21 Works

Utopia „perspektywy zdolności” Marthy Nussbaum

Katarzyna Szumlewicz
Esej jest poświęcony perspektywie zdolności Marthy Nussbaum. Jest to złożona wizja etyki społecznej, którą badam jako utopijną teorię wychowania. Ma ona trzy fundamenty filozoficzne. Pierwszym jest filozofia moralna Immanuela Kanta, według której każda jednostka powinna być traktowana jako cel sam w sobie. Drugim – postulat Karola Marksa, by wyzwolić ludzkie potencjały, zduszone przez alienację. Trzeci stanowi koncepcja praw kobiet i mniejszości, jaką prezentuje w swoich dziełach John Stuart Mill. Jednak refleksja Nussbaum wykracza daleko poza...

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

Etapy rozwoju sandru olecko-rajgrodzkiego na tle faz recesyjnych zlodowacenia Wisły w nawiązaniu do wybranych cech strukturalno-teksturalnych osadów

Tomasz Krzywicki, Ewa Smolska & Piotr Szwarczewski
W opracowaniu Autorzy zajęli się mało dotąd poznanym sandrem, położonym w północno-wschodniej Polsce, pomiędzy Oleckiem i Rajgrodem, składającym się z kilku piaszczysto-żwirowych stożków sandrowych w okolicach Olecka, Skomętna i Rajgrodu. Strefa występowania tych form liczy ok. 50 km długości, ma szerokość od kilkuset metrów do 3 km i przecina cztery strefy morenowe. Przeprowadzone przez autorów badania wykazały, że dolny poziom sandrowy Olecka stanowił najmłodszą drogę odpływu wód roztopowych stoŜka sandrowego Olecko-Rajgród. Rozpoznane litofacje (dzięki analizom...

Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia)

Maciej Dąbski
W artykule zaprezentowano wyniki badań lichenometrycznych, przeprowadzonych na wcześniej wydatowanych wałach morenowych lodowca Fláa na Islandii. Ich wynikiem są ważne spostrzeżenia, nawiązujące do możliwości wykorzystywania krzywej lichenometrycznej T. Bradwella (2004). Daty otrzymane przez autora mają stosunkowo wysoki stopień zgodności z datami z wcześniejszego datowania, opartego na danych glacjologicznych, kartograficznych i historycznych (Dąbski 2002). Potwierdzono też wystąpienie maksimum zasięgu lodowca Fláa podczas małej epoki lodowej pod koniec XIX w.

Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne

Marcin Krassowski
Artykuł podejmuje problematykę oddolnych działań podejmowanych w obliczu światowego kryzysu klimatycznego. Za przykład podmiotów podejmujących takie działania służą ekowioski – tradycyjne lub intencjonalne społeczności mające na celu regenerację środowiska społecznego i naturalnego. W artykule przedstawiono analizę działań podejmowanych przez środowiska ekoosadnicze poprzez pryzmat dwóch metafor używanych na określenie ekowiosek: metafory ekowioski-laboratorium oraz ekowioski-utopii. Spojrzenie na funkcjonowanie tych społeczności poprzez wyżej wymienione metafory pozwala zobaczyć, w jaki sposób definiują przyczyny kryzysu środowiskowego oraz jakie cele przyświecają...

Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki

Aneta Marek & Wojciech Lewandowski
W artykule poruszono problematykę turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki. Zainteresowanie wspinaniem sprzyja rozwojowi klubów wysokogórskich, szkół wspinaczkowych, a także wykorzystaniu już istniejących obiektów antropogenicznych, jak mosty, wiadukty kolejowe, bunkry, które zostały zaadaptowane na cele wspinaczkowe. Mimo iż naturalne formy przyrodnicze skupione są głównie w Polsce południowej i wydawałoby się, że ta forma turystyki kwalifikowanej zarezerwowana jest tylko dla tego obszaru, to determinacja osób uprawiających ten rodzaj turystyki kwalifikowanej z Polski północnej i środkowej...

Opera – między opresją a emancypacją kobiet

Marcin Bogucki
The article analyses opera as a place which generates unhealthy excitement in men while being dangerous for women. This is the central theme of Opera, a horror directed by the Italian master of the genre, Dario Argento. The film, which tells the story of a young singer stalked by a madman, may be interpreted as a metaphor for the conservative sexual politics of the opera house. Argento’s work is an excellent introduction to the discussion...

(Shared) meaning in the strategy of audiomarketing — theory and practice

Sylwia Makomaska

Motywy akwatyczne w powieści Zachara Prilepina Patologie

Monika Zielińska
Incorporating aquatic motifs into his novel Pathologies, Zakhar Prilepin ascribes different functions to them. Firstly, in ‘Chechen story’, water takes the form of rain that constitutes an ordinary, thought irritating, atmospheric phenomenon. However, when the young protagonists fight under siege in Chechnya, water acquires a symbolic meaning, becoming a dire portent of death. In the final scenes, set in Chechnya, water changes its connotation and saves the survivor Russian soldier’s lives. Besides, water plays in...

