932 Works

sj-png-1-aim-10.1177_09645284221107685 – Supplemental material for Effect of trigger point acupuncture on pain and functional activity in patients with chronic non-specific low back pain: a randomised controlled trial

Hong Liu, Ya-Ping Li, Mei-Jin Hou, Wu-Jie Huang, Xiao-Lin Chen, Zhen Gao & Zheng Jiang
Supplemental material, sj-png-1-aim-10.1177_09645284221107685 for Effect of trigger point acupuncture on pain and functional activity in patients with chronic non-specific low back pain: a randomised controlled trial by Hong Liu, Ya-Ping Li, Mei-Jin Hou, Wu-Jie Huang, Xiao-Lin Chen, Zhen Gao and Zheng Jiang in Acupuncture in Medicine

sj-tif-2-tar-10.1177_17534666231155779 – Supplemental material for Academic performance in children with pectus excavatum: a real-world research with propensity score matching

Hongbo Li, Shulei Fan, Xiangpan Kong, Zhengxia Pan, Chun Wu, Yonggang Li, Gang Wang, Jiangtao Dai, Dawei He & Quan Wang
Supplemental material, sj-tif-2-tar-10.1177_17534666231155779 for Academic performance in children with pectus excavatum: a real-world research with propensity score matching by Hongbo Li, Shulei Fan, Xiangpan Kong, Zhengxia Pan, Chun Wu, Yonggang Li, Gang Wang, Jiangtao Dai, Dawei He and Quan Wang in Therapeutic Advances in Respiratory Disease

sj-jpg-2-tej-10.1177_20417314221147113 – Supplemental material for Construction of a pancreatic cancer nerve invasion system using brain and pancreatic cancer organoids

Chenyun Song, Xinyu Chen, Jixin Ma, Hada Buhe, Yang Liu, Hexige Saiyin & Lixiang Ma
Supplemental material, sj-jpg-2-tej-10.1177_20417314221147113 for Construction of a pancreatic cancer nerve invasion system using brain and pancreatic cancer organoids by Chenyun Song, Xinyu Chen, Jixin Ma, Hada Buhe, Yang Liu, Hexige Saiyin and Lixiang Ma in Journal of Tissue Engineering

sj-jpg-3-tej-10.1177_20417314221147113 – Supplemental material for Construction of a pancreatic cancer nerve invasion system using brain and pancreatic cancer organoids

Chenyun Song, Xinyu Chen, Jixin Ma, Hada Buhe, Yang Liu, Hexige Saiyin & Lixiang Ma
Supplemental material, sj-jpg-3-tej-10.1177_20417314221147113 for Construction of a pancreatic cancer nerve invasion system using brain and pancreatic cancer organoids by Chenyun Song, Xinyu Chen, Jixin Ma, Hada Buhe, Yang Liu, Hexige Saiyin and Lixiang Ma in Journal of Tissue Engineering

sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 – Supplemental material for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response

Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong & Wei Wang
Supplemental material, sj-tif-6-cll-10.1177_09636897221149444 for CD27-Expressing Xenoantigen-Expanded Human Regulatory T Cells Are Efficient in Suppressing Xenogeneic Immune Response by Lu Cao, Xiaoqian Ma, Juan Zhang, Min Yang, Zhenhu He, Cejun Yang, Sang Li, Pengfei Rong and Wei Wang in Cell Transplantation

sj-jpg-1-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-1-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-7-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-7-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-9-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-9-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-10-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-10-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-11-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-11-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-13-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-13-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-15-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-15-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-17-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-17-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-24-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-24-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-tiff-2-tah-10.1177_20406207221146031 – Supplemental material for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study

Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing & Fengkui Zhang
Supplemental material, sj-tiff-2-tah-10.1177_20406207221146031 for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study by Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing and Fengkui Zhang in Therapeutic Advances in Hematology

sj-tiff-3-tah-10.1177_20406207221146031 – Supplemental material for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study

Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing & Fengkui Zhang
Supplemental material, sj-tiff-3-tah-10.1177_20406207221146031 for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study by Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing and Fengkui Zhang in Therapeutic Advances in Hematology

sj-jpg-4-cll-10.1177_09636897231154579 – Supplemental material for Human Menstrual Blood–Derived Endometrial Stem Cells Promote Functional Recovery by Improving the Inflammatory Microenvironment in a Mouse Spinal Cord Injury Model

