239 Works

Sharp-crested weirs formula improvement

Volodymyr Korniichuk, Olexander Bezusyak & Ivan Kirvel
Weirs are widespread in hydrotechnical engineering practice as spillway structures in hydroelectric complexes as well as watermeasuring gauges. Sharp-crested weir is the simplest type of all weirs. Such weirs are commonly used as a mean of flow measurement, but they are also of some fundamental interest as well, because their theory forms a basis for the design and computation of spillways that ensure their safe operating conditions. This paper analysis theoretical and experimental approaches of...

Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Słupsku w latach 2013-2016

Lucyna Klein & Anna Jarosiewicz
Celem artykułu jest prześledzenie postępów w organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Słupska oraz ocena stopnia dostosowania funkcjonującego w mieście systemu do przepisów prawnych obowiązujących w Polsce od 2013 r. Władze samorządowe zapewniły mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wprowadziły selektywną zbiórkę oraz zróżnicowały stawki opłat za odpady segregowane i zmieszane. Pomimo tych działań odpady segregowane stanowiły w 2016 r. niecałe 20% wszystkich odpadów komunalnych. Pozytywnym skutkiem reformy był wzrost poziomu odzysku...

Wybrane cechy ruchu turystycznego w Kołobrzegu w świetle wyników pomiaru ruchu turystycznego

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie funkcjonowania ruchu turystycznego w Kołobrzegu – największej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej polskiego wybrzeża Bałtyku. W pierwszej części dokonano analizy aktualnego stanu ilościowego infrastruktury noclegowej i poziomu ruchu turystycznego w kurorcie, opierając się na danych GUS oraz pracach innych autorów. W drugiej części opisano wynik przeprowadzonych badań terenowych dotyczących dynamiki ruchu turystycznego w obrębie plaży nadmorskiej oraz zasięgu oddziaływania przestrzennego Kołobrzegu jako miejscowości turystycznej.

Jakość kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym strefy brzegowej (gmina Postomino)

Wioletta Szymańska & Piotr Michalak
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, jest dziś niezaprzeczalna. Potencjał demograficzny tkwiący w społecznościach lokalnych daje możliwości poprawy warunków życia, wzrostu poziomu zadowolenia oraz warunkuje możliwości rozwoju lokalnego. W analizie jakości kapitału ludzkiego odniesiono się do nadmorskiej gminy Postomino, która ma typowy charakter wiejski. Przeprowadzone badania omówiono na przykładzie aspektów demograficznych jakości kapitału ludzkiego oraz wykształcenia jako społecznego czynnika najbardziej istotnego dla m.in. wzrostu przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, co...

Implementacja modelu rozwiniętego systemu środowiska życia człowieka do badań społeczno-przestrzennych

Łukasz Marszałek
Celem artykułu jest propozycja implementacji ogólnego modelu systemu interakcyjnego środowiska życia człowieka autorstwa J.J. Paryska (1985) do analiz różnicowania przestrzennego sytuacji społecznej. Zaproponowano trójetapowy przebieg analizy: na pierwszym, najwyższym, poziomie znajdują się trzy składniki (biofizyczny, psychospołeczny, techniczno-produkcyjny) wyróżnione w oryginalnym modelu Paryska; drugi poziom reprezentują wewnętrznie spójne grupy zmiennych charakteryzujące każdy ze składników; do trzeciego poziomu zaliczono poszczególne zmienne. Analizowane zmienne w zakresie grup oraz składników odzwierciedlać będą sytuację społeczną na danym obszarze. W tym...

Prognozy i optymalizacje bezpieczeństwa ekologicznego oraz funkcjonowanie systemów gospodarczo-przyrodniczych i antropogenicznych

Ivan Kirvel, Daria Shvedovskaya, Piotr Shvedowskii & Aleksander Volchak
W artykule przedstawiono główne zasady zarządzania ryzykiem w kontekście bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania systemów gospodarczo-naturalnych i antropogenicznych. Autorzy sugerują, aby w przypadku określenia skali ewentualnych odszkodowań, a także samej wiarygodności oceny różnego rodzaju geosystemów wykorzystywać bazy uogólnionej oporności i obciążenia na środowisko, a także oszacować stopień akceptacji zmian systemowych na podstawie teorii materiału użytkowego oraz materialnych i niematerialnych wartości i środowiskowych zmian społecznych i gospodarczych. W artykule wykazano, że optymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności środowiska...

