81 Works

Tu Wei-ming o konfucjanizmie w czasach dynastii Han

Andrzej Demiańczuk
W czasach panowania dynastii Han konfucjanizm uzyskał po raz pierwszy status oficjalnej ideologii państwowej, który zachował aż do upadku dynastii Qing. Wywarło to olbrzymi wpływ zarówno na historię Chin, jak i na rozwój myśli konfucjańskiej. Tu Wei-ming, współczesny filozof zaliczany do trzeciego pokolenia Nowego Konfucjanizmu, dostrzega doniosłość zmiany statusu konfucjanizmu. Uważa ją za rezultat długiego procesu, a nie tylko wpływu, jaki Gongsun Hong i Dong Zhongshu wywrzeć mieli na cesarza Wu. Daleki jest również od...

Analiza teoretycznoprawna ustawowych znamion przestępstwa opuszczenia rodziny na gruncie francuskiego kodeksu karnego

MAŁGORZATA KLAUDIA KOZŁOWSKA
We francuskim kodeksie karnym przestępstwo materialnego opuszczenia rodziny zostało spenalizowane w art. 227-3. W prawie francuskim omawiane przestępstwo ma miejsce wówczas, gdy zobowiązany do alimentacji nie wykonuje orzeczenia sądu lub umowy sądownie zatwierdzonej, nakładających obowiązek dostarczania na rzecz dziecka nieletniego, zstępnego, wstępnego lub współmałżonka alimentów, udziałów, zasiłków lub świadczeń ze swej natury należnych, wynikających z faktu sprawowania władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule analizie teoretycznoprawnej poddane zostaną ustawowe znamiona przestępstwa niealimentacji z art. 227-3 francuskiego kodeksu...

Współczesne kierunki rozwoju inteligentnych miast w kontekście potencjału relacyjnego

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Przeobrażenia cywilizacyjne w istotny sposób modyfikują cele i zadania, jakie stawiane są przed administracją publiczną, a także oczekiwania wobec niej. Przekształcenie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne uruchomiło szereg procesów o charakterze: ekonomicznym, prawnym, kulturowym, technologicznym i ekologicznym. Wykształcenie się społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji znajduje swój wyraz w tym, że administracja publiczna, organizując życie społeczne i gospodarcze, zmuszona jest uwzględniać rolę wiedzy i współpracy w kształtowaniu funkcjonowania określonej przestrzeni. To właśnie wiedza (inteligentne rozwiązania)...

Polska perspektywa Koncepcji – Praca 4.0

Maciej Błażewski
Koncepcja – Praca 4.0 została przyjęta w Niemczech. Jest ona zbiorem priorytetów odnoszących się do ochrony pracowników, związanych ze zmianami technologicznymi i gospodarczymi. W Polsce Koncepcja – Pracy 4.0 jest ograniczona do zapewnienia skutecznego wykonywania celów prawodawców.

Znaczenie francuskiego kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich

Łukasz Baszak
Francuski kodeks handlowy z 1807 r. (Code de commerce) obowiązywał na ziemiach polskich od momentu jego wprowadzenia na obszarze Księstwa Warszawskiego, tj. od 1809 r. W wyniku upadku Księstwa Warszawskiego funkcjonował on również na terenach Rzeczpospolitej Krakowskiej oraz na ziemiach Królestwa Polskiego. Jego wprowadzenie na ziemie polskie przyczyniło się do rozwoju polskiego prawa handlowego, nadając mu nowoczesny charakter, a także wpłynęło na rozwój gospodarczy. W późniejszym okresie uwidoczniły się jego wady i luki, które w...

Zgłoszenie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat

Bartosz Łukowiak
Celem tej pracy jest przedstawienie niezgłaszanych jak dotąd wątpliwości związanych z treścią art. 142 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, który upoważnia przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat do zgłaszania w jego imieniu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jednocześnie – jak wynika z argumentów przywołanych w tekście – nie limitując kierunku korzystania z tej kompetencji wyłącznie do działania na korzyść sprawcy. Unormowanie to poddano w artykule jednoznacznej krytyce, zarówno...

