32 Works

Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w łagodnej fazie otępienia

Aneta Domagała
W artykule dokonano charakterystyki trudności w zakresie komunikacji językowej u osób z chorobą Alzheimera w łagodnym stadium otępienia, mając za podstawę wyniki badań empirycznych odnoszących się do opisu jako formy wypowiedzi mówionej, przeprowadzonych w grupie 60 osób w ramach projektu badawczego pt. „Narracja i jej zaburzenia w przebiegu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu alzheimerowskim” (kierownik projektu: A. Domagała; 39. konkurs projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN104 155339). Artykuł...

Trudności w pisaniu i czytaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju koordynacji – studium porównawcze

Olga Przybyla & Urszula Jęczeń
Tematem artykułu są trudności w czytaniu i pisaniu występujące u dzieci z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji ruchowej. Podstawę analizy tych problemów stanowią badania przeprowadzone przez jedną z autorek artykułu na ośmioosobowej grupie ośmiolatków z neurologiczną diagnozą rozwojowych zaburzeń koordynacji. Przedstawiono, w jaki sposób charakteryzuje się te zaburzenia w klasyfikacji ICD-10 i ICD-11. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił dokonać analizy trudności w czytaniu i pisaniu rozpatrywanych wieloaspektowo. Wskazano główne przyczyny problemów w czytaniu i w pisaniu, a także...

Zasoby rodzinne pracowników socjalnych a ich gotowość do zmian życiowych

Marta Czechowska- Bieluga
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są korelacje pomiędzy zasobami rodzinnymi pracowników socjalnych a ich gotowością do zmian życiowych. Wstępne określenie rozumienia analizowanych kategorii oraz znaczenia, jakie odgrywają one w pracy socjalnej z rodziną, dało podstawę do analizy wyników badań własnych.

Metafora jako tworzywo cyklu poetyckiego Domus aurea Wincentego Korab-Brzozowskiego

Bartłomiej Borek

Zdolność dyskryminacji słuchowej u dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym

Anna Kruczyńska-Werner

Marital satisfaction – a literature review

Marta Czechowska-Bieluga & Agnieszka Lewicka-Zelent
n. In recent decades, marital satisfaction has received considerable attention in the subject literature, being probably the most frequently analysed dependent variable in the field. Whereas the studies of the analysed issue have a long, and well-documented history, statistics indicate that marital satisfaction is often difficult to achieve and maintain, proving a need for identifying determinants of marital success.

Osobowościowe uwarunkowania dynamiki wypowiedzi o emocjach

Kalina Kosacka

Ocena zgryzu u osób z wadami wymowy. Wskazówki dla logopedów

Monika Łuszczuk

Struktura pojęcia smutek u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Natalia Jach-Salamon

Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka z zespołem Cri du Chat. Studium przypadku

Urszula Jęczeń & Aleksandra
Niniejszy artykuł stanowi opis przypadku 5,5-letniego chłopca z zespołem Cri du Chat. W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju mowy oraz wskazano zachowania językowe i komunikacyjne, które są udziałem badanego dziecka. Pomimo znacznych opóźnień w rozwoju chłopiec jest w stanie komunikować się z otoczeniem za pomocą komunikacji niewerbalnej oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej (obrazki PCS), a wybrane sposoby porozumiewania się są efektywne

Interakcyjne zachowania osób z afazją

Jolanta Panasiuk
Paradygmat objawów afatycznych jest z jednej strony warunkowany regułami rozpadu danego systemu językowego, z drugiej zaś strony – przyjętymi przez chorych strategiami komunikacyjnymi, przez co komunikacja w przypadkach afazji jest wypadkową dwu procesów: dezintegracji i kompensacji. Strategie kompensacyjne decydują o możliwościach interakcyjnych chorych z afazją i są podstawą do budowania procedur postępowania logopedycznego. Specyfika interakcji, w której uczestniczą osoby z afazją, wiąże się ze swoistym wykorzystaniem trzech elementów: 1) zwerbalizowanego (tekstu, tekstu patologicznego) lub niewerbalnego...

