339,806 Works

Birleştirilmiş Hadis Metinleri Üzerine Bir Deneme: Borçlunun Cenaze Namazı ile İlgili Rivâyet

Nevzat Tartı
Hadis ve sünnetin, rivâyet sırasında, birtakım râvî tasarruflarına maruz kaldığı bilinmektedir. Hadis kitaplarında zaman zaman rastlanan ve birleştirilmiş/birleşik olarak nitelenebilen bazı hadis metinleri ise bu tasarrufların bir şeklini oluşturmaktadır. Birleşik hadisler, Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda gerçekleşmiş bazı fiillerinin aynı anda gerçekleşmiş gibi veya biri diğerinden bağımsız hadislerinin bir araya getirilerek, tek hadis gibi sunulması ile oluşmuştur. Dolayısıyla o, telfîku'l-hadis gibi geçmişte ve metin inşası gibi günümüzde uygulanan ve aynı hadisin diğer rivâyetlerini esas alan birleştirme...

Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik

Bünyamin Solmaz & Adem Şahin
Ergenlik biyolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Ergenlik aynı zamanda, diğer gelişim yüzlerinde olduğu gibi, dindarlık açısından da bir muhakeme ve tekrar şekillenme dönemidir. Bu makalenin amacı ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle ergenliğin tanımı ve bu dönemde gelişimin temel özellikleri, daha sonra ergenlik döneminde dini gelişim ve son olarak ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisi ele alınacaktır. Araştırmada dindarlıkla ilişkisi değerlendirilen sosyal benlik değişkenleri, aile...

Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik

Bünyamin Solmaz & Adem Şahin
Ergenlik biyolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Ergenlik aynı zamanda, diğer gelişim yüzlerinde olduğu gibi, dindarlık açısından da bir muhakeme ve tekrar şekillenme dönemidir. Bu makalenin amacı ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle ergenliğin tanımı ve bu dönemde gelişimin temel özellikleri, daha sonra ergenlik döneminde dini gelişim ve son olarak ergenlerde dindarlık-sosyal benlik ilişkisi ele alınacaktır. Araştırmada dindarlıkla ilişkisi değerlendirilen sosyal benlik değişkenleri, aile...

Eser Başlıklarının Yorumsamacı Okunuşu Üzerine

Numan Konaklı
Bir metni anlamak, metnin kurucusu olan müellifin dünyası ile metnin kendisine nüfuz etme süreçlerine bağlıdır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için kuşkusuz okur her iki olguyu kavramanın hermenötik enstrümanlarına ihtiyaç duyar. Bu enstrümanların niteliği metnin kendine özel bağlamı ile yakından ilişkilidir. Anlama ve yorumlama işleminde merkeze metni aldığımızda müellifin metne vermiş olduğu başlığın mutlaka dikkate alınması gereken bir gerçek olduğu ortadadır. Bu çalışma anlama ve yorumlama etkinliğine hermenötik bir katkı olarak eser başlıklarını yorumsamacı bir şekilde okumayı...

Eser Başlıklarının Yorumsamacı Okunuşu Üzerine

Numan Konaklı
Bir metni anlamak, metnin kurucusu olan müellifin dünyası ile metnin kendisine nüfuz etme süreçlerine bağlıdır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için kuşkusuz okur her iki olguyu kavramanın hermenötik enstrümanlarına ihtiyaç duyar. Bu enstrümanların niteliği metnin kendine özel bağlamı ile yakından ilişkilidir. Anlama ve yorumlama işleminde merkeze metni aldığımızda müellifin metne vermiş olduğu başlığın mutlaka dikkate alınması gereken bir gerçek olduğu ortadadır. Bu çalışma anlama ve yorumlama etkinliğine hermenötik bir katkı olarak eser başlıklarını yorumsamacı bir şekilde okumayı...

Türk Belediyeciliğinin Milli Kökleri

İlker Gündüzöz
Türk belediyeciliğinin batıdan, özellikle Fransa'dan alındığı, bünyeye uydurulmaya çalışıldığı realitesi ret edilmemektedir. Yalnızca "Türk belediyeciliği açısından konunun milli kökleri de vardır" saptaması yapılmaktadır. Bunun böyle olması insan doğası ve toplumsal kültür mirasının gereğidir. Buradan hareketle, Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarını milli kurumları hesaba katmayan bir analitik değerlendirme ile açıklamak eksik olacaktır.

National Roots of the Turkish Municipality
Turkish municipality taken from the west, especially from France, tried to adjust a reality of the structure is not rejected. Only the...