85 nowela Justyniana O broni

Jarosław Rominkiewicz
Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem i komentarzem do 85 noweli Justyniana Wielkiego. W rozdziale pierwszym Autor przedstawił zwięźle kwestię produkcji broni w państwie rzymskim. Rozdział drugi dotyczy tzw. fabricenses, czyli pracowników państwowych warsztatów zbrojeniowych. W rozdziale trzecim Autor zajął się skomplikowanym problemem nadzoru nad warsztatami zbrojeniowymi. Rozdział czwarty poświęcił wynikającemu z lex Iulia de vi publica zakazowi gromadzenia broni przez osoby prywatne, a także ograniczeniom w używaniu broni. Rozdział piąty dotyczy zakazu sprzedaży broni do Barbaricum....

Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej

Justyna Mielczarek-Mikołajów
W monografii została przedstawiona problematyka aktów prawa wewnętrznego. W tym celu autorka na wstępie wskazała na ewolucje podejścia do tematyki sfery wewnętrznej w administracji. Przedstawiła także koncepcję źródeł prawa wskazaną w Konstytucji RP oraz omówiła szczegółowe zagadnienia dotyczące konstytucyjnego modelu aktu prawa wewnętrznego. Główne problemy badawcze oscylowały wokół teorii i praktyki funkcjonowania tego modelu, czemu służyło zbadanie m.in. wpływu aktu wewnętrznego na sytuację prawną jednostki, praktyki wydawania aktów wewnętrznych czy zagadnień samodzielności w wydawaniu prawa...

Walki armii rzymskiej z koczownikami w Afryce za czasów pierwszej tetrarchii (próba rekonstrukcji wydarzeń)

Kamil Wełna

Central Asia as a region? Analysis of the regional elites discourse

Tomasz Waśkiel

Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

Jagoda Torbus
Przedmiot badań: Artykuł poświęcony został teoretycznym rozważaniom na temat sędziowskiej klauzuli sumienia. Przedstawiona została w nim definicja „klauzuli sumienia” oraz „sumienia. Dodatkowo wyodrębniono i zestawiono ze sobą podstawowe zasady orzekania. Następnie, przedmiotem badań była analiza możliwego skutku, jaki wiązałby się z wprowadzeniem tytułowej instytucji na wybrane podmioty (sędziego, strony postępowania i społeczeństwo). Cel badawczy: Podstawowym celem pracy było wykazanie potencjalnych korzyści, które wiązałyby się z uznaniem klauzuli sumienia, ponadto unaocznienie konfliktu wartości występujących w obowiązujących...

Deklaracja o Powszechnym Braterstwie na tle posoborowego dialogu chrześcijaństwa z islamem

Tomasz Baran
Autor w prezentowanym tekście omawia Dokument o Powszechnym Braterstwie, który został podpisany w Abu Dhabi w 2019 roku przez Wielkiego Imama Al. Tayyeba i papieża Franciszka, z uwzględnieniem historii dialogu chrześcijaństwa z islamem po Soborze Watykańskim II. Pierwsza część tekstu omawia stosunek tych dwóch religii przed Soborem, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej za pontyfikatu Piusa XII instrukcji De motione oecumenica dotycząca kontaktów z niekatolikami. Następnie, autor skupia się dokumentach Soboru dotyczących islamu, omawia ich główne założenia,...

Stanowisko religii wobec samobójstwa

Patrycja Mencel
Samobójstwo jest zjawiskiem stanowiącym od wielu stuleci poważny problem społeczny. Śmierć samobójcza stanowi tragedię dla bliskich, przyjaciół, znajomych, ale także społeczeństwa. Zjawisko ma bowiem wyraźnie społeczny wymiar. Dane statystyczne wskazują na szeroki zakres problemu. Oficjalne statystyki odnotowują rocznie na terenie kraju ok. 6 tysięcy zamachów samobójczych, które kończą się zgonem . Pomimo innowacyjnych metod wykrywania, a także leczenia zaburzeń psychicznych, dostępności do lekarzy specjalistów, rozwoju nauki oraz znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, odsetek ludzi targających...

ZAŚWIATY – NIEISTNIEJĄCE CZY NIEPOZNAWALNE? TŁUMACZENIE JAKO ZYSK INTERPRETACYJNY NA PRZYKŁADZIE \"TRENU X\" JANA KOCHANOWSKIEGO

Jakub Zbądzki

NADAWCA I ODBIORCA W \"DZIENNIKU WYPRAWY STEFANA BATOREGO POD PSKÓW\" JANA PIOTROWSKIEGO

Tomasz Ślęczka

O genezie umowy składu w kodeksie cywilnym z 1964 r.

