1,148 Works

Additional file 5 of Trend analysis and prediction of injury death in Xi’an city, China, 2005-2020

Xiao-Yu Zhang, Lin-Lin Ma, Ning Chen, Dan-Dan Wu & Yu-Xiang Yan
Additional file 5: Additional Fig. 5. Occupational distribution of death population of various injury types in Xi’an

Figre.docx

Jianfei Shi, Wenting Qian, Zhengzhong Jin, Zhibin Zhou, Xin Wang & Xiaoliang Yang
The pollution of heavy metals in the soil around the tailings pond was evaluated. The content of heavy metals in the aboveground and underground parts of plants around the tailings pond was determined. The remediation potential of plants for heavy metals was evaluated.

sj-jpg-1-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-1-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-7-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-7-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-9-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-9-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-10-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-10-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-11-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-11-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-13-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-13-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-15-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-15-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-17-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-17-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-jpg-24-pic-10.1177_09544062221146428 – Supplemental material for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method

Lei Wang, Yukun Han & Guoxu Zhao
Supplemental material, sj-jpg-24-pic-10.1177_09544062221146428 for Harmonic error observation of permanent magnet synchronous motor and its angle lag compensation method by Lei Wang, Yukun Han and Guoxu Zhao in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

sj-png-2-taj-10.1177_20406223221143245 – Supplemental material for Chest X-ray features facilitate screening for pulmonary hypertension caused by fibrosing mediastinitis

Mingfang Zhou, Bo Li, Yaling Chen, Aqian Wang, Yining Zhu, Yu Li, Hongling Su, Jingchun Fan, Yan Zhang & Yunshan Cao
Supplemental material, sj-png-2-taj-10.1177_20406223221143245 for Chest X-ray features facilitate screening for pulmonary hypertension caused by fibrosing mediastinitis by Mingfang Zhou, Bo Li, Yaling Chen, Aqian Wang, Yining Zhu, Yu Li, Hongling Su, Jingchun Fan, Yan Zhang and Yunshan Cao in Therapeutic Advances in Chronic Disease

sj-tiff-2-tah-10.1177_20406207221146031 – Supplemental material for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study

Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing & Fengkui Zhang
Supplemental material, sj-tiff-2-tah-10.1177_20406207221146031 for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study by Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing and Fengkui Zhang in Therapeutic Advances in Hematology

sj-tiff-3-tah-10.1177_20406207221146031 – Supplemental material for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study

Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing & Fengkui Zhang
Supplemental material, sj-tiff-3-tah-10.1177_20406207221146031 for Antihuman T lymphocyte porcine immunoglobulin combined with cyclosporine as first-line immunosuppressive therapy for severe aplastic anemia in China: a large single-center, 10-year retrospective study by Wenrui Yang, Xu Liu, Xin Zhao, Li Zhang, Guangxin Peng, Lei Ye, Kang Zhou, Yuan Li, Jianping Li, Huihui Fan, Yang Yang, Youzhen Xiong, Liping Jing and Fengkui Zhang in Therapeutic Advances in Hematology

Additional file 1 of Comprehensive analysis of the differences between left- and right-side colorectal cancer and respective prognostic prediction

Mengye Niu, Chengyang Chen, Xian Gao, Yi Guo, Bingzhou Zhang, Xin Wang, Shihao Chen, Xupeng Niu, Chao Zhang, Like Li, Zhongxin Li, Zengren Zhao & Xia Jiang
Additional file 1: Fig. S1. (A) Kaplan-Meier survival analysis of ten hub genes (KNG1, CYP11A1, SMPD1, DAND5, NKPD1, RP11-59D5_B.2, CTD-2184C24.2, RP11-680F8.3, RP11-51F16.9, CTD-2012K14.8) in L_cancer patients between high-expression and low-expression groups. (B) Kaplan-Meier survival analysis of ten hub genes (MOCS1, PTGS2, PLEKHA8P1, ZC3H12C, LPO, METTL11B, RP11-278A23.1, RP11-452K12.7, RP11-742B18.1, RP11-626H12.2) in R_cancer patients between high-expression and low-expression groups.

sj-tif-2-tan-10.1177_17562864221147743 – Supplemental material for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study

Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu & Yuan Gao
Supplemental material, sj-tif-2-tan-10.1177_17562864221147743 for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study by Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu and Yuan Gao in Therapeutic Advances in Neurological Disorders

Additional file 10 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 10: Supplementary Figure S10. Spearman correlation coefficient between 22 immune cells was calculated for CESC (A), OV (B), UCEC (C), and UCS D. Red bubbles indicate positive correlations and blue bubbles indicate negative correlations. The numbers in the bubbles represent the correlation coefficients.

