk uit een opgebrachte bouwvoor met daaronder een verstoord pakket grond op het zand van de C-horizont. Alleen in de boringen 5 en 7 is onder dit pakket een begraven A-horizont op C-horizont aangetroffen. Het gebied is relatief laag gelegen en kent van oorsprong een ondiepe grondwaterstand (grondwatertrap III). Waarschijnlijk is de oorspronkelijke bodem een goor- dan wel beekeerdgrond geweest, waarbij de gooreerdgrond in het iets hoger gelegen noordelijke deel van het...

Hollendewagenweg 14 te Werkhoven

H. Kremer
Archeologische interpretatie veldonderzoekAan het plangebied was een zeer lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum tot en met het mesolithicum als voor nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot en met de vroege bronstijd. Eventuele resten uit deze perioden zouden naar verwachting zijn geërodeerd door de stroomgordel van Houten. Tijdens het veldonderzoek zijn aan de basis van alle boringen beddingafzettingen van de stroomgordel van Houten aangetroffen. Dit bevestigt de zeer lage verwachting voor...

Transect-rapport 522: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Leerdam - Tiendweg 148, Gemeente Leerdam (ZH)

A. Hakvoort
Samenvatting Transect heeft in september 2014 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Tiendweg 148 te Leerdam (gemeente Leerdam). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de nieuwbouw van een woonhuis met garage. Conclusies • Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied ter hoogte van de Gorkum-Arkel stroomrug ligt. De top van de oeverafzettingen behorend bij deze stroomrug kan geschikt zijn geweest voor bewoning in...

Molenveld-Zuid in Reuver, gemeente Beesel; een archeologisch bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en inspectie

X.C.C. Van Dijk
Een archeologisch bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en inspectie Molenveld-Zuid in Reuver

Plangebied Nieuwe Aamsestraat te Elst Gemeente Overbetuwe Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek)

E.H. Boshoven
Tijdens het veldonderzoek zijn in elke boring archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de geringe grootte van de vondsten zijn deze indicatoren niet verzameld. De meeste archeologische indicatoren zijn aangetroffen in de top van de oeverafzettingen, in een laag bruingrijze, zandige tot siltige klei. De laag heeft hier en daar een iets humeus karakter en is grindig. In de gehele laag worden brokjes houtskool, roodleem aangetroffen, hier en daarzijn brokjes (zacht) baksteen aanwezig. Men mag er vanuit...

Bunschoterplein, Ede, gemeente Ede: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase

I. Beckers
Bureau voor Archeologie heeft een booronderzoek uitgevoerd voor de herbestrating van het Bunschoterplein te Ede. Deze ingreep zal met een bovenverstoring van maximaal 40 cm -mv gepaard gaan. Het potentiële archeologische vondstniveau bevindt zich in de basis van het humeuze dek. Onder het humeuze dek bevindt zich het potentiële archeologische sporenniveau. Omdat het plangebied verhard en mogelijk afgegraven is, zal de bovengrond verstoord zijn geraakt. In de rioolsleuf die van noord naar zuid door het...

Bureauonderzoek verlegging gasleiding W-535-01-KR-009, HDD Maaldrift, gem. Wassenaar

P.C. Teekens
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat binnen het plangebied archeologische resten uit de periode vanaf het laat-neolithicum maar vooral uit de periode bronstijd - nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Daarnaast blijken de voorgenomen graafwerkzaamheden de eventueel aanwezige archeologische te bedreigen. Geconcludeerd kan worden dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Praktisch en veiligheid technisch gezien is het dan ook raadzaam om in dit geval geen...

Verkennend booronderzoek in plangebied 'Rhijnvaert - Limeszone' te Oegstgeest

P. Van De Geer & F. Stevens
In opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft Archol een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest. Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft het voornemen het gebied Rijnvaert te ontwikkelen voor woningbouw. De onderzoekseis betreft een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Op grond van eerder onderzoek waren er twijfels over de diepte van de verstoring. Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in kaart te brengen is eerst een voorbereidend booronderzoek uitgevoerd.Het onderzoek betreft...

Melkstraat 8 te Alphen

J.H.F. Leuvering
Aan het plangebied was een hoge verwachting toegekend voor de periode Romeinse tijd tot en met de vroege middeleeuwen. Resten uit deze periode werden verwacht in de top van en pakket jonge oeverafzettingen van de Maas. Tijdens het veldonderzoek zijn in de aangetroffen oeverafzettingen geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek kan de hoge verwachting voor de periode Romeinse tijd tot en...

Borneo, Sporenburg en Rietlanden

T. Terhorst
Monumenten en Archeologie heeft in opdracht van Stadsdeel Oost een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor bestemmingsplangebied Borneo, Sporenburg en Rietlanden, stadsdeel Oost. Dit onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van de ondergrondse cultuurhistorische waarden die in deze gebieden aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk bureauonderzoek past binnen de verplichting van gemeenten om conform de Monumentenwet beleid te ontwikkelen ten aanzien van het behoud cq documentatie van die overblijfselen bij bouw- en aanlegwerkzaamheden. Het bureauonderzoek gaat...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229