19 Works

Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Instytucja zaprzeczenia ojcostwa – między teorią a praktyką w prawie polskim

Katarzyna Daniel
The writing of this article was undertaken due to cases of denying paternity that the author had come across in her previous work in a law firm. The time for a man to bring an action to deny paternity or to determine the ineffectiveness of paternity recognition is extremely short and amounts to 6 months. In addition, after its expiry, the only option from the father’s perspective is to bring an action by the prosecutor,...

The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine

Alla Yaroshenko & Fabian Andruszkiewicz
The paper presents dilemmas concerning children from families of immigrants in Ukraine, where the main problem is the aspect of psychosocial functioning in the environment. The directions of actions aimed at stimulating the child’s development by providing psychological help in educational institutions or social service centres for the family, children and youth were described, as well as directions of support for raising a child in the family environment. The shortcomings and advantages of these projects...

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIE

Dominik Marcinkowski
Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest...

Zaburzenia neurorozwojowe. Zmiany w podejściu teoretycznym i diagnostycznym

Grażyna Jastrzębowska

Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

Klaudia Stelmaszczyk
The competences of the commune authorities in the process of implementing own tasks of a local government unit through the subsidy institution are highly diversified and located on many legal levels of reference, in particular the systemic, financial and material ones. The lack of uniformity of legal solutions in the scope of the broadly understood subsidy system results in difficulties in the analysis of regulations and, consequently, leads to irregularities in the implementation of public...

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Współczesne spojrzenie na edukacyjne i pedagogiczne motywy w dziele Tomasza Morusa \"Utopia\" (1516)

Stankomir Nicieja
Niejako z definicji utopia to gatunek wymykający się łatwemu zaszufladkowaniu, o wybitnie interdyscyplinarnym i wielowymiarowym charakterze. Wszak łączy ona w sobie zarówno właściwości dzieła czysto literackiego (mamy tu fabułę, postaci czy symbole), jak i cechy pisarstwa filozoficznego czy politycznego. Może być również ważną formą społecznej krytyki lub polemiki. Niezmiernie istotnym wymiarem utopii jako gatunku jest też jej wydźwięk pedagogiczny i edukacyjny, chociaż akurat ten aspekt jest relatywnie rzadko podejmowany w literaturze krytycznej. To dość zastanawiające,...

Znaczenie domu rodzinnego w pracy z dziećmi i młodzieżą

Agata Majewska
Praca z dziećmi i młodzieżą to także praca z rodzicami, najbliższymi członkami systemu rodzinnego. Dom rodzinny, który tworzony jest przez jej członków, przestrzeń, w której organizuje się życie, atmosfera, przedmioty – wszystko to mówi o wyjątkowości tego szczególnego miejsca międzypokoleniowych przekazów. Przedmiotem podjętych rozważań będzie refleksja wychowawcy świetlicy specjalistycznej, do której uczęszczają dzieci i młodzież zmagające się z trudnymi doświadczeniami domu rodzinnego, w którym rodzice nie zawsze potrafią podołać wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Artykuł prezentuje wyzwania...

STAN BADAŃ NAD KLASZTOREM KANONIKÓW REGULARNYCH W ŻAGANIU W ŚREDNIOWIECZU

Zbigniew Witczak
Opactwo klasztoru kanoników regularnych reguły świętego Augustyna w Żaganiu powstało w 1284 r. Początkowo zakonnicy związani z klasztorem NMP na Piasku we Wrocławiu drugiej połowie XII w. uzyskali niezależność od macierzystej jednostki. Niektóre z aspektów działalności kanoników z Żagania zostało już w historiografii zbadane. Dobrze znana jest historia i zasoby biblioteki klasztornej oraz zabudowań konwentu. Niestety wielu elementów z działalności i z życia kanoników żagańskich nie doczekało się jeszcze opracowania. Wiele wątków w dotychczasowych badaniach...

Halophytic vegetation and adjoining plant communities in Middle Asia (Pamir-Alai and western Tian Shan)

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Anna Wróbel, Ewelina Klichowska, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
In this paper, we complete the syntaxonomical scheme for halophytic vegetation and adjoining plant communities of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 217 relevés were sampled in 2014–2019 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. Modified TWlNSPAN was used to classify plant communities based on species composition. The cover-abundance scale was transformed...

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Ksymena Matysek

Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Rafał Adamus
Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy...

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Tomasz Tomczak
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast...

Prawne aspekty wykorzystania technologii cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej

Katarzyna Biczysko-Pudełko
Celem niniejszego opracowania jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o prawne implikacje wykorzystywania technologii cloud computing (chmury obliczeniowej) w sektorze opieki zdrowotnej, a ściślej możliwości przetwarzania danych dotyczących zdrowia w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonującej w takich systemach informatycznych jak chmura obliczeniowa. Stąd też głównym tłem rozważań będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Zmiana nazwiska 13-letniego, przysposobionego pasierba, kilka uwag de lege lata i de lege ferenda i de lege ferenda

Magdalena Gołowkin – Hudała
Nazwisko jest częścią naszej tożsamości, jesteśmy postrzegani przez jego pryzmat w społeczeństwie i używamy go na co dzień. Zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych prawem i zasadniczo wiąże się z wolą osoby, której dotyczy. Pasierb, który ukończył 13 lat, przysposobiony przez ojczyma lub macochę, nie może nie zgodzić się na zmianę swojego dotychczasowego nazwiska. W wyniku przysposobienia można do jego nazwiska dodać nazwisko ojczyma lub macochy, może on też przyjąć nazwisko osoby przysposabiającej....

Registration Year

 • 2022
  4
 • 2021
  7
 • 2020
  6
 • 2019
  2

Resource Types

 • Text
  19

Affiliations

 • Opole University
  19
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • National Research Tomsk State University
  2
 • Jagiellonian University
  2
 • National Pedagogical Dragomanov University
  1
 • University of Wrocław
  1
 • University of Warsaw
  1