Yaping Shi, Yunfei Liu, Bichao Zhang, Xiaoying Li, Juntang Lin & Ciqing Yang
Supplemental material, sj-jpg-4-cll-10.1177_09636897231154579 for Human Menstrual Blood–Derived Endometrial Stem Cells Promote Functional Recovery by Improving the Inflammatory Microenvironment in a Mouse Spinal Cord Injury Model by Yaping Shi, Yunfei Liu, Bichao Zhang, Xiaoying Li, Juntang Lin and Ciqing Yang in Cell Transplantation

Figure S2: Zircon U–Pb geochronology and Hf isotopic compositions of igneous rocks from Sumatra: implications for the Cenozoic magmatic evolution of the western Sunda Arc

Yu-Ming Lai, Ping-Ping Liu, Sun-Lin Chung, Azman A. Ghani, Hao-Yang Lee, Long Xiang Quek, Shan Li, Muhammad Hatta Roselee, Sayed Murtadha, Lediyantje Lintjewas & Yoshiyuki Iizuka
Thirteen U–Pb Concordia diagrams and age results of igneous rocks from the previous and submitted studies. (a) and (b) are from Lai et al. (2021); (c), (d), (g), (h) and (i) are from Liu et al. (2021); (e), (f), (j), (k), (l) and (m) are from Gao et al. (2022, submitted). Here, we only plot the samples with ages older than the detection limit (about 0.3 Ma).

sj-tif-2-tan-10.1177_17562864221147743 – Supplemental material for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study

Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu & Yuan Gao
Supplemental material, sj-tif-2-tan-10.1177_17562864221147743 for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study by Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu and Yuan Gao in Therapeutic Advances in Neurological Disorders

FHL1 as a novel prognostic biomarker and correlation with immune infiltration levels in lung adenocarcinoma. Supplementary data

Fei Xu, Wenqiang Cui, Yuyuan Feng,, Ning Sun, Guangming Zhang, Jing Zhang, Minghao Guo, Haitao Li & Jingtao Zhang
Supplementary figure 1-3 Supplementary table 1-2

Additional file 2 of Menstrual blood-derived endometrial stem cells alleviate neuroinflammation by modulating M1/M2 polarization in cell and rat Parkinson’s disease models

Han Li, Jinghui Wei, Zhigang Zhang, Junyao Li, Yaokai Ma, Ping Zhang & Juntang Lin
Additional file 2: Fig. S1. The cell viability of BV2 and HAPI cells. A: BV2 cells were treated with various concentrations of 6-OHDA (0, 50, 100, 200, 300, 400 and 500 µM) for 24 h. B: HAPI cells were treated with various concentrations of 6-OHDA (0, 25, 50, 75, 100, 150, and 200 µM) for 24 h. Cell viability was measured using PrestoBlue reagent.

Additional file 3 of Inhibition of NLRP1 inflammasome improves autophagy dysfunction and Aβ disposition in APP/PS1 mice

Xuewang Li, Han Zhang, Liu Yang, Xianan Dong, Yuli Han, Yong Su, Weiping Li & Weizu Li
Additional file 3: Fig. S3. Effect of lentivirus treatment for 12 weeks on GFP expression in the hippocampus CA1 and cortex in APP/PS1 mice (400 × , n = 4, bar = 50 μm).

sj-jpg-2-jcb-10.1177_0271678X221145090 - Supplemental material for Progranulin released from microglial lysosomes reduces neuronal ferroptosis after cerebral ischemia in mice

Tingting Chen, Rubing Shi, Qian Suo, Shengju Wu, Chang Liu, Shuxian Huang, Khan Haroon, Ze Liu, Yuyan He, Heng-Li Tian, Yongting Wang, Yaohui Tang, Guo-Yuan Yang & Zhijun Zhang
Supplemental material, sj-jpg-2-jcb-10.1177_0271678X221145090 for Progranulin released from microglial lysosomes reduces neuronal ferroptosis after cerebral ischemia in mice by Tingting Chen, Rubing Shi, Qian Suo, Shengju Wu, Chang Liu, Shuxian Huang, Khan Haroon, Ze Liu, Yuyan He, Heng-Li Tian, Yongting Wang, Yaohui Tang, Guo-Yuan Yang and Zhijun Zhang in Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism

Registration Year

 • 2023
  932

Resource Types

 • Image
  932

Affiliations

 • Shandong University
  932
 • Shanghai Jiao Tong University
  710
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  684
 • Sichuan University
  682
 • Sun Yat-sen University
  617
 • Huazhong University of Science and Technology
  606
 • Zhejiang University
  580
 • Fudan University
  575
 • University of Chinese Academy of Sciences
  512
 • Nanjing Medical University
  505