3 Works

Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza przyczyn i skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry. Autorzy częściowo pozytywnie zweryfikowali hipotezę, zgodnie z którą powodzie na obszarze miasta mają charakter antropogeniczny. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Jeleniej Górze, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie ze sobą powódź na badanym obszarze w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, ekonomii, społeczeństwa oraz przestrzeni.

Powodzie w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze – aspekt przestrzenny

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest analiza występowania powodzi na obszarze Jeleniej Góry, jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia w wybranych aspektach, ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi oraz stworzenie zaleceń i rozwiązań, których realizacja dałaby szansę na ograniczenie skutków powodzi. Autorzy zweryfikowali hipotezę: „Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Maciejowej jest możliwe dzięki odpowiedniej polityce przestrzennej”. W pracy zidentyfikowano najważniejsze przyczyny powstawania wezbrań powodziowych w Maciejowej, a także czynniki warunkujące ich skalę i zasięg. Następnie przedstawiono skutki, jakie niesie...

Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Jeleniej Górze

Zbigniew Piepiora & Michał Brzywcz
Celem artykułu jest ocena systemu ochrony przed powodzią i ocena polityki przestrzennej miasta w kontekście powodzi. Autorzy zweryfikowali w artykule hipotezę: „Ograniczenie negatywnych skutków powodzi na obszarze Jeleniej Góry jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków”. W pracy oceniono system ochrony przeciwpowodziowej w Jeleniej Górze, istniejące rozwiązania techniczne oraz zarządzanie kryzysowe mieście. Skupiono się na ocenie gospodarki przestrzennej w kontekście zagrożenia powodziami, polityki przestrzennej miasta oraz zapisów w prawie miejscowym. Sformułowano zalecenia na podstawie...

Registration Year

  • 2020
    3

Resource Types

  • Text
    3

Affiliations

  • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
    3