5,229 Works

Norg, Eenerstraat 52 (Dr.)

W. De Neef
onderzoeksrapport

Familie-enquête Nederlandse bevolking 2009

G. Kraaykamp, S. Ruiter & M.H.J. Wolbers
Life course and life situation of the Dutch population: family of origin, educational career, labor market career, family formation, income, religion, values, leisure time behavior, cultural and material consumption, health, parental socialization, social participation, pro-social behavior, media preferences. National stratified sample of Dutch speaking population of the Netherlands, 18-70 years old. Survey data with structured face-to-face interviews + self-completion questionnaire (primary respondents and spouses/partners). Also available in EASY: Familie-enquête Nederlandse bevolking / Family Survey Dutch...

Quickscan Archeologie, Plangebied De Venen 7 te Maarn, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

A. Borsboom
Quickscan t.b.v. bepalen noodzaak nader onderzoek, Utrechtse Heuvelrug, Maarn, De Venen 7

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Zelhemseweg te Hengelo, gemeente Bronckhorst (Gld)

Archaeological Research En Consultancy, K.A. Hebinck & E.M. Ten Broeke
Volgens het bureau-onderzoek door Econsultancy ligt het uiterst westelijk en noordwestelijk deel van het plangebied aan de rand van een groot dekzandplateau met hoge enkeerdgronden. Dit deel is vanaf het Laat-Glaciaal geschikt geweest voor bewoning en heeft dan ook een hoge trefkans op archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum. Het overige deel van het plangebied ligt binnen een laaggelegen dekzandvlakte of -laagte met beekeerdgronden en zal, mede door (periodiek) ondiepe grondwaterstanden, geen gunstige nederzettingslocatie zijn geweest....

Gemeente Gennep Plangebied Ottersumseweg te Ottersum

A. Buesink
Zuidelijk deel verstoord. Noordelijk deel (hondenclub) mogelijk fundering steenfabriek aangetroffen (nieuwe tijd), oudere perioden niet uitgesloten. Advies: vervolg proefsleuf (of volgens gemeente begeleiding).

Krimpen a/d IJssel, Lijsterstraat

BAAC Bv & J. De Winter
In opdracht van de stichting QuaWonen uit Bergambacht heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch onderzoek uitgevoerd te Krimpen aan den IJssel. Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het terrein waarbij nieuwbouw is voorzien. De nieuwbouwplannen omvatten drie deels onderkelderde appartementblokken die gedeeltelijk uitsteken in de verbrede Molenvliet. Door deze nieuwbouw zullen eventueel in het plangebied aanwezige archeologische resten worden verstoord. Het plangebied ligt binnen...

Zuidplas Moordrecht Spoortunnel Vijfde Tocht Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten & M. Hanemaaijer
ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Spoortunnel Vijfde Tocht in Moordrecht (gemeente Zuidplas). In het plangebied zal een tunnel onder het spoor worden gerealiseerd. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op basis van het bureauonderzoek worden met name archeologische resten verwacht op en in de top van de afzettingen van de Gouderak...

Een archeologisch bureau-onderzoek voor een locatie langs de Pastoor Thijssenlaan te Sterksel, gemeente Heeze-Leende (NB)

Archaeological Research En Consultancy, W.J.F. Thijs & N. Van Malssen
De onderzoekslocatie ligt waarschijnlijk voor het grootste deel in een dekzandvlakte. Het westelijk deel is hoger gelegen en ligt op een dekzandrug. Over het zuidelijke en oostelijke terreindeel loopt eveneens een smalle dekzandrug. De onderzoekslocatie grenst in het oosten aan een zijdal van de Sterkselse Aa. Op de smalle dekzandrug op het zuidelijke en oostelijke terreindeel zijn haarpodzolgronden aanwezig. Op het overige deel zijn veldpodzolgronden aanwezig. De hoger gelegen gronden hebben een hoge trefkans op...

Een karterend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg te Haelen, gemeente Leudal (L)

Archaeological Research En Consultancy, A.J. Wullink & M. Stiekema
Volgens het bureauonderzoek door Econsultancy ligt de locatie op een Maasterras. Het plangebied is vanaf het Laat-Paleolithicum gunstig is geweest voor jagersverzamelaars en in het Neolithicum voor landbouwers. In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van de resten is hoog. De archeologische resten komen voor onder het esdek en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag is opgenomen onderin het esdek; hier wordt...

Horn, Weesp (gemeente Weesp)

R.M. Van Der Zee
ADC ArcheoProjecten heeft in april, mei en oktober 2014 een Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Horn in Weesp (gemeente Weesp). Aanleiding is de voorgenomen verbetering van de Vechtdijk (Utrechtseweg VO2-243B). Op basis van het bureauonderzoek werd een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat het strekt zich uit op de noordelijke oeverwal van de Utrechtse Vecht uitstrekt. Deze tak van de Rijn ontstond in de Vroege IJzertijd als gevolg van een rivierverlegging van...

Plangebied EVZ Berkel, Hoge Brug, Haarlo, gemeente Berkelland: Inventariserend veldonderzoek (deels verkennend/karterende fase)

F.R.P.M. Miedema
In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase en deels karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Hoge Brug - Haarlo ten zuiden van de Berkel. Aanleiding voor het onderzoek is het plan voor diverse graafwerkzaamheden door het Waterschap langs de Berkel om natuurvriendelijke oevers, een vispassage (Hoge Brug) en natuurontwikkeling met een waterberging (Oonk-Prinsen) te realiseren. Middelhoge en deels hoge...

Plangebied Broekstraat 1 te Eersel Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek

F.R.P.M. Miedema
Het betreft een karterend booronderzoek op de locatie van twee kassen die vervangen gaan worden door grotere stenen gebouwen. Het betreft een natte beekdalbodem met een dunne enkeerdbodem, hoog/middelhoge verwachting. Er zijn 11 boringen in de kassen gezet, geen vondsten, zeer natte, deels vergraven bodem met veen en kleilaag op zeer grof beekzand. Geen archeologische indicatoren in de gezeefde boorprofielen aangetroffen. Geen vervolg nodig.

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van een nieuwe 25 kV leiding tussen Zoetermeer en Waddinxveen, gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen

C.A. Visser & E. Van Der Klooster
In opdracht van RPS heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd voor een plangebied in de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen. Binnen het plangebied wordt een nieuwe 25 kV leiding aangelegd. Het leidingtracé heeft een totale lengte van 7.140 m. Het leidingtracé wordt gerealiseerd door middel van open ontgraving en gestuurde boringen op die plekken waar het tracé sloten of wegen kruist. Open ontgraving vindt plaats tot...

Recreatiegebied Berendonck te Wijchen Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten, J. Holl & J.A.G. Van Rooij
Ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw heeft ADC ArcheoProjecten in februari/maart en juni 2012 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Recreatiegebied Berendonck in Wijchen. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum verwacht in de top van de terrasafzettingen (in een archeologische laag) en, in het westen van het plangebied, onder een esdek in de top van duinafzettingen. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een...

Archeologische begeleiding 'EVZ Aa of Weerijs', Zundert, gemeente Zundert

X.C.C. Van Dijk
In 2015 zijn in opdracht van M.J. van Uijtert & Zn. diverse natuurherinrichtingsmaatregelen in het beekdal Weerijs/Aa archeologisch begeleid door RAAP Archeologisch Adviesbureau. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het, conform het goedgekeurde PvE, inspecteren van de ontgraven vlakken in deelgebieden 1 t/m 5 op archeologische resten. Het doel van de archeologische begeleiding was om vast te stellen of er zich in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen bevinden die bij een niet aangepaste uitvoering van de plannen...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229