66 Works

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

Karolina Wyrwinska & Michał Wyrwiński

The ICSID Annulment Committee: the blossoming flower or the rotten tomato

Aleksander Wróbel

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

Władcze i niewładcze działania gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Adam Nita
W artykule podjęto analizę zagadnienia władczych i niewładczych działań gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Autor podkreśla, iż oddzielenie tych dwóch sfer działalności gminy ma znaczenie z uwagi na przepisy kształtujące konstrukcję podatku od wartości dodanej. W artykule poddano zatem rozważaniom teoretyczne i normatywne podstawy dla władczych oraz niewładczych działań gminy, konsekwencje podatkowe dwoistej natury stosunków prawnych z udziałem gminy – aspekt podatku od towarów i usług, a także niespójność unijnej i...

Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Katarzyna Krzysztofek

Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych

Mariusz Korcyl

Dylematy suwerenności - recenzja książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015

Przemysław Tacik

Ogólnopolskie seminarium naukowe Aktualne problemy transportu międzynarodowego, Kraków, 25 września 2014 r.

Wojciech Burek

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A

Krzysztof Oplustil & Marcin Hotel

Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego

Marta Jaroch

Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?

Michał Wyrwiński

Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków

Marta Romańska

Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code Civil du Québec

Karolina Wyrwinska

Registration Year

 • 2019
  66

Resource Types

 • Text
  66

Affiliations

 • Jagiellonian University
  66
 • Pedagogical University of Kraków
  1