18 Works

PEDAGOGIKA DEMOKRATYCZNA ROBERTA MICHELSA W KONTEKŚCIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Radomir Miński
W dyskursie akademickim Roberta Michelsa uznaje się zazwyczaj za rozczarowanego socjalistę, który pod wpływem teorii elityzmu odrzucił demokrację i przeszedł do obozu faszystowskiego (Roth, 1963). W polskim dyskursie Michelsa, nieco stereotypowo, uznaje się za kontynuatora Moski i Pareto, jedno-znacznie kojarząc go jako „tego od żelaznego prawa oligarchii”. Mało znany jest fakt, że w Stanach Zjednoczonych doceniono wkład Michelsa w rozwój socjologii organizacji. Amerykańscy uczeni uznają go za odkrywcę zjawiska przemieszczenia celów organizacyjnych, „rasowego” badacza, obdarzonego...

WAR IN CHILDREN'S LINGUISTIC CREATIONS – PERSONALITY TRAITS AND CONCEPTUALISATION OF IDEAS

Wojciech Błażek
The presented article focuses on analyzing children’s ability to form a concept of war with relation to personality traits based on Five Factor Model. We present the preliminary study on ten selected children age 11-12 from one school situated close to the military area (NATO base Orzysz, Poland). Children were asked to write a story about war and their stories were analyzed gualitatively by pedagogists from linguistic perspective and by psychologists from personality traits perspective....

Pozorne i realne alternatywy dla neoliberalnej globalizacji

Marcin Dobrowolski

WIZERUNEK CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH W DOBIE PANDEMII COVID-19

Marcin Krzeszowiec
Artykuł przedstawia analizę zmagań chińskich władz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Państwa Środka w obliczu pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie wydarzeń z pierwszego półrocza 2020 roku zauważalny stał się konfrontacyjny ton w komunikacji dyplomatyczno-medialnej, który obrały chińskie władze w stosunku do USA, co wynikało z nowej strategii przewodniczącego Xi Jinpinga. Realizacja chińskiego planu zakładała przede wszystkim odwrócenie sytuacji poprzez oskarżenie armii USA o wywołanie globalnej pandemii, wzmożoną aktywność na polu zachodnich mediów społecznościowych przy...

EDUKOWANIE POLAKÓW – CZY POTRZEBA NAM FILOZOFII?

Jerzy Kojkoł
W artykule formułuję tezę, że cechą istotową polskiej myśl filozoficzno-społecznej jest edukacyjny kryty-cyzm, praktycyzm, aktywizm i elitarystyczny egalitaryzm, jej religijność oraz odwoływanie się do różno-rodnych nurtów filozofii europejskiej, a także łączność z ideą słowiańskości. Filozofia ta w centrum uwagi ma człowieka i jego doskonalenie. Dostrzegam ważność, a wręcz konieczność, rozwijania filozofii pol-skiej w kontekście myśli europejskiej. Sądzę, że może ona stanowić humanistyczną podstawę dla edu-kowania Polaków. Dokumentuję swoje poglądy wybranymi koncepcjami polskiej filozofii XIX i...

„WIĘCEJ NIŻ TEATR” – TEATR FORUM JAKO PRZYKŁAD EDUKACJI TEATRALNEJ

Agnieszka Suchocka
Inspirację dla tytułu poniższego artykułu stanowiła książka pod redakcją M. Szczepkowskiej-Pustkow-skiej i E. Rodziewicz Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo. Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki. Zadaniem, które towarzyszyło moim poszukiwaniom badawczym, było dokonanie opisu charakterystyk oddziaływań wychowawczych Teatru Forum na tle konstytutywnych cech edukacji teatralnej. Zamiar ten realizowałam w dwóch obszarach: po pierwsze dokonałam identyfikacji i analizy cech edukacji teatralnej, po drugie – na tym tle scharakteryzowałam wychowawcze oddziaływania Teatru Forum w...

CHIŃSKA WIZJA GLOBALIZACJI

Tomasz Dranicki
Przez wiele lat w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi dominującą rolę odgrywała szeroko rozumiana myśl zachodnia, skupiona wokół amerykańskich i europejskich ośrodków naukowych. Obecnie, wraz z rosnącym znaczeniem Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej, wiele koncepcji i teorii jest redefiniowanych w duchu myśli chińskiej. Stanowi to potencjalną alternatywę dla wartości reprezentowanych przez szeroko rozumiany Zachód. Jednym z pojęć poddanych redefinicji jest globalizacja, która zdaniem Chińczyków przestała przynosić korzyści światu, preferując najbogatsze i najbardziej rozwinięte państwa, ze...

ZOBOWIĄZANIE SĄDOWE DO LECZENIA PRZECIWALKOHOLOWEGO Z PERSPEKTYWY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH

Radosław Breska
Celem przeprowadzonego badania, którego wyniki zaprezentowano w poniższym komunikacie było poznanie opinii psychoterapeutów i instruktorów terapii uzależnień na temat sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Szczególnie istotne były opinie respondentów dotyczące aktualnego stanu prawnego w zakresie zobowiązania, wykonania procedur związanych z orzekaniem zobowiązania, wykonania procedur związanych z realizacją leczenia oraz współpracy między podmiotami kierującymi, wykonującym i nadzorującymi wykonanie postanowień o zobowiązaniu sądowym do leczenia przeciwalkoholowego W dalszym etapie badań zaplanowano porównać uzyskane wyniki w tej grupie...

