363 Works

Utopia w perspektywie pedagogiki współczesnej

Rafał Włodarczyk
W pierwszej części artykułu jego autor, odwołując się do literatury przedmiotu, wyróżnia pięć podejść do zjawiska utopii. W części drugiej przedstawia analizę wybranych prac obecnych w polskiej pedagogice współczesnej, które odnoszą się do związków utopii i edukacji. Analiza ta ma na celu ukazanie i uporządkowanie sposobów, na jakie pięć z wyróżnionych podejść do zjawiska utopii jest reprezentowanych w badaniach polskiej pedagogiki współczesnej.

Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

Łukasz Baszak
Mała konstytucja, czyli uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, stanowiła o ustroju państwa polskiego w okresie przejściowym, który można nazwać okresem Sejmu Ustawodawczego, trwającym do momentu uchwalenia konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. Postanowienia małej konstytucji wprowadzały ustrój oparty na supremacji władzy ustawodawczej. Jednak w praktyce rola Naczelnika Państwa była większa niż wynikałoby to z regulacji małej konstytucji. Wpływ na to miały m.in....

Zarys sposobu funkcjonowania myśli ezoterycznej w kontekście polskim od XIX wieku do współczesności

Alicja Zaremba
W artykule autorka śledzi sposoby, na jakie ezoteryka jest definiowania i praktykowana. Podejmuje także próbę dostrzeżenia kształtów, jakie ezoteryka przybiera pod wpływem czynników kulturowych, ekonomicznych, politycznych i historycznych. Podaje przykłady obrazujące zintegrowanie jej z polską kulturą na różne sposoby: od wpływania na rynek w okresie międzywojennym, przez przetrwanie czasu PRL, aż po szybki rozwój, komercjalizację i ukształtowanie przemysłu ezoterycznego w okresie posttransformacyjnego kapitalizmu, a także późniejsze zmiany jakim ulega w czasach współczesnych.

Jak się wymieniamy : praktyki dyskursywne związane z wymianami ubrań we współczesnej Polsce

Anna Kokocińska
Autorka opisuje w jaki sposób kategorie tego, co „globalne” i tego, co „lokalne” ujawniają się w praktykach dyskursywnych związanych z wymianami ubrań we współczesnej Polsce. Z jednej strony odzwierciedlają one krytyczne podejście do globalnego neoliberalnego kapitalizmu wraz z charakterystycznym dla niego hiperkonsumpcjonizmem. W tym kontekście istotne są działania związane z minimalizmem, zero waste czy ekonomią współdzielenia. Z drugiej strony aktywności te naznaczone są strategiami konsumenckimi typowymi dla socjalistycznej gospodarki niedoboru. Kontakty towarzyskie i wzajemność są...

Konstytucyjna zasada zaufania obywateli do organów państwowych i próba jej realizacji w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Remigiusz Duda
Artykuł opisuje genezę zasady demokratycznego państwa prawnego w Europie oraz w Polsce. Sekcje wprowadzające stanowią tło historyczne dla powstania idei państwa prawnego. Związana jest z nią zasada zaufania obywateli do władzy, która została przedstawiona jako element współczesnego polskiego ustroju. Następnie opisane są przejawy realizowania tej zasady w polskim prawie administracyjnym. Celem jest wskazanie i próba oceny realizacji tej zasady w zmianach w polskim prawie gospodarczym po 2015 r. W dalszych sekcjach opisane są przejawy realizowania...

Granice ingerencji postępowania upadłościowego w administracyjne postępowanie egzekucyjne

Paweł Majczak
Każdy dłużnik zobowiązany jest do spłacania swoich długów. Na wypadek braku dobrowolnego wykonania obowiązku przewidziane są odpowiednie procedury prawne mające doprowadzić do jego przymusowej realizacji. W polskim prawie należy do nich przede wszystkim postępowanie egzekucyjne – zarówno sądowe, jak i administracyjne. Niemniej jednak postępowanie upadłościowe wpisuje się również w taki mechanizm. Artykuł stanowi studium wzajemnych relacji między postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym rozumianym szeroko jako postępowanie o ogłoszenie upadłości (mające na celu ogłoszenie upadłości dłużnika),...

