28,746 Works

โปรแกรมการจำลองและเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวของรถยนต์ /

ชัยวัฒน์ โพธิ์ปริสุทธิ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีตั๋วเงิน /

รุ่งระวี สินธุรัตน์

ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการสถานออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อาทิตยา วงศ์วานิช
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายโดยวิธีการทดลองทางเลือก (Choice-Based Conjoint Analysis) ซึ่งในแต่ละทางเลือกจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่างๆ ของสถานออกกำลังกายที่มีให้บริการจริงอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ รูปแบบการให้บริการ คุณภาพการบริการ บริการเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะเวลาในการเดินทาง จำนวนสาขาที่สามารถเข้าใช้บริการได้ และอัตราค่าบริการรายเดือน โดยมีการแบ่งระดับของคุณลักษณะออกเป็นระดับย่อยๆ และประยุกต์เป็นชุดทางเลือกต่างๆ ที่สะท้อนถึงการให้บริการของสถานออกกำลังกาย มีการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามแบบสุ่มให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 406 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลอง Conditional logit ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของสถานออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการและมูลค่าความเต็มใจจ่าย คือ คุณลักษณะด้านความสะดวกในการเดินทางระดับปานกลาง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30-60 นาที, การให้บริการและความรู้ของพนักงานในระดับที่ดีมาก, ความสะดวกในการเดินทางระดับมาก โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที, รูปแบบการให้บริการที่มีทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและกิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม, การให้บริการเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และอัตราค่าบริการรายเดือน โดยมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 431.07, 419.00, 398.13, 370.73 และ 345.47 บาทต่อเดือน ตามลำดับ เพื่อเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายที่มีให้บริการในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว

ปัจจุบันของพระพุทธรูปนาคปรก /

พีรัช ลิขิตสมบูรณ์

ผลบังคับของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษา

ธนาดล จะมัวดี
คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนั้นไม่มีผลบังคับทันที การอุทธรณ์คำพิพากษามีผลเป็นการทุเลาการบังคับ ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีล่าช้าอาจทำให้คู่กรณีที่ชนะคดีไม่ได้รับการเยียวยาจากคำพิพากษา การแก้ปัญหาโดยกำหนดให้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับทันทีนั้นเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นทำให้คำพิพากษากลับไปกลับมา ทำให้คู่กรณีได้รับความเสียหายได้ ส่วนการแก้ปัญหาโดยนำการบังคับคดีชั่วคราวของเยอรมันมาใช้กับคดีปกครองของไทยนั้นสามารถทำได้ เช่น คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ และคดีที่มีการฟ้องขอให้ใช้เงิน

มุมมองลักษณะของการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ creator ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์

เจนจิรา อาบสีนาค
ปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่บนโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้น ทำให้มนุษย์สะดวกในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้งานอย่างสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้งานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งสามารถสนทนาผ่านข้อความ (Chat) บนแอปพลิเคชันได้พร้อมกัน โดยแอปพลิเคชันการสนทนาที่นิยมในปัจจุบันคือ Line Application ที่มีการใช้งานมากและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยนั้นมียอดผู้ใช้ประมาณ 33 ล้านคนเป็นรองแค่ประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวเท่านั้น จึงทำให้แบรนด์ต่างๆสนใจในการทำการตลาดผ่าน Line Application มากขึ้นโดยมีช่องทางหลัก 2 ช่องทางคือ 1. การทำ Brand Sticker และ 2 Official Account เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด เป็นช่องทางการตลาดในการโปรโมท หรือสร้างแบรนด์ได้ และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ขึ้นงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษามุมมองลักษณะของการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ creators ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์ ซึ่งมีพื้นฐานจาก ทฤษฎีคุณค่าผู้บริโภค (Theory of Consumption Values:TCV) ที่อธิบายถึงปัจจัย 5 ตัวแปร ระบุว่า ปัจจัย 5 ตัวแปรนี้มีอิทธิพลที่ต่างกัน เน้นความสำคัญของคุณค่าผู้บริโภค ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะ (Character Identification) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย (Functional values) ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) ความภักดีของผู้บริโภค (Customer Loyalty) และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Intention) โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน Line Application...

Registration Year

  • 2017
    28,746

Resource Types

  • Dataset
    28,746

Data Centers

  • NRCT Data Center
    28,746