Türk Belediyeciliğinin Milli Kökleri

İlker Gündüzöz
Türk belediyeciliğinin batıdan, özellikle Fransa'dan alındığı, bünyeye uydurulmaya çalışıldığı realitesi ret edilmemektedir. Yalnızca "Türk belediyeciliği açısından konunun milli kökleri de vardır" saptaması yapılmaktadır. Bunun böyle olması insan doğası ve toplumsal kültür mirasının gereğidir. Buradan hareketle, Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarını milli kurumları hesaba katmayan bir analitik değerlendirme ile açıklamak eksik olacaktır.

National Roots of the Turkish Municipality
Turkish municipality taken from the west, especially from France, tried to adjust a reality of the structure is not rejected. Only the...

Batı ve İslâm Dünyasında Karma Eğitim

Şakir Gözütok
Bu çalışma, hem Batı dünyasında hem de İslam âlemindeki bilginlerin karma eğitime yaklaşımlarının teorik yapısını ve aynı zamanda bu teorik çerçevenin nasıl gelişip dönüştüğünü kısaca ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda batı ve İslam dünyasında karma eğitimin tarihsel sürecine ve uygulamalarına da örnekler verilerek genel yapı gösterilmeye çalışılmıştır. Özellikle İslam dünyasındaki karma eğitim ile ilgili uygulamaların, Resulullah (s.a) dönemindeki uygulamalara uygun olup olmadığı da tartışılmıştır.

Co-Education in the West and Islamic World
This study aims at briefly...

Batı ve İslâm Dünyasında Karma Eğitim

Şakir Gözütok
Bu çalışma, hem Batı dünyasında hem de İslam âlemindeki bilginlerin karma eğitime yaklaşımlarının teorik yapısını ve aynı zamanda bu teorik çerçevenin nasıl gelişip dönüştüğünü kısaca ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda batı ve İslam dünyasında karma eğitimin tarihsel sürecine ve uygulamalarına da örnekler verilerek genel yapı gösterilmeye çalışılmıştır. Özellikle İslam dünyasındaki karma eğitim ile ilgili uygulamaların, Resulullah (s.a) dönemindeki uygulamalara uygun olup olmadığı da tartışılmıştır.

Co-Education in the West and Islamic World
This study aims at briefly...

Buhârî'de Dünya ve Ahiret Algısı (Kitâbu'r-Rikâk Örneği)

Mustafa Öztürk
Tarih boyunca hayata yaklaşımda bir taraftan ahireti dikkate almayıp sadece dünyaya itimat eden, dünya hâkimiyeti için her şeyi mübah gören, dünya hırs ve sevgisiyle dolu materyalistler, diğer taraftan ahireti kurtarmak adına dünyaya ve dünya nimetlerine olumsuz bakıp sırt çeviren bazı mistikler daima var olmuştur. İfrat ve tefriti temsil eden bu iki gruba ait söz konusu anlayışlar, fıtrat dini İslam'la asla bağdaşmaz. Zira İslam'ın olaya bakışında "dünyadan nasiptar olmak fakat geçici dünyayı ebedi ahirete tercih etmemek"...

Buhârî'de Dünya ve Ahiret Algısı (Kitâbu'r-Rikâk Örneği)

Mustafa Öztürk
Tarih boyunca hayata yaklaşımda bir taraftan ahireti dikkate almayıp sadece dünyaya itimat eden, dünya hâkimiyeti için her şeyi mübah gören, dünya hırs ve sevgisiyle dolu materyalistler, diğer taraftan ahireti kurtarmak adına dünyaya ve dünya nimetlerine olumsuz bakıp sırt çeviren bazı mistikler daima var olmuştur. İfrat ve tefriti temsil eden bu iki gruba ait söz konusu anlayışlar, fıtrat dini İslam'la asla bağdaşmaz. Zira İslam'ın olaya bakışında "dünyadan nasiptar olmak fakat geçici dünyayı ebedi ahirete tercih etmemek"...

Yaşam Desteğinin Kısıtlanması Ya da Sonlandırılmasının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Ülfet Görgülü
20. yy'ın ikinci yarısından itibaren tıp alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda uygulanan tedavi yöntemleriyle bir taraftan insan ömrü uzatılırken ve hastalara yaşam desteği verilmeye başlanırken diğer taraftan sağlığından ümit kesilmiş, komada olan ya da şiddetli ıstırap çeken hastalara verilen yaşam desteğinin kesilmesi veya tedavinin başlatılmaması yani hastanın ölümüne izin verilmesi konusu tıp etiği, hukuk ve din açısından tartışılmaya başlanmıştır. Biz bu çalışmamızda hastaya uygulanması gereken yaşam desteğinin başlanmaması ya da sonlandırılmasının etik ve hukuki yönüne kısaca...

