280,184 Works

Où acheter VigaPlus?

Il est vendu sur le marché en ligne de VigaPlus ou vous pouvez acheter l'amélioration sur la page officielle de l'organisation. Ou encore, vous pouvez acheter l'article sur Amazon. L'organisation offre une proposition préliminaire gratuite à tous les clients qui souhaitent cette amélioration et aux personnes qui utilisent cet article de manière inattendue. Pourtant, vous devez indiquer les frais de livraison. Si vous rencontrez des difficultés avec l'amélioration, vous pouvez restaurer l'élément en contactant le...

2020 & Real Estate: The effects of COVID-19 and social unrest on Real Estate Markets

Alan Shnir, Sarah Derkach, Achraf El Madnaoui, Alan Goldengur, Allan Rikshpun, Deven Rozario, Benjamin Goroshnik, , Theresa Morano, Shen Shen Lau, Emily Huang, Stella Vayner, Renee Fishler, , , Jen Khosid, Lauren Peysakhova, Maddox Garetti, Ronald Fridlyand & Philip Zitser
Real Estate markets have experienced a great deal of turbulence these past few months. Certain cities and states had put into effect strict coronavirus guidelines which caused many to flee these areas due to the economic fallout and the personal infringement they felt these guidelines had, such as the forced closures of businesses. Economic fallout caused directly by the shutting down of business caused a further collapse in real estate as tenants could no longer...

Współpraca organów administracji publicznej w wymiarze ponadnarodowym a regulacja k.p.a.

Mateusz Błachucki
Współpraca międzynarodowa staje się udziałem coraz większej liczby polskich organów administracji publicznej. W dużym stopniu rozwija się ona w oparciu o nieformalne porozumienia lub akty prawa miękkiego, często przyjmowane na poziomie transnarodowym. Nie oznacza to jednak, że legislacja krajowa nie powinna regulować tego zjawiska, jeśli nie kompleksowo, to przynajmniej w istotnej części. Z tego powodu przedmiotem artykułu uczyniono zagadnienie współpracy organów administracji publicznej w wymiarze międzynarodowym w kontekście regulacji procesowej zawartej w k.p.a. Artykuł wskazuje,...

Relatywizacja obowiązków informacyjnych stron – Optymalizacja wykorzystania zasobów informatycznych państwa czy dezorganizacja rozpatrywania spraw administracyjnych?

Łukasz Strzępek
Postępująca informatyzacja obejmuje coraz to nowe dziedziny życia społecznego, nie omijając przy tym szeroko pojętej administracji. Gromadzenie coraz większej ilości danych nie przekłada się jednak bezpośrednio na znaczącą poprawę relacji organ – obywatel. W szczególności problematyczne jest wykorzystanie możliwości, jakie daje cyfryzacja, w postępowaniach administracyjnych toczących się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zasygnalizowania najistotniejszych problemów, jakie mogą pojawić się w tym zakresie na gruncie przepisów k.p.a., a zarazem wskazania potencjału...

Sytuacja prawna strony postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2017-2019

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Dokonywane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w treści unormowania kodeksu postępowania administracyjnego w istotny sposób zmodyfikowały regulację prawną sfery istotnej z punktu widzenia relacji między państwem a obywatelem. Uniwersalny w założeniu charakter ogólnego postępowania administracyjnego obliguje do tego, by każda ingerencja w treść przepisów była uzasadniona i by dokonywana była z baczeniem na sytuację podmiotów wchodzących w relację procesową z organem administracji publicznej.
Przedmiotem opracowania jest rozważenie oddziaływania zmian dokonanych w latach 2017–2019 na sytuację...

