5,229 Works

Transect-rapport 636: Archeologisch inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Maarsbergen - Buurtsteeg 4, Gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT).

A.J. Wullink
Conclusie Op basis van het archeologisch vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat er nog steeds sprake is van een hoge archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum—Nieuwe Tijd. Advies Wij adviseren om een inventariserend veldonderzoek karterende/ waarderende fase uit te voeren. Dit onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of er behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven....

Oudegracht rak 15 westzijde. Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht (Utrecht)

J.S. Van Der Kamp
In de periode 2012-1217 worden de lage wal- en kluismuren langs de Oude- en Nieuwegracht in de Utrechtse binnenstad over een afstand van zo'n 5,5 km verbeterd en/of vervangen. In het najaar van 2012 werd aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Bijlhouwersbrug en de Vollersbrug (rak 15) het eerste deel van de renovatie uitgevoerd. Over een afstand van ca. 140 m werd de lage walmuur afgebroken en vervangen door een nieuwe. Er geldt...

SEW-terrein, Nibbixwoud, gemeente Medemblik

B.C. Ter Steege & J. Van Leeuwen
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat er op basis van het historisch kaartmateriaal een lage verwachting voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt. Daarentegen geldt op basis van bodemkaart en vindplaatsen in de directe omgeving een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Het is waarschijnlijk dat bewoningsresten zich dicht onder het maaiveld bevinden. Door het ontbreken van een duidelijke vondstlaag is het in West-Friesland niet mogelijk om...

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. karterende boringen. Van den Vondellaan Driehuis

P.C. Teekens
Op basis van het vooronderzoek werd rekening gehouden met een pakket Oude Duinafzettingen en een vegetatiehorizont op circa 2,3 m – mv die mogelijk zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een vindplaats. Tevens werd verwacht dat deze vindplaats zou dateren uit de periode midden-neolithicum – nieuwe tijd, en met name uit de periode midden-neolithicum – ijzertijd. Gebleken is dat binnen het plangebied inderdaad sprake is van een pakket Oude Duinafzettingen en een vegetatiehorizont op...

Overmeer Wijdemeren , Drie Bureauonderzoeken

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in december 2014 en januari 2015 drie bureauonderzoeken uitgevoerd naar de archeologische waarde van het dijktrajecten ‘V03-268 Ringdijk Horstermeer Zuidoost’; ‘V03-268 Ringdijk Horstermeer Zuidoost’ en ‘V03-363 Randweg’ in Overmeer (gemeente Wijdemeren).

Opgraving, variant begeleiding Westenesscherstraat 60 te Westenesch, gemeente Emmen (DR)

E Schrijer
Aan Westenesscherstraat 60 te Westenesch bestaat de bodem uit een sterk verstoord restant esdek onder een recent bewerkte bouwvoor. Het esdekrestant ligt op het ongepodzoleerde dekzand. In het dekzand zijn sporen geregistreerd van het gesloopte pand, kuilen met huisafval, plantgaten en paalkuilen van hekwerk en steunpalen, een betonnen regenopvang en een uit bakstenen en turven opgetrokken waterput. Op de waterput na dateren alle sporen uit de 20e eeuw. De waterput dateert in de periode 18e...

Tilburg Kanaalzicht Bureau-onderzoek

ADC ArcheoProjecten, I.S.J. Beckers & M. Hanemaaijer
In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Kanaalzicht in Tilburg. In het plangebied zullen woningen gebouwd worden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het bureauonderzoek worden in het hele plangebied...

Heerde Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Proefsleuvenonderzoek

N. Bouma, J.A.G. Van Rooij & A. Müller
InleidingIn het kader van het project Ruimte voor de Rivier zal tussen Veessen en Wapenveld een nevengeul voor de IJssel worden gerealiseerd door middel van het aanleggen van twee dijklichamen. In perioden met een grote afvoer zal het IJsselwater door deze nevengeul in noordelijke richting worden geleid. De grondwerkzaamheden die met deze aanleg gepaard gaan, kunnen eventueel aanwezige archeologisch resten verstoren. Uit diverse vooronderzoeken zijn in totaal 23 archeologische onderzoeksgebieden gedefinieerd, waarvan er op dit...

Gemeente Soest. Plangebied Amersfoortsestraat 47-49 te Soesterberg

W.A. Bergman
Uit het veldonderzoek blijkt dat de Pleistocene ondergrond in het gebied bestaat uit matig fijn zand met een bijmenging van grind. De oorspronkelijke bodem is echter in het grootste deel van het plangebied tot in de oorspronkelijke BChorizont verstoven, waarna deze weer bedekt is geraakt door stuifzand. Eventuele resten van tijdelijke kampementen zullen door de verstuivingen niet meer bewaard zijn gebleven. De top van de Pleistocene bodem in het westelijke deel van het plangebied is...