Additional file 11 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 11: Supplementary Figure S11. Expression of immune checkpoints in the low and high-risk groups for CESC (A), OV (B), UCEC (C), and UCS D. ∗P<0.05; ∗∗P<0.01; ∗∗∗P<0.001; ns: not significant. The blue bars represent the low-risk group and the red bars represent the high-risk group.

Additional file 1 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 1: Supplementary Figure S1. Mutation frequency and expression variation of the 76 necroptosis-related genes (NRGs). A-D Mutation frequency of NRGs in patients with CESC (A), OV (B), UCEC (C), and UCS D. The small figure above shows the TMB, the number on the right shows the mutation frequency of each NRG, and the figure on the right shows the proportion of each vari©. E Expression levels of NRGs in four gynecological tumors. The...

Additional file 3 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 3: Supplementary Figure S3. The survival curves of necroptosis-score. A-D Kaplan–Meier curve was used to analyze the survival rate of CESC (A), OV (B), UCEC (C), and UCS (D) patients with high or low necroptosis-score. Black curves indicate low necroptosis-score and red curves indicate high necroptosis-score.

Additional file 5 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 5: Supplementary Figure S5. The ROC curves for the risk model in the four GCs. A-C The ROC curves of CESC for training (A), validation (B), and total (C) sets. D-F The ROC curves of OV for training (D), valida©n (E), and total (F) sets. G-I The ROC curves of UCEC for training (G), validation (H), and total (I) sets. J-L The ROC curves of UCS for training (J), validation (K), and total...

Additional file 9 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 9: Supplementary Figure S9. The waterfall plot of somatic mutation features established with risk scores. A-B The waterfall plot of somatic mutation in CESC for high-risk group (A) and low-risk group B. C-D The waterfall plot of somatic mutation in OV for high-risk group (C) and low-risk group D. E-F The waterfall plot of somatic mutation in UCEC for high-risk g©p (E) and low-risk group F. G-H The waterfall plot of somatic mutation...

Additional file 1 of Comprehensive analysis of the differences between left- and right-side colorectal cancer and respective prognostic prediction

Mengye Niu, Chengyang Chen, Xian Gao, Yi Guo, Bingzhou Zhang, Xin Wang, Shihao Chen, Xupeng Niu, Chao Zhang, Like Li, Zhongxin Li, Zengren Zhao & Xia Jiang
Additional file 1: Fig. S1. (A) Kaplan-Meier survival analysis of ten hub genes (KNG1, CYP11A1, SMPD1, DAND5, NKPD1, RP11-59D5_B.2, CTD-2184C24.2, RP11-680F8.3, RP11-51F16.9, CTD-2012K14.8) in L_cancer patients between high-expression and low-expression groups. (B) Kaplan-Meier survival analysis of ten hub genes (MOCS1, PTGS2, PLEKHA8P1, ZC3H12C, LPO, METTL11B, RP11-278A23.1, RP11-452K12.7, RP11-742B18.1, RP11-626H12.2) in R_cancer patients between high-expression and low-expression groups.

Additional file 2 of Trend analysis and prediction of injury death in Xi’an city, China, 2005-2020

Xiao-Yu Zhang, Lin-Lin Ma, Ning Chen, Dan-Dan Wu & Yu-Xiang Yan
Additional file 2: Additional Fig. 2. Location of total injury deaths in Xi’an

sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221129171 – for Effects of Low-Intensity Pulsed Ultrasound on the Migration and Homing of Human Amnion–Derived Mesenchymal Stem Cells to Ovaries in Rats With Premature Ovarian Insufficiency

Li Ling, Jiying Hou, Yan Wang, Han Shu & Yubin Huang
sj-tif-2-cll-10.1177_09636897221129171 for Effects of Low-Intensity Pulsed Ultrasound on the Migration and Homing of Human Amnion–Derived Mesenchymal Stem Cells to Ovaries in Rats With Premature Ovarian Insufficiency by Li Ling, Jiying Hou, Yan Wang, Han Shu and Yubin Huang in Cell Transplantation

Registration Year

 • 2023
  672
 • 2022
  429
 • 2021
  32
 • 2020
  7
 • 2016
  4
 • 2012
  4

Resource Types

 • Image
  1,148

Affiliations

 • Sichuan Agricultural University
  1,148
 • Shanghai Jiao Tong University
  820
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  801
 • Sichuan University
  772
 • Fudan University
  750
 • Zhejiang University
  740
 • Sun Yat-sen University
  710
 • Capital Medical University
  653
 • Huazhong University of Science and Technology
  609
 • Shandong University
  573