5,229 Works

Evaluating Website Quality

L.R. Lentz & S.K. Elling
Dit bestand bevat de data die zijn verzameld in het kader van het proefschrift van Sanne Elling: ‘Evaluating website quality: Five studies on user-focused evaluation methods’. Summary: The benefits of evaluating websites among potential users are widely acknowledged. There are several methods that can be used to evaluate the websites’ quality from a users’ perspective. In current practice, many evaluations are executed with inadequate methods that lack research-based validation. This thesis aims to gain more...

Lichaamsbeweging van 10-jarige schoolkinderen in Rotterdam 1981

M. De Haas & M. Zeilmakers
Exploration of possibilities to investigate physical activity of children. Activity during the day / participation in clubs / means of transportation / sports and gymnastics / body measures. Background variables: basic characteristics/ household characteristics/ occupation/employment/ education/ consumption of durables/ organizational membership

Gemert, Plangebied Wolfsveld

BAAC Bv & M. Bink
Van 17 tot en met 19 januari 2010 heeft BAAC bv in Gemert-Bakel een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) door middel van Proefsleuven uitgevoerd. De reden voor het proefonderzoek is de voorgenomen bouwwerkzaamheden in het kader van het Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Wolfsveld 2010” waarbij verschillende bedrijfsterreinen zullen worden aangelegd. Tijdens het onderzoek van het plangebied Wolfsveld, deelgebieden A, B en C zijn geen sporen of resten aangetroffen die dateren voor het einde van de zestiende eeuw. Uit de...

Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van de aanleg van Duurzame Oevers, programma 2014, gemeente Noordoostpolder (FL)

G.J. De Roller, MUG Ingenieursbureau BV & Krol
De gebieden waarvoor wel een onderzoeksplicht geldt, zijn de Kadoelertocht en het zuiddeel van de Hertentocht. Wij bevelen een verkennend inventariserend veldonderzoek aan om vast te stellen in hoeverre de bodemopbouw intact is en om de archeologische verwachting te toetsen. Het verkennend inventariserend onderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek met boringen om de 50 m. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld of binnen de plangebieden rekening gehouden moet worden met bodemlagen met bodemvorming...

Helvoirt, Centrum

BAAC Bv & R. Van Der Mark
BAAC bv heeft in mei 2011 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Helvoirt Centrum, fase 3. De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een nieuw schoolgebouw, woningen en parkeervoorzieningen. Bij een eerder uitgevoerd archeologisch bureau- en booronderzoek heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting gekregen op grond van de aanwezigheid van een gedeeltelijk intact esdek. Bij het onderzoek bleek het grootste deel van het terrein tot in de natuurlijke ondergrond verstoord...

Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van de aanleg van duurzame oevers, programma 2014, gemeente Zeewolde (FL)

T.N. Krol
Wij bevelen aan om de Rassenbeektocht, indien het mogelijk is, te ontzien. Van de gebieden langs deze tocht zijn al veel bodemkundige gegevens bekend. Voor de kavels waarvan gedetailleerde gegevens ontbreken, bevelen wij een verkennend inventariserend booronderzoek aan om na te gaan of er binnen deze kavels nog zones zijn waar de bodemopbouw binnen de verstoringsdiepte archeologische potenties heeft. Het verkennend inventariserend onderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek met boringen om de 25 m. Het...

The framing of decision situations 2000-2001

C. Steglich, R.U. Groningen, Sociologie/ICS (Primary Investigator)
The experimental data were collected for testing predictive and descriptive accuracy of framing theory. Altogether four experiments are reported, namely: an iterated social dilemma experiment, a study on effects of choice set composition in decision making, a study on effects of non-informative information in decision making, and a study on effects of preceding decisions on decision making. Framing / decision making / context-dependent preferences / social dilemma / normative behaviour

Waterland Blaricum Eemnes Waterland Blaricum en Eemnes Gouwzee Maritiem IVO

ADC ArcheoProjecten, Periplus Archeomare, W.B. Waldus, S. Van Den Brenk, R. Van Lil, ADC ArcheoProjecten & Periplus Archeomare
In opdracht van Rijkswaterstaat Ijsselmeergebied heeft ADC ArcheoProjecten in samenwerking met Periplus Archeomare B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor drie jplangebieden: twee in de Gouwzee en één in het Eemmeer. Hiertoe zijn verschillende aardwetenschappelijke, archeologische en cultuurhistorische bronnen geraadpleegd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen de verstoringsdiepte in de plangebieden een specifieke archeologische verwachting geldt voor scheepswrakken, scheepvaartgerelateerde vondsten of resten van vliegtuigwrakken. We adviseren de archeologische verwachting te toetsen door middel...

Sociaal Culturele Ontwikkelingen in Nederland, SOCON panel 1995-2006

Dr. Eva Jaspers (Radboud Universiteit Nijmegen) & Dr. Marcel Lubbers ((Radboud Universiteit Nijmegen)
Respondents of the cross-sectional, nationally representative 1995 SOCON survey were reapproached in 2006. Data contain variables on demographics, education and occupation, upbringing, attitudes (e.g. towards homosexuality, euthanasia and ethnic minorities) voting, and recall questions. Primary goal of the panel was to test to what extent respondents are able to recall previous attitudes. Secondary, to create a longitudinal dataset that would allow to study changes in attitudes and selected behaviours over time.

