79 Works

KNWR:Ento:3105 - Anthomyza #9A BOLD:AAV7620

Susan Grimes

KNWR:Ento:1816 - Anthomyza tenuis

Susan Grimes

KNWR:Ento:8285 - Dendrodrilus rubidus

Deanna Saltmarsh

KNWR:Ento:8686 - Octolasion tyrtaeum

Matt Bowser

UAM:Ento:242405 - Otiorhynchus ovatus

UAM:Ento:110706 - Dermestes lardarius

Dominique M. Collet

UAM:Ento:216605 - Eriocampa ovata

Dominique M. Collet

UAM:Ento:252796 - Profenusa thomsoni

UAM:Ento:133562 - Archips rosana

Dominique M. Collet

KNWR:Ento:10016 - Themira putris

Janine Ray

KNWR:Ento:2666 - Boletina sp. BOLD:AAV0669

Susan Grimes

KNWR:Ento:3472 - Sceptonia sp. CJB1 BOLD:AAP8860

Jesse Lewis

KNWR:Ento:2045 - Sylvicola fuscatus

Jesse Lewis

KNWR:Ento:3001 - Ephydra riparia

Susan Grimes

KNWR:Ento:4078 - Parydra quadriloba

Jesse Lewis

KNWR:Ento:4550 - Scatophila cribrata

Andrew Wu

KNWR:Ento:7807 - Glischrochilus vittatus

Todd Eskelin

KNWR:Ento:7960 - Vespula alascensis

Matt Bowser

KNWR:Ento:3264 - Anthomyza #8B

Susan Grimes

KNWR:Ento:8635 - Deroceras reticulatum

Matt Bowser

KNWR:Ento:6755 - Lumbricus rubellus

Matt Bowser

KNWR:Ento:7034 - Lumbricus rubellus

Matt Bowser

KNWR:Ento:8687 - Lumbricus rubellus

Matt Bowser

KNWR:Ento:8822 - Dendrobaena octaedra

Ethan Bowser

KNWR:Ento:6757 - Dendrobaena octaedra

Matt Bowser

Registration Year

  • 2014
    79

Resource Types

  • Physical Object
    79