1,560 Works

Additional file 1 of Identification of castration-dependent and -independent driver genes and pathways in castration-resistant prostate cancer (CRPC)

Yan Li, Hui Shi, Zhenjun Zhao & Minghui Xu
Supplementary Material 1

sj-pdf-1-imr-10.1177_03000605221132711 - Supplemental material for New onset atrial fibrillation during orthotopic liver transplantation induced by iced saline injection for transpulmonary thermodilution: a case report

Xin Li, Xu Wang & Zheng Guan
Supplemental material, sj-pdf-1-imr-10.1177_03000605221132711 for New onset atrial fibrillation during orthotopic liver transplantation induced by iced saline injection for transpulmonary thermodilution: a case report by Xin Li, Xu Wang and Zheng Guan in Journal of International Medical Research

Additional file 1 of Automated total and vessel-specific coronary artery calcium (CAC) quantification on chest CT: direct comparison with CAC scoring on non-contrast cardiac CT

Jie Yu, Lijuan Qian, Wengang Sun, Zhuang Nie, DanDan Zheng, Ping Han, Heshui Shi, Chuansheng Zheng & Fan Yang
Additional file 1: Development of AI-based automatic CAC on chest CT.

Additional file 5 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 5: Fig. S8. Co-localization of HCR with centrin1 and PCM1. HeLa cells transfected with HCR-GFP were co-stain with centrin1 (red) and gamma-tubulin (cyan) and DAPI (blue) or PCM1 (red) and gamma-tubulin (cyan) and DAPI (blue); scale bars, 10 μm. Fig. S9. HCR interacts with CEP131. HeLa cell lysates were immunoprecipitated with antibodies specific for HCR, astrin, or negative control rabbit IgG. The precipitates were analyzed by immunoblotting with antibodies against HCR and CEP131....

Additional file 8 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 8. Verification reports of HCR-KO cell line.

Additional file 1 of Early coagulopathy after pediatric out-of-hospital cardiac arrest: secondary analysis of a randomized clinical trial

Dawei Zhou, Tong Li, Yi Lv, Dijia Wang, Rongli Zhang, Qing Lin, Chao Wang, Dong Zhao, Shuyang Fei & Wei He
Additional file 1: Supplemental Table 1. Comparison of baseline characteristics between survivors and non-survivors. Supplemental Figure 1. Kaplan-Meier plots for cumulative 1-year survival according to early coagulopathy. The difference was statistically significant according to the log-rank test (P <0.001).

Supplementary Material - Longitudinal Relationship Between Frailty and Cognitive Impairment in Chinese Older Adults: A Prospective Study

Xinxin Zhao, Qi Chen, Liang Zheng, Longbing. Ren, Yinghong Zhai, Jue Li & Jia He
Supplemental Material for Longitudinal Relationship Between Frailty and Cognitive Impairment in Chinese Older Adults: A Prospective Study by Xinxin Zhao, Qi Chen, Liang Zheng, Longbing. Ren, Yinghong Zhai, Jue Li, and Jia He in Journal of Applied Gerontology

New polyacetylenes from Bidens procera

Jinli Tian, Shaohua Yu, Lu Wang, Degang Kong, Wei Zhao, Zhenhua Tian & Honglei Zhou
A phytochemical investigation of Bidens procera L.C.Xu ex X.W.Zheng afforded two novel polyacetylenes, tridecane-2E-monoene-4,6,8-triyntylen-1,13-diol-12-O-β-glucoside (1) and tetradecane-2E,8E-diene-4,6-diyne-1,14-diol-13-O-β-glucoside (2), together with ten known compounds (3 − 12). Their chemical structures were elucidated by NMR and MS spectrums as well as the comparison of the published data. Furthermore, the chemotaxonomy of the yielded compounds was also discussed.

Additional file 1 of Simiao pill inhibits epithelial mesenchymal transition in a mouse model of chronic hyperuricemic nephropathy by inhibiting NLRP3 inflammasome activation

Guangxing Shui, Zheyi Cai, Feng Wang, Ting Chen, Xueyuan Huang, Yun Cai & Xiuhua Mi
Additional file 1.

The ROS/NF-κB/HK2 axis is involved in the arsenic-induced Warburg effect in human L-02 hepatocytes

Fanshuo Yin, Ying Zhang, Xin Zhang, Meichen Zhang, Zaihong Zhang, Yunyi Yin, Haili Xu, Yanmei Yang & Yanhui Gao
Arsenic has been identified as a carcinogen, although the molecular mechanism underlying itscarcinogenesis has not been fully elucidated. To date, only a few studies have attempted to confirm a direct link between oxidative stress and the Warburg effect . This study demonstrated that 0.2 μmol/L As3+ induced the Warburg effect to contribute to abnormal proliferation of L-02 cells, that was mediated by upregulation of hexokinase 2 (HK2), a key enzyme in glycolysis. Further study indicated...