Pasmo Hindukusz jako cel eksploracji polskiej w latach 1960-1983

Aneta Marek
Celem artykułu było zaprezentowanie działalności eksploracyjnej Polaków na obszarze pasma górskiego Hindukusz. Polacy wnieśli duży wkład w poznanie kraju afgańskiego, jego środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza obszaru Hindukuszu. Polskie ekspedycje górskie ruszyły w to pasmo dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w Polsce w 1960 r. Przez 25 lat odbyły się 73 wyprawy, w których udział wzięło ponad 600 alpinistów. Były one związane z działalnością naukową (opracowywanie kartograficzne terenu) i sportową. Podczas tych wypraw Polacy wspięli...

Czynniki endogeniczne i egzogeniczne oddziałujące na cztery największe miasta Pomorza Środkowego

Mariusz Miedziński
Celem artykułu jest wskazanie (na podstawie analizy funkcji społeczno- -gospodarczych i ekonomicznych za lata 1989-2016) tradycyjnych i nowych czynników decydujących o możliwościach rozwoju czterech największych miast Pomorza Środkowego. W artykule określono kluczowe czynniki historyczne i współczesne wpływające na rozwój Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka oraz wskazano na historyczne i współczesne przemiany funkcji tych miast. Efektem poczynionej analizy jest określenie potencjału rozwojowego i przewag funkcjonalnych każdego z czterech ośrodków miejskich ze wskazaniem szans i zagrożeń dla...

Specjalizacja lokalnej działalności gospodarczej miast Pomorza

Wioletta Szymańska
W artykule podjęto próbę określenia i analizy specjalizacji miast Pomorza na podstawie wskaźnika Florence’a. Podejście takie uwarunkowane zostało zwiększającą się rolą sektora przedsiębiorstw w działalności miast i jednocześnie niedogodnością statystycznej analizy według struktur pracujących. W efekcie określono natężenie specjalizacji miast, która zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości ośrodka oraz określono jej kierunek, który jest uwarunkowany częściowo przez wielkość miasta, jego miejsce w hierarchii administracyjnej oraz położenie w przestrzeni geograficznej z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego.

Rozwój demograficzny miast średniej wielkości na tle przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka)

Wioletta Szymańska
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia rozwoju demograficznego miast średniej wielkości (20-50 tys. mieszkańców) na tle całej sieci osadniczej regionów nadmorskich w latach 1950-2004. W analizie wykazano zróżnicowanie dynamiki demograficznej w latach powojennych i okresie transformacji systemowej, ukazując tym samym różnorodność czynników kształtujących rozwój demograficzny jednostek miejskich. Dodatkowo dowiedziono, że miasta średnie są najszybciej rozwijającymi się ośrodkami miejskimi w całej sieci osadniczej regionów nadmorskich.

Kwaśne deszcze i zakwaszenie opadów atmosferycznych w rejonie Morza Bałtyckiego

Kazimierz Pęcherzewski
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 133-139

Zagospodarowanie nieprodukcyjnej części majątku popegeerowskiego na Pomorzu Środkowym

Gabriela Czapiewska
Powołanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie ANR1) zmieniło zasady gospodarowania majątkiem byłych państwowych gospodarstw rolnych (PGR). W artykule omówiono rolę i zadania Agencji w gospodarowaniu lokalami mieszkalnymi oraz zasady sprzedaży i administrowania mieszkaniami. Artykuł prezentuje ponadto formy zagospodarowania obiektów zabytkowych, a także socjalnych, kulturalnych i sportowych.

Dynamiczne cechy klimatu Polski - dominujące typy cyrkulacji atmosferycznej

Dariusz Baranowski
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 121-131

Rzeźba i budowa geologiczna rynien polodowcowych okolic Skarszew

Krzysztof Petelski
Rynny polodowcowe okolic Skarszew to niewielkie formy w porównaniu z dużymi rynnami polodowcowymi centralnej części Pojezierza Kaszubskiego – rynnami jezior Długiego, Raduńskich, Ostrzyckich. Podobnie jak powstanie dużych rynien Pojezierza Kaszubskiego, geneza rynien okolic Skarszew nie jest związana z ostatnim nasunięciem lądolodu na omawiany obszar. Powstanie tych form związane jest ze starszymi lądolodami pokrywającymi ten teren. W kolejnych transgredujących na omawiany obszar lądolodach powstawał powtarzający się system szczelin, w których tworzyły się rynny polodowcowe.

Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku

Danuta Prądzyńska & Łukasz Śmielak
Celem opracowania jest przedstawienie oraz próba oceny zróżnicowania przestrzennego terenów zieleni miejskiej w granicach administracyjnych Słupska z uwzględnieniem powierzchni terenów zielonych przypadającej na mieszkańca w poszczególnych osiedlach. Przeanalizowano również dostępność przestrzenną oraz czasową większych powierzchniowo parków, skwerów oraz zieleńców.

