22 Works

sj-tif-4-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-4-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-3-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-3-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

sj-tif-1-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-1-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

sj-svg-2-tam-10.1177_17588359231156669 – Supplemental material for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis

Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren & Jiuda Zhao
Supplemental material, sj-svg-2-tam-10.1177_17588359231156669 for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis by Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren and Jiuda Zhao in Therapeutic Advances in Medical Oncology

sj-svg-3-tam-10.1177_17588359231156669 – Supplemental material for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis

Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren & Jiuda Zhao
Supplemental material, sj-svg-3-tam-10.1177_17588359231156669 for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis by Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren and Jiuda Zhao in Therapeutic Advances in Medical Oncology

sj-tif-4-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-4-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-5-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-5-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-3-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-3-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-1-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-1-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

The Transmembrane Protein TM4SF3 Interacts with AR and AR-V7 and is Recruited to AR Target Genes

Prabesh Khatiwada, Ujjwal Rimal, Zhengyang Han, Mamata Malla, Jun Zhou & Lirim Shemshedini
Supplementary Data

sj-svg-3-tam-10.1177_17588359231156669 – Supplemental material for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis

Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren & Jiuda Zhao
Supplemental material, sj-svg-3-tam-10.1177_17588359231156669 for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis by Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren and Jiuda Zhao in Therapeutic Advances in Medical Oncology

sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-2-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-2-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

sj-tif-3-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-3-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

sj-tif-3-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-3-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-svg-2-tam-10.1177_17588359231156669 – Supplemental material for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis

Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren & Jiuda Zhao
Supplemental material, sj-svg-2-tam-10.1177_17588359231156669 for The association between HER2-low expression and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis by Yuyao Tang, Guoshuang Shen, Yuanfang Xin, Zhoujuan Li, Yonghui Zheng, Miaozhou Wang, Zhen Liu, Yi Zhao, Fuxing Zhao, Dengfeng Ren and Jiuda Zhao in Therapeutic Advances in Medical Oncology

The Transmembrane Protein TM4SF3 Interacts with AR and AR-V7 and is Recruited to AR Target Genes

Prabesh Khatiwada, Ujjwal Rimal, Zhengyang Han, Mamata Malla, Jun Zhou & Lirim Shemshedini
Supplementary Data

sj-tif-5-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-5-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-2-jet-10.1177_15266028231160101 – Supplemental material for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection

Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang & Weiguo Fu
Supplemental material, sj-tif-2-jet-10.1177_15266028231160101 for Deep Learning Prediction for Distal Aortic Remodeling After Thoracic Endovascular Aortic Repair in Stanford Type B Aortic Dissection by Min Zhou, Xiaoyuan Luo, Xia Wang, Tianchen Xie, Yonggang Wang, Zhenyu Shi, Manning Wang and Weiguo Fu in Journal of Endovascular Therapy

Registration Year

 • 2023
  22

Resource Types

 • Image
  22

Affiliations

 • ShenZhen People’s Hospital
  22
 • Capital Medical University
  20
 • Shenzhen University
  20
 • Shanghai Jiao Tong University
  18
 • Sichuan University
  15
 • Southern Medical University
  15
 • Hubei University
  15
 • University of Science and Technology of China
  15
 • Tongji Hospital
  15
 • Army Medical University
  15