Additional file 7 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 7: Fig. S1. a-b Violin plots showing GSVA score of cSE (a) or tSE (b) signature genes in four MB subgroups or NC of the indicated MB datasets. (c-d) Kaplan-Meier survival analysis of the GSVA scores of cSE (c) or tSE (d) genes in Cavalli dataset of MB. The patient cohort was stratified as high versus low groups by median GSVA score. Statistical significance was determined by one-way ANOVA (a-b), two-sided log-rank test...

Additional file 1 of Silencing eL31 suppresses the progression of colorectal cancer via targeting DEPDC1

Gaowa Sharen, Xiongfeng Li, Jiaxin Sun, Lei Zhang, Wen Xi, Xiaodong Zhao, Fei Han, Longlong Jia, Rong A, Haidong Cheng & Mingxing Hou
Additional file 1: Figure S1. (A) The transfection efficiencies of sheL31-1 and sheL31-2 in HCT 116 cells were detected by qRT-PCR. (B) The transfection efficiencies of sheL31-1 and sheL31-2 in HCT 116 and RKO cells were evaluated through observing the fluorescence inside cells. Magnification times: 200×. (C) The densitometric analyses of Akt, P-Akt, CCND1, CDK6 and PIK3CA proteins expression. * P < 0.05, *** P < 0.001. Figure S2. (A) The volcano plot of gene...

Additional file 1 of Bifunctional anti-PD-L1/TGF-βRII agent SHR-1701 in advanced solid tumors: a dose-escalation, dose-expansion, and clinical-expansion phase 1 trial

Dan Liu, Jun Zhou, Yongsheng Wang, Mingjun Li, Haiping Jiang, Yunpeng Liu, Xianli Yin, Minghua Ge, Xiaojun Xiang, Jieer Ying, Jian Huang, Yan-qiao Zhang, Ying Cheng, Zhigang Huang, Xianglin Yuan, Weiqing Han, Dong Yan, Xinshuai Wang, Pan Liu, Linna Wang, Xiaojing Zhang, Suxia Luo, Tianshu Liu & Lin Shen
Additional file 1: Figure S1. Study design. Figure S2. Tumor response of patients in the dose-escalation and dose-expansion phase. Figure S3. Percentage change from baseline in target lesion tumour burden over time in patients with select tumors at the recommended dose (30 mg/kg q3w). Figure S4. Receiver operating characteristic curve analysis of pSmad2 level in tumor cells for ORR per RECIST v1.1. Table S1. Pharmacokinetic parameters following a single infusion. Table S2. Summary of treatment-related...

Additional file 1 of Cost-effectiveness of folic acid therapy for primary prevention of stroke in patients with hypertension

Tiantian Zhang, Zhuoru Liang, Tengfei Lin, David J. Cohen, Alejandro Arrieta, Xiaobin Wang, Xianhui Qin, Binyan Wang, Yong Huo, Gordon G. Liu, Jie Jiang & Zugui Zhang
Additional file 1: Cost estimates for the rest of the first year or in post-CVD phase. Table S1. Lifetime cost-effectiveness results for each subgroup. Table S2. Baseline characteristics of the study participants. Table S3. Unit prices of drugs. Table S4. Costs of each treatment procedure. Table S5. Hazard ratios and parameters for scale and shape of the subgroup analysis.

Additional file 2 of Candidate genes screening based on phenotypic observation and transcriptome analysis for double flower of Prunus mume

Huanhuan Zhu, Yan Shi, Junwei Zhang, Manzhu Bao & Jie Zhang
Additional file 2.

Additional file 2 of Candidate genes screening based on phenotypic observation and transcriptome analysis for double flower of Prunus mume

Huanhuan Zhu, Yan Shi, Junwei Zhang, Manzhu Bao & Jie Zhang
Additional file 2.