Ród Gryfów (Gryfitów), rycerscy potomkowie książąt pomorskich : studium historycznoprawne

Tomasz Jacek Kruszewski
Autor kontynuuje w tej pracy wątki rozpoczęte przez śp. Krzysztofa Mosingiewicza i Marka L. Wójcika. Stoi jednak na diametralnie innej pozycji naukowej od dwóch wspomnianych autorów, ponieważ tamci całkowicie wykluczają możliwość wspólnego pochodzenia Gryfitów pomorskich i małopolskich z jednego pnia. Praca ma charakter historyczno-prawny, gdyż tylko taka forma opisywania tej tematyki jest do ogarnięcia przez jednego badacza. Badania genealogiczne na tak ogromnym materiale są niewykonalne. Autor skupił się na analizie udziału członków rodu Gryfitów w...

Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu : raport

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Problematyka spółdzielczości socjalnej odnosząca się do działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej staje się istotnym elementem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego oraz lokalnego. Powodem, dla którego poszczególne teorie odnoszące się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem, jest z jednej strony to, że sektor ten jest czynnikiem transformacji ustrojowej poprzez stwarzanie instytucjonalnych działań mających na celu reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na otwartym rynku pracy mają...

Wybrane aspekty stylu życia w perspektywie odpowiedzialności za zdrowie

Anna Gardocka-Jałowiec & Katarzyna Szalonka
Celem podjętych rozważań jest identyfikacja i charakterystyka wybranych aspektów stylu życia istotnych z punktu widzenia indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. W obszarze zainteresowań znalazła się aktywność rekreacyjna przedstawicieli polskich gospodarstw domowych. W toku rozważań skoncentrowano się na dwóch jej wymiarach: aktywności fizycznej i wypoczynkowej, które składają się na dwie sfery życia ludzkiego, sferę konsumpcji dóbr i sferę zdrowia. Podstawą rozważań uczyniono krytyczną analizę literatury przedmiotu. Na płaszczyźnie dociekań empirycznych wykorzystano wtórne dane pochodzące ze źródeł niewyczerpujących

Między skończonością i nieskończonością – religijność a doświadczanie świata życia

Monika Humeniuk

Sfera prywatna i publiczna jako paradygmat współczesnego prawa konstytucyjnego na przykładzie spółek (z udziałem) Skarbu Państwa prowadzących działalność gospodarczą

Michał Bernaczyk

Refleksyjność człowieka wobec świata znaczeń

Grażyna Lubowicka
Tematem artykułu jest refleksja w rozumieniu własnej codzienności i zarazem w zapośredniczonym językowo rozumieniu siebie. Problem refleksji w rozumieniu codzienności podjęty jest z perspektywy hermeneutyki, która wywodzi się z tradycji Wilhelma Diltheya z modyfikacjami dokonanymi Martina Heideggera i Paula Ricoeura. Hermeneutyka ta uwzględnia współczesne koncepcje podkreślające dyskursywny, językowy wymiar całości społeczeństwa lub kultury. Bardziej szczegółowa analiza refleksji przeprowadzona zostaje w perspektywie hermeneutyki Ricoeura, który zastępuje pojęcie dyskursu kategorią tekstu oraz jego znaczenia (znaczeń). Dlatego też...

Codzienność słyszących dzieci niesłyszących rodziców

Marzena Możdżyńska

Wpływ projektów współfinansowanych z EFS na jakość życia osób niepełnosprawnych

Katarzyna Godek
Poczucie jakości życia jest pojęciem subiektywnym, interdyscyplinarnym i wielowymiarowym. W konsekwencji prowadzi do różnicowania jego rozumienia i pomiaru. Pojęcie jakości życia na trwałe zaistniało w literaturze w rozważaniach dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z jakością życia osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych z EFS, wpływających na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Głównym celem artykułu było przedstawienie aktualnej pozycji i roli,...