Rodzina, partnerzy i znajomi : formy wsparcia i nie-wsparcia w narracjach osób z zaburzeniami lękowymi

Karol Górski
Celem artykułu jest analiza narracji, zamieszkałych w Polsce osób, borykających się z zaburzeniami lękowymi, z perspektywy otrzymywania pomocy i wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Badania realizowane na rzecz artykułu pokazują, że znacząca doza wsparcia płynęła ze strony małżonków i partnerów oraz znajomych i przyjaciół. Natomiast rodzina nuklearna nie zawsze była gotowa do udzielania wsparcia pacjentom z zaburzeniami lękowymi. Artykuł pokazuje, że pomoc ze strony otoczenia społecznego, którą można określić jako nie-specjalistyczną formę pomocy, może z...

Perspektywy peryferyjnej historii i teorii kultury

Dorota Sajewska
Departing from the analysis of the relationship between the birth of the subject of race and the development of capitalism (Mbembe), Sajewska examines the status of blackness in semi-peripheral countries, such as Poland, whose participation in the history of colonial expansion is negligible, as is its influence on the shape and prosperity of capitalism. In her text she proposes to look at peripheral cultural practices as ways of producing and problematizing knowledge. She focuses her...

Morfotwórcza rola lodowców w północno-zachodniej części Pamiru

Elżbieta Rojan
Pamir należy do masywów Azji Środkowej, które były w przeszłości i są obecnie silnie zlodowacone. W niniejszym opracowaniu dokonano próby oceny morfotwórczej roli lodowców w północno-zachodniej części masywu. Na podstawie wyników badań terenowych stwierdzono bardzo duży zasięg poziomy i pionowy (1800-6800 m n.p.m.) procesów i form glacjalnych. Największe ich zróżnicowanie pod względem wielkości i genezy rozpoznano w strefie 3300-5100 m n.p.m. Obok wietrzenia fizycznego i grawitacyjnych ruchów masowych system glacjalny jest odpowiedzialny za charakter rzeźby...

Sarabernardyzacja, kwestia żydowska i upadek moralny. O warszawskich fankach Sary Bernhardt

Agata Łuksza
My article discusses the phenomenon of ‘sarahbernhardtisation’, which occurred in the winter of 1882 in Warsaw as a result of Sarah Bernhardt’s guest performances in one of the city’s theatres. It consisted in imitating the appearance and manner of the French star. I suggest that the sarahbernhardtisation is an example of early fan practice, where fascination with the idol coincided with the need to break the hegemonic model of femininity. I also argue that the...

Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geografi czna

Magdalena Skorupska
Proces wolnych i demokratycznych wyborów przeprowadzony w społeczeństwie obywatelskim zakłada wysoką partycypację w akcie głosowania. Niska frekwencja wskazuje na pewne dysfunkcje w systemie politycznym, w tym także wyborczym. Mogą też być symptomem poważnych problemów politycznych i społecznych. Powyższy artykuł zbiera i weryfikuje różne przyczyny niskiej frekwencji w wyborach do Sejmu w latach 2001– 2015, a w szczególności przyczyny zróżnicowania przestrzennego tego zjawiska. Wyniki wykonanych badań wskazują, że na tym polu istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych hipotez....

Powrót twórcy. Majakowski//Reaktywacja Andrzeja Sadowskiego

Jadwiga Gracla
In this article author discusses the play/performance of Andrzej Sadowski Mayakovski reactivation. In the structure of the performance, he notices elements of the poet’s biography, elements taken from a computer game, elements referring to Majakowski’s texts (intertext). All this makes the performance become a kind of game with Majakowski’s texts and at the same time plays with contemporary conventions, expressed in the form of virtual reality. It also creates a reality referring to alternative history

Scena i obscena

LESZEK KOLANKIEWICZ
A critique of the fashionable theory combining the stage (the performing arts) with obscenities, understood as “something that cannot be presented on stage.” The folk etymology of the Latin word obscena, -orum, propagated by Lynda Nead or Carmela Bene, leads to D.H. Lawrence and – even more remotely – to Havelock Ellis and the Latin expression po(st)scenia, meaning “behind the scenes” or (according to Lucretius) “the secret part of life”. Etymological relationship between the obscene...

Sprawa Józefa J. Polsko-niemieckie spory o reportaż sceniczny Eleonory Kalkowskiej

Anna Dżabagina
The article discusses the background of Eleonora Kalkowska’s best-known play, Sprawa Jakubowskiego [The Case of Jakubowski], 1929. It is also a reconstruction of the work’s reception in Poland and Germany. The diplomatic materials uncovered in the archives, which shed a new light on the trial of a Polish farm labourer sentenced to death in the Weimar Republic, draw out a broader context and the political tensions surrounding the writer’s stage debut. The author of the...

Registration Year

 • 2020
  21

Resource Types

 • Text
  21

Affiliations

 • University of Warsaw
  21
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • University of Zurich
  1
 • University of Economy in Bydgoszcz
  1
 • Polish Geological Institute
  1
 • Warsaw University of Life Sciences
  1