Profesor Marceli Klimkowski (1937–2020)

Jolanta Panasiuk

Ukryty program nauczania języka obcego remedium na trudy wychowania młodzieży

Patrycja Linkiewicz
Wychowywanie młodzieży w dobie kryzysu wychowania oraz kryzysu rodziny wymaga poszukiwania nowych możliwości wywierania wpływu na rozwój młodego pokolenia. W artykule zaproponowano ukrytą formę kształtowania młodzieży, możliwą do zaaplikowania w szczególności podczas zajęć z języka obcego.

Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne

Marta Wysocka
Dobrze rozwinięta sprawność odbioru i rozumienia prozodii emocjonalnej sprawia, że staje się ona w procesie komunikacji cennym źródłem informacji o emocjach osób komunikujących się czy ich komforcie. Wzajemne odczytywanie przez uczestników aktu komunikacji informacji zakodowanych w prozodii reguluje przebieg komunikacji i pozwala na jego modyfikację. W artykule opisano wyniki badań wstępnych nad percepcją wyrażonych prozodycznie emocji: radości, smutku i złości oraz wypowiedzeń neutralnych emocjonalnie. Przebadano 16 polskojęzycznych osób dorosłych z uszkodzonym narządem słuchu. Uzyskane wyniki...

Badania obiektywne słuchu u osób z zespołem Downa a dalsze postępowanie logopedyczne

Katarzyna Sienkiewicz & Krzysztof Kochanek
Zespół Downa (ZD) jest najczęściej występującą patologią genotypu człowieka. W praktyce logopedycznej bardzo często spotykamy się z dziećmi z ZD. Dzieci te borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi, m.in. zaburzeniami wzroku, obniżonym napięciem mięśniowym, wadami serca, ale też z zaburzeniami słuchu. Z uwagi na różnego stopnia upośledzenie umysłowe istotna jest eliminacja czynników, które dodatkowo negatywnie wpływają na rozwój językowy, poznawczy, społeczny. Zaburzenia słuchu w tej grupie pacjentów występują bardzo często. W wyniku nieprawidłowej budowy anatomicznej...

Badanie rozumienia wypowiedzi w afazji – propozycja metodologiczna

Kamila Bigos
W artykule przedstawiono propozycję metodologii badania czynności rozumienia wypowiedzi mówionych i pisanych przez osoby, u których w wyniku ogniskowych uszkodzeń mózgu w obrębie obszaru mowy (zwykle środkowej części lewej półkuli u osób praworęcznych) wystąpiła afazja. Problem rozumienia w logopedii jest kategorią wciąż mało poznaną, pojawia się zatem potrzeba zbadania tej czynności przy użyciu ustrukturalizowanego narzędzia badawczego. Zaproponowana metodologia, odwołując się do doświadczeń glottodydaktyki, która wyodrębnia cztery poziomy rozumienia tekstu: globalny, selektywny, szczegółowy i interakcyjny, pozwala...

Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo

Magdalena Bury-Kamińska
Wstęp: Metoda Tomatisa, zwana inaczej stymulacją audiopsycholingwistyczną, jest metodą terapeutyczną, która opiera się na treningu układu słuchowego, mającym na celu rozwinięcie umiejętności czynnego słuchania (Tomatis 1995), co przekłada się na lepsze przetwarzanie słuchowe. Cel: Głównym założeniem artykułu jest pokazanie efektywności metody Tomatisa na przykładzie studium przypadku sześcioletniego chłopca ze zdiagnozowanym zespołem Guillaina-Barrégo. Materiał i metoda: Przedstawiono charakterystykę kliniczną pacjenta, oddziaływania terapeutyczne oraz dokonano próby oceny skuteczności stymulacji audiopsycholingwistycznej w połączeniu z innymi metodami psychopedagogicznymi. Zgromadzono...

Zaburzenia spójności wypowiedzi u pacjentów chorujących na schizofrenię paranoidalną

Wojciech Lipski

Wartości moralne w publicystyce Teresy Torańskiej na łamach paryskiej „Kultury”

EWELINA GÓRKA

Registration Year

 • 2022
  7
 • 2021
  25

Resource Types

 • Journal Article
  32

Affiliations

 • Maria Curie-Skłodowska University
  32
 • Institute of Physiology and Pathology of Hearing
  1
 • John Paul II Catholic University of Lublin
  1