Tomasz Dolata
Umowa składu pojawiła się w rodzimym (polskim) porządku prawnym już w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. o prawie o domach składowych, a następnie w kodeksie handlowym z 1934 r. Po uchyleniu stosowania tego kodeksu umowa składu znalazła się i pozostaje jako jedna z umów nazwanych w księdze zobowiązań kodeksu cywilnego z 1964 r. Artykuł traktuje przede wszystkim o okolicznościach i uwarunkowaniach wprowadzenia umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego. Doszło do tego dzięki staraniom specjalisty...

Dział administracji rządowej ,,informatyzacja” – aspekty strukturalno-ustrojowe

Jerzy Maciejewski
Pojęcie działu administracji rządowej zastąpiło używane wcześniej pojęcie resortu. Działy administracji rządowej grupują blisko związane ze sobą rodzaje sprawy z zakresu administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów powierza kierowanie działem ministrowi, którego określa się mianem właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, za pomocą tzw. rozporządzeń atrybucyjnych. Jednym z działów administracji rządowej jest dział ,,informatyzacja”, który obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące szeroko pojętej informatyzacji. W związku z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii znaczenie tego działu cały...

(Nie)zmienność paradygmatu dogmatycznoprawnego w świetle tez postmodernistycznego feminizmu prawniczego

Marlena Olszewska
Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na zagadnienie paradygmatu w naukach prawnych i zestawienia wyników tych rozważań z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego. Punktem wyjścia dla podejmowanych refleksji jest analiza pojęcia paradygmatu w teorii Thomasa S. Kuhna oraz konkurencyjnej koncepcji Karla Poppera. Posłużyła ona za przyczynek do postawienia tezy o istnieniu paradygmatów na gruncie dogmatyki prawa – uznać można, że są nimi reguły egzegezy oraz konstrukt teoretyczny prawodawcy racjonalnego. Zgodnie z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego stosowane automatycznie...

Cyfryzacja instrumentów systemu gwarancji wykonania obowiązków publicznoprawnych – zagadnienia wybrane

Adam Bródka
Tekst podejmuje problematykę cyfryzacji instrumentów prawnych służących realizacji obowiązków publicznoprawnych. Ze względu przedmiot ochrony, którym są wartości podstawowe ‒ życie, zdrowie, porządek publicznych ‒ w systemie prawnym muszą istnieć narzędzia służące urzeczywistnianiu nakazów i zakazów prawa publicznego. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala zwiększyć skuteczność poszczególnych gwarancji, a tym samym sprawniej i w większym zakresie chronić dobra powszechnie uważane za cenne.

Oral Teachings of Old Women in 1 Timothy 4:7

Sławomir Torbus

Paradygmat według koncepcji Thomasa Samuela Kuhna. Analiza metodologicznoprawna

Bartosz Chrząszcz
Problematyka paradygmatu naukowego niezmiennie dominuje w rozważaniach poświęconych nauce, jej historii, filozofii, a także innym szczegółowym zagadnieniom dotyczącym określonych dyscyplin wiedzy. Thomas Samuel Kuhn jako przedstawiciel świata nauki dostrzegł obecne w nim mankamenty podejścia badawczego wynikające przede wszystkim z kumulatywizmu. Opracowana przez niego koncepcja zrewolucjonizowała wiele sfer działalności naukowej, a paradygmat na nowo zdefiniowany i uzupełniony złożoną refleksją na temat zachodzących w nauce procesów stanowi po dziś dzień źródło licznych dyskusji wśród badaczy. Artykuł ma...

Cinque Ports jako średniowieczna konfederacja miast portowych o funkcjach militarnych i handlowych

Paweł Wiązek
Publikacja poświęcona jest dziejom blisko 1000-letniej konfederacji angielskich miast portowych znanej powszechnie jako Cinque Ports. Zdumiewająca jest konkluzja na temat stanu badań polskich luminarzy nauk historyczno-prawnych oraz obecności tej problematyki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Sprowadza się ona ostatecznie do konstatacji o całkowitym niemal braku zainteresowania tematem. Fakt ten stanowi nader oczywiste wyzwanie dla badacza; w pełni zrozumiałe wydaje się więc to, że Autor podążył tym właśnie tropem. O decyzji podjęcia eksploracji i próby uzupełnienia istniejącej...

Registration Year

 • 2021
  81

Resource Types

 • Text
  81

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • University of Silesia
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1
 • National Research Tomsk State University
  1
 • University of Warsaw
  1
 • Jagiellonian University
  1
 • University of Social Sciences and Humanities
  1
 • Opole University
  1
 • Norwegian Police University College
  1