Yaşam Desteğinin Kısıtlanması Ya da Sonlandırılmasının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Ülfet Görgülü
20. yy'ın ikinci yarısından itibaren tıp alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda uygulanan tedavi yöntemleriyle bir taraftan insan ömrü uzatılırken ve hastalara yaşam desteği verilmeye başlanırken diğer taraftan sağlığından ümit kesilmiş, komada olan ya da şiddetli ıstırap çeken hastalara verilen yaşam desteğinin kesilmesi veya tedavinin başlatılmaması yani hastanın ölümüne izin verilmesi konusu tıp etiği, hukuk ve din açısından tartışılmaya başlanmıştır. Biz bu çalışmamızda hastaya uygulanması gereken yaşam desteğinin başlanmaması ya da sonlandırılmasının etik ve hukuki yönüne kısaca...

Râmûzü'l-Ehâdîs'in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Macit Demirer
Gümüşhânevî, 19. Yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. O aynı zamanda Nakşibendî tarikatının Halidiyye kolunun İstanbul'daki temsilcilerinden biridir. Hadis ve tasavvuf alanındaki çalışmaları ile ön plana çıkan Gümüşhânevî'nin hadise dair beş önemli eseri bulunmaktadır. Bunlar içinde şüphesiz en önemlisi çeşitli hadis kaynaklarından derlenerek oluşturulmuş olan Râmûzü'l-ehâdîs'dir. Aslı Arapça olan Râmûzü'l-ehâdîs'in Türkçe tercümeleri yapılmıştır. Bu makalede, önce kısaca Râmûzü'l-ehâdîs üzerinde durulmuş daha sonra da tercümeleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İlk önce Abdulaziz Bekkine'nin yapmış olduğu tercüme ele...

Râmûzü'l-Ehâdîs'in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Macit Demirer
Gümüşhânevî, 19. Yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. O aynı zamanda Nakşibendî tarikatının Halidiyye kolunun İstanbul'daki temsilcilerinden biridir. Hadis ve tasavvuf alanındaki çalışmaları ile ön plana çıkan Gümüşhânevî'nin hadise dair beş önemli eseri bulunmaktadır. Bunlar içinde şüphesiz en önemlisi çeşitli hadis kaynaklarından derlenerek oluşturulmuş olan Râmûzü'l-ehâdîs'dir. Aslı Arapça olan Râmûzü'l-ehâdîs'in Türkçe tercümeleri yapılmıştır. Bu makalede, önce kısaca Râmûzü'l-ehâdîs üzerinde durulmuş daha sonra da tercümeleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İlk önce Abdulaziz Bekkine'nin yapmış olduğu tercüme ele...

Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirmede İlahiyat Fakültelerinde Sürdürülen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yeterliliği: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Düşünceleri

Ayşe Zişan Furat
Günümüzde iş gücü kalitesini arttırmaya yönelik mesleki yeterliklerin belirlenmesi konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da (DİB) 2004'ten itibaren bünyesinde çalışan görevlilerin toplumun ihtiyaç duyduğu din hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için sahip olmaları gereken yeterlikleri/nitelikleri belirlemiştir.
Çalışmada, din görevlilerini yetiştiren temel kurumlardan olan ilahiyat fakültelerindeki öğrencilerin DİB Personel Yeterlikleri konusunda fakültede verilen eğitimin ne ölçüde yeterli olduğunu düşündükleri araştırılmaktadır. Araştırma İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerine yapılmıştır. Konunun mümkün...

Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirmede İlahiyat Fakültelerinde Sürdürülen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yeterliliği: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Düşünceleri

Ayşe Zişan Furat
Günümüzde iş gücü kalitesini arttırmaya yönelik mesleki yeterliklerin belirlenmesi konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da (DİB) 2004'ten itibaren bünyesinde çalışan görevlilerin toplumun ihtiyaç duyduğu din hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için sahip olmaları gereken yeterlikleri/nitelikleri belirlemiştir.
Çalışmada, din görevlilerini yetiştiren temel kurumlardan olan ilahiyat fakültelerindeki öğrencilerin DİB Personel Yeterlikleri konusunda fakültede verilen eğitimin ne ölçüde yeterli olduğunu düşündükleri araştırılmaktadır. Araştırma İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerine yapılmıştır. Konunun mümkün...