Metoda obliczania współczynnika konwergencji wybranych elementów rzeźby na przykładzie dorzecza Wieprzy, Słupi i Łupawy

Katarzyna Sadowy
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 121-129

Charakterystyka elementów pogody w Gaci w 2002 roku

Grażyna Dederko
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 183-197

Wybrane aspekty funkcjonowania turystyki windsurfingowej w strefie wybrzeża Bałtyku. Studium przypadku szkoły windsurfingu \"Habenda\" w Sarbsku koło Łeby

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie turystyki windsurfingowej w strefie środkowego Pobrzeża Bałtyku, analizując funkcjonowanie szkoły windsurfingu „Habenda” w Sarbsku koło Łeby. Dokonano analizy ruchu turystycznego na podstawie kwerendy oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród wypoczywających w ośrodku „Habenda” w sezonie letnim 2008 roku.

Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszanie praw człowieka

Magdalena Mania
Human trafficking is a dangerous world-wide phenomenon. It is based on human exploitation and human rights violation. All social groups, including women, children and men can be targeted by human traffickers. All of them can be forced to prostitute, beg or work as slaves. Human trafficking is a huge issue which develops very dynamically and is related to other criminal activities. It should be noted that human slavery still exists in the 21st century and...

Youth Language Problem in Europe: Dialect and Slang

Olena Byndas
The article deals with the problem of youth language, dialects and slang within European countries. It is indicated that dialect and slang are two important terms in the language. Dialect refers to a variety of language spoken in a certain geographical area or spoken by a particular group of people. Slang is an informal nonstandard variety of speech which consists of newly coined and rapidly changing words and phrases. The main difference between dialect and...

Роль ценностных ориентаций молодежи в выборе профессиональной деятельности

Svetlana Ovchinnikova, Valeria Drozdova & Maksim Abdulin
The article raises the problem of the role of value orientations of young people in the choice of a professional activity. Important theoretical and practical problems of social, psychological and pedagogical character connected with professional self-determination of young people at different stages of education are considered. Special attention is paid to the applied research conducted among students of medical University, whose task is to determine the value of the orientations of students in choosing a...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 4, No. 1 (2018)

Nr 1 (2018): Social Studies: Theory and Practice

Przesunięcia przestrzenne przemysłu w subregionie słupskim

Paweł Czapliński
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ transformacji na układy przestrzenne przemysłu (sektora przemysłowego) na obszarze subregionu słupskiego. Dokonując całościowej oceny zachodzących procesów, można stwierdzić, że w okresie 1995-2003 nastąpiło wyraźne osłabienie roli miast jako ważnych miejsc skupiających przemysłowy potencjał produkcyjny. Nadal jednak to w miastach koncentruje się większość potencjału kadrowego przemysłu. Gminy leżące w strefach podmiejskich, ale również w znacznej odległości od miast (gmina Kołczygłowy), czasem peryferyjnych względem granic subregionu (gmina Wicko),...

Źródła informacji w aspekcie kształcenia geograficznego (wyniki badań w szkołach podstawowych)

Paulina Szmielińska-Pietraszek
W prezentowanym artykule podjęto próbę oceny stopnia wykorzystania różnych źródeł informacji przez uczniów, zarówno do przygotowania się (lub uzupełnienia wiadomości) do lekcji, jak i do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program szkolny (informacji dotyczących bieżących wydarzeń na świecie i w Polsce, wiadomości na tematy będące przedmiotem zainteresowania uczniów). Wydaje się to istotne szczególnie w kontekście wdrażania do samokształcenia już na pierwszych etapach edukacji szkolnej, wyrabiania odpowiednich nawyków i kształtowania postaw wobec samodzielnego zdobywania wiedzy. Samokształcenie staje...

Morfogeneza dolinki denudacyjno-erozyjnej koło Mazowa (dolina Wieprzy)

Iwona Tylman
Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w niewielkiej dolince denudacyjno- erozyjnej, położonej w środkowym biegu doliny Wieprzy, autorka analizowała przyczyny, które doprowadziły do jej powstania. Badania umożliwiły wyróżnienie etapów rozwoju badanej formy, wykształcenia litologicznego i parametrów morfometrycznych. Dodatkowo określona została rola działalności antropogenicznej, która w niewielkim stopniu przyczyniła się do przekształceń dolinki. Początek rozwoju badanej formy można wskazać na późny plejstocen. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do jej powstania były procesy denudacyjne i erozyjne. Zależnie od panujących...

Registration Year

 • 2020
  239

Resource Types

 • Text
  239

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  239
 • University of Luhansk
  8
 • University of Gdańsk
  5
 • Brest State Technical University
  4
 • National University of Water Management and Nature Resources Use
  3
 • Moscow State University of Medicine and Dentistry
  3
 • Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  2
 • Non-State Higher School of Pedagogy
  2
 • Koszalin University of Technology
  2
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
  2