Kryzys na Bliskim Wschodzie od śmierci gen. Kassema Sulejmaniego do zestrzelenia ukraińskiego samolotu

Marcin Dobrowolski

ZADANIA, KIERUNKI ROZWOJU I POTENCJAŁ BOJOWY RADZIECKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH ZIMNEJ WOJNY

Tomasz SZUBRYCHT
W artykule przedstawiono poglądy wyższych dowódców radzieckich (adm. Gorszkowa, Kasatonowa i marszałka Sokołowskiego) na kierunki rozwoju, zadania oraz potencjał radzieckiej marynarki wojennej w latach zimnej wojny. Przeprowadzone analizy potwierdzają, że w okresie zimnej wojny w ZSRR o kierunkach rozwoju sił zbrojnych, w tym marynarki wojennej, decydowały przede wszystkim poglądy przywódców politycznych, a nie dowódców wojskowych. W artykule przedstawiono ponadto analizę porównawczą wielkości okrętowej salwy rakietowej i torpedowej państw Układu Warszawskiego i państw NATO, ze szczególnym...

JEDNOSTKI OBRONY TERYTORIALNEJ MARYNARKI WOJENNEJ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO POLSKI W OKRESIE ZIMNEJ WOJNY

JERZY BĘDŹMIROWSKI
Od zakończenia II wojny światowej obrona wybrzeża była w obszarze zainteresowań ówczesnych decydentów. Zdawano sobie sprawę, że budując system bezpieczeństwa morskiego państwa, należało uwzględniać prawdopodobieństwo przeprowadzenia desantu przez przeciwnika na wybrzeżu. W takim układzie niezbędne stało się przygotowanie odpowiednich sił i środków do prowadzenia bezpośrednio działań bojowych, działań logistycznych, zabezpieczających oraz ochrony obiektów niemilitarnych wraz z ludnością cywilną. Jednostki obrony terytorialnej (JOT) tworzono w okręgach wojskowych, a te przeznaczone do działań w pasie wybrzeża przy...

SZTUKA WOJENNA I WÓDZ NA PRZYKŁADZIE POGLĄDÓW PŁK. STANISŁAWA ROLI ARCISZEWSKIEGO

Dariusz Bugajski
Dzieło pułkownika Stanisława Teofila Roli Arciszewskiego jest tłem i inspiracją do wybiórczej oceny polskiej sztuki wojennej oraz próbą sformułowania na tej podstawie wymagań wobec tych, którzy mogliby tę sztukę w wojennej potrzebie praktykować (wodza, dowódców). Książka „Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy” jest wartościowym tworem intelektu trochę zapomnianego oficera, owocem jego doświadczeń i samodzielnych studiów historycznych nad sztuką wojenną, doktrynami wojennymi oraz dowodzeniem podczas wojny. Przenikliwe, i często ponadczasowe, spostrzeżenia zachowują współcześnie aktualność. Od 1989 r.,...

Polityka Unii Europejskiej wobec problemu terroryzmu po wydarzeniach z 11 września 2001 roku do Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 roku

Marta Klik

Ideologia dżucze w polityce zagranicznej dynastii Kimów

Sandra Łach

Ocena edukacyjnych i terapeutycznych form wspierania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z perspektywy rodzica – pedagoga. Analiza przypadku

Magdalena Kahraman

POTENCJAŁ EDUKACYJNY SREBRNEJ GOSPODARKI

Radomir Miński & Radosław Breska
Proces starzenia się społeczeństw został uznany za globalny problem współczesnego świata, a zarazem najpoważniejsze wyzwanie społeczno-gospodarcze, stojące przed rządami państw. Zasygnalizowane zmiany można analizować dwojako: z tzw. perspektyw apokaliptycznej – starzenia się społeczeństw jako zagrożenia dla rozwoju gospodarczego, oraz z perspektywy dalekowzroczności – świadomość zmian demograficznych daje szansę, aby się na nie przygotować. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, że pojęcie tzw. srebrnej gospodarki należy traktować szerzej – nie tylko jako możliwość wykorzystania siły nabywczej seniorów,...

TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH RP (1945–1948) – PRZYCZYNEK DO POWOJENNEJ HISTORII UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Tomasz Maliszewski
W artykule poddano analizie wybrane wątki z historii Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Rzeczpospolitej Polskiej, które działało w latach 1945-1948. Była to niezależna organizacja społeczna koordynująca działalność internatowych uniwersytetów ludowych w pierwszych latach po II wojnie światowej czyli w okresie, w którym na bazie doświadczeń przedwojennych i prac przygotowawczych przeprowadzonych w okresie okupacji osiągnęły one apogeum swojego rozwoju na ziemiach polskich. Niestety w wyniku odgórnych decyzji politycznych Towarzystwo zostało najpierw połączone z inną organizacją w Towarzystwo Uniwersytetu...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE NA TLE TEORII UMYSŁU A DYDAKTYCZNE STRATEGIE JEGO ROZWIJANIA

Astrid Męczkowska-Christiansen, Janetta Charuta-Kojkoł & Joanna Zacniewska
Treść artykułu obejmuje problematyzację teoretycznych aspektów myślenia komputacyjnego oraz dydaktycznych kontekstów jego kształtowania. Zagadnienia te są osadzone w kontekstach teorii umysłu i procesów poznawczych, gdzie śledzone są związki myślenia komputacyjnego z modelami umysłu i poszczególnymi typami myślenia. W rezultacie analiz zidentyfikowano dwie zasadnicze formy konceptualizacji CT: wąską – instrumentalną oraz zintegrowaną w ramach procesów poznawczych, w tym metapoznawczych. Ich rozwijaniu towarzyszą odrębne strategie dydaktyczne: instrumentalno-behawioralna i konstruktywistyczna.

Registration Year

  • 2021
    18

Resource Types

  • Journal Article
    18

Affiliations

  • Polish Naval Academy
    18