Rola organizacji pozarządowych w poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

Andrey Tikhonov
Rzeczywistość jest konstruowana w oparciu o założenie, że jest owa rzeczywistość doświadczana, postrzegana, używana, oceniana oraz modyfikowana przez ludzi widzących. Dlatego zaburzenia istotnego dla człowieka kanału sensorycznego, którym jest wzrok, mogą powodować obniżenie jakości życia. Na całym świecie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową odgrywają ważną rolę w poprawie jakości ich egzystencji. Poprzez różnorodne działania polskie organizacje pozarządowe realizują założenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i tworzą warunki do samodzielnego...

Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym coraz liczniejsze grupy społeczne. Ze względu na szeroki krąg osób ekskludowanych niniejsze opracowanie mające charakter monografii wielu Autorów, porusza nie tylko problemy osób wykluczonych ale również wskazuje na możliwości udzielania pomocy tym osobom na wielu płaszczyznach. W opracowaniu tym skupiono się m.in. na osobach opuszczających jednostki penitencjarne, wskazując potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zbadano również system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą...

Socio-economic attitudes toward a major industrial investment

Konrad Górny
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Sukces w edukacji. Między mitem a utopią

Rafał Włodarczyk

Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

Kacper Bielicki & Wojciech Bernacki
Niniejsza praca próbuje przybliżyć tematykę praw i wolności jednostki w obliczu kontaktu z aparatem państwa i wymiarem sprawiedliwości. Przytoczone w opracowaniu przykłady ukazują przekrój orzecznictwa w różnych krajach europejskich, które są stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dowodzą jak długą i trudną drogę musi przebyć pojedynczy obywatel aby jego elementarne prawa były poszanowane i respektowane. Poprzez przybliżenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz porównanie niemieckiej i polskiej skargi konstytucyjnej staramy się ukazać istotę wyżej wymienionego problemu...

Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia

Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński & Mateusz Radajewski

Prawne uwarunkowania ograniczenia wykluczenia transportowego

Maciej Błażewski
Wykluczenie transportowe jest rodzajem wykluczenia społecznego. Celem polskiego prawodawcy jest ograniczenie wykluczenia transportowego. Można wyróżnić trzy rodzaje uwarunkowań prawnych je ograniczających, które mają charakter: ustrojowy, finansowy oraz techniczny. Uwarunkowania finansowe nie są dostosowane do możliwości jednostek samorządu terytorialnego stanowiących organizatorów publicznego transportu zbiorowego, czego skutkiem jest wysoki poziom wykluczenia transportowego w Polsce

Glossa ordinaria jako podsumowanie osiągnięć glosatorów

Aleksandra Szymańska
Artykuł został poświęcony Accursiusowi, który podjął się podsumowania twórczości szkoły glosatorów poprzez stworzenie aparatu do wszystkich części Corpus Iuris Civilis. To monumentalne dzieło przeszło do historii prawa pod nazwą Glossa magna, która podkreśla nie tylko rozmiary tego przedsięwzięcia, ale także znaczenie, jakie zyskało w nauce i praktyce prawa. Po Accursiusu rozpoczyna się nowy etap w historii prawa. Przez następne stulecia teksty kompilacji justyniańskiej były czytane łącznie ze stanowiącą̨ niemal integralną jej cześć Glossą. Była ona...

Prawo międzynarodowe a prawo administracyjne

Barbara Kowalczyk
Opracowanie dotyczy stosunku prawa międzynarodowego publicznego do prawa krajowego oraz zasad stosowania umów międzynarodowych przez krajowe organy administracji publicznej. Oprócz omówienia miejsca umów międzynarodowych w katalogu źródeł prawa administracyjnego, artykuł przedstawia także pojęcie międzynarodowego prawa administracyjnego.

Registration Year

 • 2022
  19
 • 2021
  81
 • 2020
  181
 • 2019
  82

Resource Types

 • Text
  363

Affiliations

 • University of Wrocław
  363
 • Wrocław Medical University
  5
 • Kardio-Med Silesia
  4
 • University of Zielona Góra
  4
 • Wrocław University of Science and Technology
  2
 • University of Białystok
  2
 • Mykolas Romeris University
  1
 • University of Silesia
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  1