Değişim Sürecinde Toplumsal Değerlerin Eğitiminde Din Eğitimi

Adem Korukcu
Değişim olgusu hayatın zorunlu gerçeklerinden birisidir. Söz konusu değişim içerisinde değerlerin terki ya da göz ardı edilmesinden ziyade, onların günün ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması ve şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle değerlerin yaşatılabilmesi ve canlı tutulabilmesi için, sürekli gözden geçirilmesi bir gerekliliktir. Değerleri revize etmek, onları değiştirmek anlamına gelmemektedir. Aksi halde değerler, tehlikeye girecek ve yaşanması ve uygulanması mümkün olmayan atıl bir duruma düşecektir. Ayrıca yerel değerlerin zenginleştirilmesi ve güncellenmesinde evrensel değerlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Değişim...

Değişim Sürecinde Toplumsal Değerlerin Eğitiminde Din Eğitimi

Adem Korukcu
Değişim olgusu hayatın zorunlu gerçeklerinden birisidir. Söz konusu değişim içerisinde değerlerin terki ya da göz ardı edilmesinden ziyade, onların günün ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması ve şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle değerlerin yaşatılabilmesi ve canlı tutulabilmesi için, sürekli gözden geçirilmesi bir gerekliliktir. Değerleri revize etmek, onları değiştirmek anlamına gelmemektedir. Aksi halde değerler, tehlikeye girecek ve yaşanması ve uygulanması mümkün olmayan atıl bir duruma düşecektir. Ayrıca yerel değerlerin zenginleştirilmesi ve güncellenmesinde evrensel değerlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Değişim...

Hâris Bin Süreyc Hareketi

Mehmet Dalkılıç
Hâris bin Süreyc, uzun yıllar Emevîler'e hizmet etmiş bir kişi idi. Özellikle 110/729 yılında Beykend'de Türk güçlerine karşı yapılan savaşta askerleri cesaretlendiren kişilerden biri olarak hatırlanır. Daha sonra 116/734 yılında Hâris bin Süreyc Horasan'da Emevî yönetimine karşı isyan etti. Fakat Horasan yöneticisi olan 'Âsım b. Abdullah onu, Merv'de mağlup etti. O, Esed bin Abdullah el-Kasrî zamanında tekrar isyan etti. İkinci defa mağlup oldu. Hâris bin Süreyc ve taraftarları Türgiş Hanı'na katıldı. Nasr bin Seyyâr Horasan...

Hâris Bin Süreyc Hareketi

Mehmet Dalkılıç
Hâris bin Süreyc, uzun yıllar Emevîler'e hizmet etmiş bir kişi idi. Özellikle 110/729 yılında Beykend'de Türk güçlerine karşı yapılan savaşta askerleri cesaretlendiren kişilerden biri olarak hatırlanır. Daha sonra 116/734 yılında Hâris bin Süreyc Horasan'da Emevî yönetimine karşı isyan etti. Fakat Horasan yöneticisi olan 'Âsım b. Abdullah onu, Merv'de mağlup etti. O, Esed bin Abdullah el-Kasrî zamanında tekrar isyan etti. İkinci defa mağlup oldu. Hâris bin Süreyc ve taraftarları Türgiş Hanı'na katıldı. Nasr bin Seyyâr Horasan...

İlk Arap Fetihlerinde Deve ve Atın Rolü

Donald Routledge Hill & Mehmet Nadir Özdemir
The Role of the Camel and the Horse in the Early Arab Conquests


https://www.marife.org/marife/article/view/620

İlk Arap Fetihlerinde Deve ve Atın Rolü

Donald Routledge Hill & Mehmet Nadir Özdemir
The Role of the Camel and the Horse in the Early Arab Conquests


https://www.marife.org/marife/article/view/620

Tefsîrin Sakıncalı Yönlerinden Biri: Kötü Te'vîl

Yusuf El-Karadâvî & Ramazan Şahan
Tefsîrin Sakincali Yönlerinden Biri: Kötü Te'vîl


https://www.marife.org/marife/article/view/621

Tefsîrin Sakıncalı Yönlerinden Biri: Kötü Te'vîl

Yusuf El-Karadâvî & Ramazan Şahan
Tefsîrin Sakincali Yönlerinden Biri: Kötü Te'vîl


https://www.marife.org/marife/article/view/621

Registration Year

 • 2013
  261
 • 2014
  3,206
 • 2015
  17,454
 • 2016
  20,268
 • 2017
  61,423
 • 2018
  153,374
 • 2019
  83,814

Resource Types

 • Text
  339,806

Data Centers

 • Zenodo
  339,806