Archeologisch bureauonderzoek Molenberg en Schoolstraat te Delfzijl, gemeente Delfzijl (GR)

G.J. De Roller
Het onderzoeksgebied ligt binnen een zone met een hoge archeologische verwachting en een dubbelbestemming waarde archeologie 2. Binnen het onderzoeksgebied worden de resten van het 16e-eeuwse bastion van Alva en de daarbij behorende gracht verwacht. Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied overlapt met het voormalige kerkhof van de Hervormde of Centrumkerk en/of mogelijk ook met het voormalige kerkeiland.

Archeologisch bureauonderzoek en Cultuurhistorische verkenning Kruisstraat 3, Tiel Gemeente Tiel

S. Moerman & J.J. Cuijpers
Het onderzoek is vroegtijdig afgebroken door de opdrachtgever. Hierdoor is slechts een concept bureauonderzoek gemaakt.

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Nooit Gedacht, Muiden Gemeente Gooise Meren

S. Moerman
en archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in het plangebied Nooit Gedacht 1 in Muiden, gemeente Gooise Meren.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek onder certificaten 4002 en 4003

T. Maalderink
Het archeologisch niveau waarin sporen uit de steentijd kunnen worden verwacht, de top van de podzolgrond is niet intact aangetroffen. Bovendien zijn bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Daarom kan de middelhoge verwachting om sporen uit de steentijd aan te treffen naar laag worden bijgesteld. In alle 5 boringen is de onderzijde van de podzolgrond nog intact aanwezig. Dit geeft aan...

Bureauonderzoek Vitalizee (Strandweg 13F) te Scheveningen, gemeente Den Haag

J.E. Colijn
In januari 2017 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Vitalizee te Scheveningen. Voor het plangebied geldt een archeologische verwachting vanaf de ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen en de nieuwe tijd, gebaseerd op de ligging op de strandwal van scheveningen. Er kunnen ook resten worden aangetroffen van de Atlantikwall in de vorm van een tankmuur. Het advies is om een verkennend booronderzoek uit te voeren in het plangebied. Er dienen vijf...

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland, gemeente Anna Paulowna

B. Klooster & G.P. Alders
Het plangebied Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland is gelegen in de oksel van het Noordzeekanaal en het Balgkanaal. Ten behoeve van een wijziging van het bestemmingsplan ter voorbereiding van de aanleg van dit bedrijventerrein dient eerst een milieu-effectrapportage-procedure te worden doorlopen waar onderhavig rapport deel van zal uitmaken. Het plangebied meet circa 84 ha.

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Monsterseweg 27, Den Haag Gemeente Den Haag

Y.F. Van Amerongen
Een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Monsterseweg 27 in Den Haag, gemeente Den Haag.

Kruiskampweg, Haelen

T. Deville
Op 27 januari 2011 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Kruiskampweg te Haelen. Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of...

Gemeente Haarlem. Plangebied poldergemaal Veenpolder (Hoogheemraadschap van Rijnland). Archeologisch bureauonderzoek.

E.A.M. De Boer
Archeologisch bureauonderzoek poldergemaal Veenpolder Op basis van de landschappelijke kenmerken door de tijd heen, historische bronnen en archeologische informatie is vastgesteld dat de archeologische verwachting voor alle perioden uit het verleden laag is. Er wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd in het plangebied.

Bovenkerkseweg 61 te Giessen-Oudekerk (gemeente Giessenlanden)

I.S.J. Beckers
ADC ArcheoProjecten heeft in september en oktober 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Bovenkerkseweg 61 te Giessen-Oudekerk, gemeente Giessenlanden. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige bebouwing en aansluitend de bouw van een vrijstaande woning met garage. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van de Alblasserwaard, een voormalig veengebied dat doorsneden wordt door enkele fossiele...

Opgraving -variant archeologische begeleiding- t.b.v. de verlegging van de gasleiding N559-20 in De Hoven te Brummen

D.J. La Fèber
De graafwerkzaamheden voor de verlegging van de gasleiding ter hoogte van de voormalige meander van de IJssel zijn archeologisch begeleid. Hierbij is inzicht gekregen in de bodemopbouw ter plaatse en de geschiedenis van de geul. Er zijn geen archeologische vondsten en sporen aangetroffen. Op basis van de eerdere onderzoeksresultaten werden er vooraf slechts puntfenomenen verwacht. Dat er geen archeologische resten zijn aangetroffen is dan ook gezien het beperkte onderzoeksoppervlak ten opzichte van de gehele meander...

Socioeconomic and biophysical characteristics of community households in the Bolivian Amazon

M. Soriano
I investigated the socio-ecological costs of the most commonly practiced multiple-use forest management by community-based families in the Bolivian Amazon. This database contains the most important socioeconomic and biophysical information of 24 community households belonging to 6 campesino communities.

Overbetuwe Elst 1e Weteringswal Proefsleuvenonderzoek

E. Blom & S.W. Kodde
ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op de locatie De Park-Zuid. Het project valt binnen het kader van de aanleg van een groot Park dat zich uitstrekt van Nijmegen tot aan Arnhem. Deelgebied De Park-Zuid ligt langs de 1e Weteringswal in het noorden van Elst en direct ten zuiden van de deelgebieden De Park en Waterrijk die in 2013 archeologisch zijn onderzocht. De zuidzijde van de Wetering zal verbreed...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229