Arts en anti-conceptie 1967

Nederlands Instituut V. Sociaal-Sexuologisch Onderzoek, NISSO * Zeist, Instituut Voor Psychologisch Markt- En Motievenonderzoek, IPM * Rotterdam, NSS Nv V/H Nederlandse Stichting Voor De Statistiek * Den Haag (Primary Investigator)
General practitioner and contraception / data on patients / advice given by G.P. / course of consultation / kind of contraceptives used and preferred by patients. Background variables: basic characteristics/ occupation/employment/ religion

Instrument development in childcare

Ingen, J. Van, Foppen, J.W., Hoefnagels, G.P., Quick, J., Erasmus Universiteit Rotterdam * Rotterdam (Primary Investigator)
Development of an instrument to assess the quality of treatment in an institute for child protection / educational and occupational history of children's attendant / job satisfaction / mean age of children in attendant's group / size of group / reasons for residence in institution / kind, frequencies of therapies / opinion on effect of residence on children / contacts of attendant with parents and therapists / satisfaction with decisions on children from attendant's group....

Cantril study 1958

Institute For International Social Research * Princeton, NJ., USA (Primary Investigator)
Views on political, economic and social matters / expectations for the future / evaluation of the past regarding several countries / most important problems, domestic and international / personal concerns, hopes, fears / attitude towards the cold war and disarmament. Background variables: education/ politics

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase: Kloosterstraat 8 te Ommel. Gemeente Asten

S.M. Koeman
KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor het plan Kloosterstraat 8 in Ommel (gemeente Asten). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouw van woningen. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging binnen een dekzandvlakte en de archeologische vondstlocaties uit de omgeving is aan het plangebied...

Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van een verblijfsrecreatiepark aan de Kuiltjesweg 44 te Beekbergen, gemeente Apeldoorn. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

W.J. Weerheijm & E. Van Der Klooster
In opdracht van BOOT heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Apeldoorn (kaart 1, afbeelding 1) . Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van een recreatieverblijfspark aan de Kuiltjesweg 44 te Beekbergen. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 3,2 ha en is momenteel in gebruik als bos en grasland.

Voorst Terwolde Bandijk 3 Booronderzoek

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in maart,april en mei 2017 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Bandijk 3 te Terwolde, gemeente Voorst. Aanleiding is de voorgenomen vernieuwing van de bebouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten verwacht vanaf de Vroege Middeleeuwen. Eventuele oudere nederzettingssporen zijn naar verwachting verdwenen als gevolg van riviererosie gerelateerd aan de IJssel. Waarschijnlijk kwam bewoning langs deze rivier vanaf de 9e eeuw, maar vooral vanaf...

Hengelo Leidingtrace Rougoorweg Booronderzoek

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in maart en mei 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Rougoorweg in Hengelo. Aanleiding is de voorgenomen aanleg van leidingen. Op basis van het bureauonderzoek werden vanaf het maaiveld archeologische resten verwacht uit alle archeologische perioden. Dit vanwege de ligging ter plaatse van dekzandwelvingen. Dergelijke landschappelijke eenheden hadden in het algemeen minder de voorkeur voor bewoning dan de dekzandkoppen. Op hooggelegen delen van dekzandwelvingen kunnen echter nog wel...

Gemert-Bakel Gemert Binderseind 2-4 Booronderzoek

H.E. Bouter
ADC ArcheoProjecten heeft in maart 2017 een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Binderseind 2-4 in Gemert, gemeente Gemert–Bakel. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische verwachting. Er werd een enkeerdgrond verwacht met hieronder in de top van het dekzand mogelijk resten vanaf de Steentijd t/m de Vroege Middeleeuwen. Op een hoger niveau in de...

Gemeente Zaltbommel, Plangebied Kerkwijksekade 1B te Kerkwijk

W.A. Bergman
Uit de zes verkennende boringen die in het plangebied zijn gezet, blijkt dat de bovengrond tot 0,7 à 1,2 uit zware (kom)klei bestaat dat vervolgens overgaat in lichtere klei. Deze klei is vermoedelijk te relateren aan de Bruchem stroomgordel. In het noordelijk deel van het plangebied is een (rest)geul aangetroffen. Op één boring (6) na is de bodem intact. In deze boring zijn in het komkleipakket tussen circa 40 en 60 cm –mv wat baksteenresten...

Binnendamseweg 64b te Giessenburg, gemeente Giessenlanden

J. Holl
ADC ArcheoProjecten heeft in februari 2017 een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Binnendamseweg 64b te Giessenburg, gemeente Giessenlanden. Op basis van het bureauonderzoek werden in het noorden van het plangebied, op een diepte van meer dan 8 m –mv, archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum verwacht worden. Op deze diepte wordt een rivierduincomplex verwacht, die waarschijnlijk tot het Neolithicum een gunstige vestigingslocatie vormde. Vanaf het Neolithicum maakte het plangebied deel uit...

Hilvarenbeek Safari Resort Beekse Bergen Booronderzoek

J. Huizer
ADC ArcheoProjecten heeft in de periode augustusnovember 2016 een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Safari Resort Beekse Bergen in Hilvarenbeek (afb. 1). Aanleiding is de voorgenomen uitbreiding van het Safaripark Beekse Bergen. Op basis van de reeds bestaande plannen zal het park aan de zuidwestzijde uitgebreid worden met een Safari Resort, met maximaal 425 recreatiewoningen (lodges). Tevens zal in het centrale deel van het resort...

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229

Data Centers

  • DANS
    5,229