8 Works

Aktywność rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Internecie na tle lokalnych uwarunkowań społeczno-politycznych

Karolina Ferreira Fernandes

Wybrane aspekty stylu życia w perspektywie odpowiedzialności za zdrowie

Anna Gardocka-Jałowiec & Katarzyna Szalonka
Celem podjętych rozważań jest identyfikacja i charakterystyka wybranych aspektów stylu życia istotnych z punktu widzenia indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. W obszarze zainteresowań znalazła się aktywność rekreacyjna przedstawicieli polskich gospodarstw domowych. W toku rozważań skoncentrowano się na dwóch jej wymiarach: aktywności fizycznej i wypoczynkowej, które składają się na dwie sfery życia ludzkiego, sferę konsumpcji dóbr i sferę zdrowia. Podstawą rozważań uczyniono krytyczną analizę literatury przedmiotu. Na płaszczyźnie dociekań empirycznych wykorzystano wtórne dane pochodzące ze źródeł niewyczerpujących

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Śleszyńska-Świderska & Katarzyna Szalonka
Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano...

Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej

Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań

Anna Gardocka-Jałowiec, Piotr Stańczyk & Katarzyna Szalonka
Badania dotyczące żywienia i żywności, ich wpływu na stan zdrowia są jednymi z najistotniejszych trendów nie tylko w naukach o żywieniu, ale i w naukach społecznych. W dobie XXI w. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego stanu zdrowia ludzi, stanowi jeden z głównych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponowane rozważania służą zasygnalizowaniu problemów w zakresie zachowań zdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem wpływu żywienia na samopoczucie i stan zdrowia ludzi, na podstawie badań własnych przeprowadzonych w marcu i...

Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939–1945

Bartosz Kamil Truszkowski

ŚCIERANIE SIĘ RÓŻNYCH PORZĄDKÓW TEMPORALNYCH W SZKOLE – DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI

Alicja Korzeniecka-Bondar

Law vs. Interests Russia after 1991

Adam R. Bartnicki

Registration Year

 • 2021
  1
 • 2020
  5
 • 2019
  2

Resource Types

 • Text
  8

Affiliations

 • University of Białystok
  8
 • University of Wrocław
  2
 • Wroclaw University of Economics and Business
  1
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
  1