3 Works

Polis, s. 2, n. 5 (julho-dezembro 2022)

Ricardo Leite Pinto

Lusíada. Economia e Empresa, n. 32 (2022)

Polis, s. 2, n. 4 (julho-dezembro 2021)

Ricardo Leite Pinto

Registration Year

  • 2022
    3

Resource Types

  • Journal
    3

Affiliations

  • Lusíada University of Lisbon
    3