26 Works

Jezykoznawstwo antropologiczne we wspólczesnieprowadzonych badaniach nad jezykiem i kultura

Piotr P. Chruszczewski

Żądanie Antygony. Nienormatywny model rodziny Judith Butler

Grażyna Lubowicka
Problem zdekomponowanej i zróżnicowanej rodziny w ponowoczesności, czy też rodziny poddanej deformacjom i przemieszczeniom, oraz pytanie o to, ku jakiemu modelowi (modelom) może ona zmierzać, stawia Judith Butler w Żądaniu Antygony.

Wypełnianie roli zawodowej przez nauczycieli z doświadczeniami odwrócenia ról w rodzinie

Wiktor Żłobicki
Wskazuje się, że istnieje związek między doświadczeniem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie, i skutkami traumy relacyjnej wynikającej z parentyfikacji, a charakterem pracy zawodowej związanej z szeroko rozumianym pomaganiem. Badania potwierdzają, że osoby wybierające na przykład zawód nauczyciela, lekarza, psychologa, psychoterapeuty czy pielęgniarki – same często doświadczyły parentyfikacji w rodzinie pochodzenia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwe zakłócenia w wypełnianiu roli zawodowej przez nauczycieli, którzy w dzieciństwie doświadczyli odwrócenia ról w rodzinie.

Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę tradycyjnej rodziny połączonej „joint family” w Indiach

Beata Pietkiewicz-Pareek
Trwająca od 2019 roku pandemia Covid-19 ma bezprecedensowy wpływ na funkcjonowanie rodziny nie tylko w Indiach, lecz także na całym świecie. Szok spowodowany utratą dochodów, zamknięciem szkół, zagrożeniem utratą zdrowia i życia dotknął zwłaszcza ludzi o niskich dochodach. Niemożność podjęcia pracy i nauki zdalnej obserwuje się w wielu regionach świata, także w zamożnych krajach. Celem badań jest prześledzenie zmian mikrospołecznych i makrospołecznych dokonujących się w tradycyjnej hinduskiej rodzinie, zwanej połączoną. Materiał podzielono na następujące pola...

Muzyka na instrumenty klawiszowe Karlheinza Stockhausena na przykładzie jego serii Klavierstücke

Monika Pasiecznik

Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

Ewa Musiał
Rodzina jest bardzo ważnym wyznacznikiem szans edukacyjnych dzieci, często nawet czynnikiem decydującym. Szkoła zaś, aby być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, sprzyjającym pełnemu rozwojowi uczniów, aby skutecznie realizować swoje zadania, musi niejako „przekonać” do siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę, klimat placówki, współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka. Współdziałanie nauczycieli i rodziców rozumiane jest na ogół jako wykonywanie przez nich wspólnych działań, służących dobru...

Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy & Łukasz Rybczyński
Problematyka używania substancji psychoaktywnych ma sporą reprezentację w polskim dorobku naukowym, zwłaszcza w minionym 30-leciu. Wciąż jednak brak jest publikacji dotyczących tzw. grup specyficznych, które tworzą m.in. osoby problemowo używające jednej substancji – opioidów. W niniejszym artykule postanowiono przybliżyć zarys profilu osobowości osób uzależnionych od opioidów w aspekcie zależności między wybranymi cechami osobowości a kompetencjami społecznymi. Poznanie wskazanych czynników odgrywa znaczącą rolę nie tylko w procesie terapii i resocjalizacji: we wczesnej fazie diagnozy polega ona...

Osamotnienie i sieroctwo we współczesnych rodzinach

Małgorzata Prokosz
Sieroctwo jest pojęciem wskazującym na trwałe lub czasowe odseparowanie dziecka od rodziny pochodzenia, czyli to sieroctwo biologiczne lub społeczne. Współczesne analizy wskazują jednak, że sieroctwo stało się zjawiskiem wielowymiarowym i jest obecne także w standardowych rodzinach. Ze wszystkimi stanami sieroctwa związane jest osamotnienie, czyli subiektywne odczuwanie przez dziecko braku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Skoro sieroctwo i osamotnienie dzieci mogą się pojawić w każdej rodzinie, należy ukierunkować działania na wsparcie i pomoc tym, którzy jej najbardziej...

Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej

Hanna Achremowicz
Partycypacja publiczna to istotny komponent współczesnej demokracji. Pytanie o to, jak przygotowywać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim stanowi jedno z wyzwań zarówno współczesnej pedagogiki, jak również wychowania w rodzinie

Grodziszcze 7 – nowe dane na temat osadnictwa mezolitycznego strefy sudeckiej na Dolnym Śląsku

Wojciech Bronowicki

Kilka uwag o długim ziemnym grobowcu kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Muszkowice 18

Agnieszka Przybył

„Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna

Rozalia Ligus
Celem projektu badawczego Migrujące Biografie – potomkowie reemigrantów z Bośni w procesie rekonstruowania tożsamości – pedagogiczne atrybuty przekazu międzygeneracyjnego w świetle historii życia realizowanego w latach 2018–2019 jest zanalizowanie i skategoryzowanie zasobów znaczeniowych zgromadzonych w autobiograficznych narracjach przedstawicieli kilku pokoleń rodzin reemigrantów z Bośni, które w 1946 roku osiedliły się na Dolnym Śląsku. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych fragmentów narracji przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń ze wskazaniem dylematów w identyfikacji ich tożsamości.

Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy

Piotr Kwiatkowski
Celem artykułu jest sprawdzenie związków zachodzących między funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, hipersensytywnością, resilience-cechą a trzema wymiarami przystosowania w pracy: kapitałem społecznym w miejscu pracy, stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym i wygenerowanie modelu przyczynowych powiązań między tymi zmiennymi.

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka

Emilia Olejnik-Krupa
Artykuł jest wynikiem teoretycznej refleksji pedagogicznej. Analiza zgromadzone.go materiału teoretycznego, który przedstawiam w niniejszym tekście, pokazuje związek między rozwojem językowym dziecka a świadomością, kulturą pedagogiczną rodziców i ich działaniami, które mogą ten proces stymulować.

Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej

Krystyna Dziubacka
Celem podjętych rozważań jest refleksja nad gotowością mieszkańców (ich rodzin) w rejonie wydobycia węgla brunatnego do aktywnego włączenia się w proces transformacji węglowej. Rozważania te, prowadzone w oparciu wyniki badań przeprowadzonych w rejonie turoszowskim, mają stworzyć obraz życia mieszkańców i ich rodzin.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną– wybrane aspekty

Jolanta Lipińska- Lokś
Niepełnosprawność dziecka zawsze, choć w różnym stopniu, wpływa na wypełnianie funkcji rodziny, wyznacza jej styl życia. Codzienność rodzin obfituje w liczne i różnorodne sytuacje trudne, które mogą stanowić zarówno problem nie do pokonania, jak i wyzwanie, z którym po prostu należy się zmierzyć – samemu lub korzystając z tak ważnego wsparcia społecznego.

Polski ruch pozytywnej seksualności a teoria queer. Studium przypadku

Katarzyna Lisowska

Sprawiedliwość naprawcza w społecznej i edukacyjnej przestrzeni dzieci i młodzieży

Honorata Czajkowska
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia szkoły restoratywnej, sprawiedliwości naprawczej, praktyk i programów naprawczych oraz ich efektywności zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i w przestrzeni miejskiej.

Filary współistnienia na pograniczu kultur

Alicja Szerląg
Współczesne uobecnianie i różnicowanie się kultur zdecydowanie umiejscawia człowieka na ich stykach. Tym samym pogranicza kulturowe stają się miejscami znaczącymi, ze specyficznymi dla nich przestrzeniami, w których dokonują się procesy doświadczania różnic kulturowych, identyfikacji kulturowej, konstruowania własnej tożsamości oraz wypracowywania strategii współistnienia. Na znaczeniu zyskują zatem filary współistnienia w procesie międzykulturowej integracji społeczeństwa wielokulturowego.

Zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu zadań domowych. Analiza możliwości

Ewa Musiał
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na ogół chętnie przychodzą do szkoły i z zapałem zabierają się do nauki. Pilnie słuchają i gorliwie wypełniają polecenia nauczyciela. Natomiast ich koncentracja uwagi jest jeszcze nietrwała. Naturalne jest, że nie potrafią one początkowo sprostać wszystkim obowiązkom szkolnym. Dodatkowo w pierwszych latach nauki mali uczniowie nie mają jeszcze nawyku uczenia się samodzielnie ani w szkole, ani w domu. Dlatego też ogromne znaczenie we właściwym kształtowaniu tego zwyczaju oraz konsekwentnym, a zarazem...

Sprawność językowa uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ocenie rodziców. (Nie)formalne oczekiwania a rzeczywistość

Emilia Olejnik-Krupa
Celem artykułu jest pokazanie pogłębionej analizy wymagań ministerialnych w zakresie edukacji polonistycznej na pierwszym etapie kształcenia w odniesieniu do rzeczywistego obrazu poziomów sprawności językowej uczniów, kończących edukację wczesnoszkolną oraz ocenę tych umiejętności z perspektywy rodziców.

Wypowiedzi świadków historii w perspektywie historycznej i językoznawczej. Analiza wybranych relacji ludzi ze znakiem „P”

Krzysztof Jacek Bekieszczuk & Kacper Rosner-Leszczyński

„Tak dziala nauka”. Retoryczne aspekty naukowego marketingu

Paweł Pawinski

Registration Year

  • 2022
    26

Resource Types

  • Journal Article
    26

Affiliations

  • University of Wrocław
    26