Additional file 5 of Increased diaphragm echodensity correlates with postoperative pulmonary complications in patients after major abdominal surgery: a prospective observational study

Xin Fu, Zhen Wang, Luping Wang, Guangxuan Lv, Yisong Cheng, Bo Wang, Zhongwei Zhang, Xiaodong Jin, Yan Kang, Yongfang Zhou & Qin Wu
Supplementary Material 5

Additional file 7 of Increased diaphragm echodensity correlates with postoperative pulmonary complications in patients after major abdominal surgery: a prospective observational study

Xin Fu, Zhen Wang, Luping Wang, Guangxuan Lv, Yisong Cheng, Bo Wang, Zhongwei Zhang, Xiaodong Jin, Yan Kang, Yongfang Zhou & Qin Wu
Supplementary Material 7

Additional file 4 of Association between irisin and metabolic parameters in nondiabetic, nonobese adults: a meta-analysis

Yan Li & Zhenbin Xu
Additional file 4. Summary of the subgroup analyses of the correlation between circulating irisin levels and HOMA-IR.

Additional file 5 of Association between irisin and metabolic parameters in nondiabetic, nonobese adults: a meta-analysis

Yan Li & Zhenbin Xu
Additional file 5. Summary of the subgroup analyses of the correlation between circulating irisin levels and BMI.

Additional file 4 of PCSK9 promotes the progression and metastasis of colon cancer cells through regulation of EMT and PI3K/AKT signaling in tumor cells and phenotypic polarization of macrophages

Lu Wang, Shuangshuang Li, Huanhua Luo, Qi Lu & Shuwen Yu
Additional file 4: Supplemental Table S4. Primers used for qRT- PCR

Altered dynamic functional connectivity in rectal cancer patients with and without chemotherapy: a resting-state fMRI study

Qin Zhang, Wenwen Zhang, Pengfei Zhang, Ziyang Zhao, Lin Yang, Fang Zheng, Lingyu Zhang, Gang Huang, Jing Zhang, Weihao Zheng, Rong Ma, Zhijun Yao & Bin Hu
Purpose: Understanding the mechanism of brain functional alterations in rectal cancer (RC) patients is of great significance to improve the prognosis and quality of life of patients. Additionally, the influence of chemotherapy on brain function in RC patients is still unclear. In this study, we aimed to investigate the alterations of brain functional network dynamics in RC patients and explore the effects of chemotherapy on temporal dynamics of dynamic functional connectivity (DFC). Methods: The group...

Additional file 1 of FOXD1-dependent RalA-ANXA2-Src complex promotes CTC formation in breast cancer

Yufei Long, Tuotuo Chong, Xiaoming Lyu, Lujia Chen, Xiaomin Luo, Oluwasijibomi Damola Faleti, Simin Deng, Fei Wang, Mingliang He, Zhipeng Qian, Hongli Zhao, Wenyan Zhou, Xia Guo, Ceshi Chen & Xin Li
Additional file 1: Supplementary Fig. 1. (A) RT-qPCR analyses of FOXD1 mRNA in the indicated breast tumor cell lines and MCF-10A. Error bars, SEM. n = 3. (B) Western blotting analyses of FOXD1 expression in the indicated breast tumor cell lines and MCF-10A. (C)RT-qPCR analysis of FOXD1 expression in control and sh-FOXD1 cells (MDA231 and MDA468), or control and FOXD1 overexpression cells (MCF-7). Error bars, SEM. n = 3. **p < 0.01, ***p<0.001 by Student’s...

Additional file 2 of FOXD1-dependent RalA-ANXA2-Src complex promotes CTC formation in breast cancer

Yufei Long, Tuotuo Chong, Xiaoming Lyu, Lujia Chen, Xiaomin Luo, Oluwasijibomi Damola Faleti, Simin Deng, Fei Wang, Mingliang He, Zhipeng Qian, Hongli Zhao, Wenyan Zhou, Xia Guo, Ceshi Chen & Xin Li
Additional file 2. Predicted binding sites through JASPAR database, and the sequences of the constructed Luciferase activity reporter assays.

Additional file 1 of Diagnostic and prognostic value of ventilatory power in pulmonary hypertension

Xin Li, Yi Zhang, Qi Jin, Zhihui Zhao, Qing Zhao, Lu Yan, Anqi Duan, Zhihua Huang, Meixi Hu, Changming Xiong, Qin Luo & Zhihong Liu
Additional file 1: Supplementary figures.

Registration Year

 • 2023
  280
 • 2022
  1,142
 • 2021
  88
 • 2020
  38
 • 2019
  8
 • 2017
  4

Resource Types

 • Text
  1,560

Affiliations

 • Jinan University
  1,560
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  1,140
 • Fudan University
  1,044
 • Sichuan University
  1,026
 • Shanghai Jiao Tong University
  976
 • Sun Yat-sen University
  974
 • Zhejiang University
  893
 • Huazhong University of Science and Technology
  843
 • Chinese Academy of Sciences
  777
 • Nanjing Medical University
  757