Wybrane problemy regulacji nowego uprawnienia strony od zrzeczenia się prawa odwołania – glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2019 r. (II SA/WA 605/19)

Magdalena Sokolnicka
Glosa dotyczy dwóch problemów wynikających ze stosowania instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w k.p.a., które pojawiają się w wyroku WSA. Pierwszym problemem jest moment rozpoczęcia biegu terminu do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa odwołania od decyzji, drugim zaś konwalidacja wadliwego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Cechą wspólną błędnej interpretacji dwóch powyższych zagadnień na niekorzyść strony jest zablokowanie powtórnego rozpatrzenia sprawy w toku administracyjnym, a potem ewentualnie również możliwości zaskarżenia...

Mediacja w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Joanna Wegner
Włączeniu mediacji do kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. towarzyszyło wiele podnoszonych w nauce wątpliwości. Ta nieznana dotąd polskiemu postępowaniu administracyjnemu konstrukcja prawna stała się już także przedmiotem wypowiedzi orzecznictwa sądowego, które traktuje jej dopuszczalność i przesłanki uruchomienia w sposób niejednolity. Upowszechnieniu się tej należącej do ADR i z całą pewnością potrzebnej w systemie instytucji sprzyjać może przyjazna interpretacja zawartych w art. 13 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 96a § 1...

Prawo do oceny działania organu administracji publicznej (art. 14a k.p.a.)

Bartosz Majchrzak
Głównym problemem podjętym w niniejszym opracowaniu jest próba odpowiedzi na pytanie o konsekwencje prawne wprowadzenia art. 14a k.p.a. W tym kontekście poddano analizie zagadnienie typów procedur administracyjnych, w których obowiązuje „zasada umożliwiania stronom dokonywania oceny działania urzędów” oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego tej zasady. W dalszej kolejności podjęto próbę rozważenia kwestii „nowości normatywnej” wynikającej z powyższego przepisu. W konkluzji przyjęto, że jego znaczenie jest raczej znikome. Wskazana zasada ogólna nawiązuje bowiem do wartości leżących u...

In dubio pro libertate oraz in dubio pro tributario w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Stanisław Bogucki
Artykuł dotyczy porównania rozumienia zasad in dubio pro tributario oraz in dubio pro libertate po ich uregulowaniu w art. 2a o.p. i art. 7a k.p.a. W konsekwencji normatywizacji zasady te, jako elementy tekstów prawnych, same podlegają interpretacji. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie stosowania art. 2a o.p. oraz art. 7a k.p.a. wyłącznie do przepisów prawa materialnego. W art. 2a o.p.
przewidziane zostały trzy warunki, których kumulatywne zaistnienie umożliwia zastosowanie wyrażonej w tym przepisie zasady. Odwrotnie niż...

60 lat kodeksu postępowania administracyjnego. Ewolucja regulacji kodeksowej

Przemysław Iżycki
Celem pracy jest przedstawienie obecnie obowiązującego kodeksu postępowania administracyjnego, jego genezy oraz kierunków rozwoju na przestrzeni lat 1960-2020. W myśl pracy procedura administracyjna jest dziedziną podatną na aktualną sytuację społeczno-polityczną, a jej zmiany można wpisać w szerszy obraz zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Sumaryczna analiza nowelizacji podstawowego aktu prawnego w dziedzinie prawa administracyjnego pozwala na wyciągnięcie wniosków co do dalszych perspektyw kodeksu, ocenę jego znaczenia z perspektywy 60-lecia jego uchwalenia, jak i dokonanie oceny poglądów doktryny...

Sytuacja prawna strony postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2017-2019

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Dokonywane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w treści unormowania kodeksu postępowania administracyjnego w istotny sposób zmodyfikowały regulację prawną sfery istotnej z punktu widzenia relacji między państwem a obywatelem. Uniwersalny w założeniu charakter ogólnego postępowania administracyjnego obliguje do tego, by każda ingerencja w treść przepisów była uzasadniona i by dokonywana była z baczeniem na sytuację podmiotów wchodzących w relację procesową z organem administracji publicznej.
Przedmiotem opracowania jest rozważenie oddziaływania zmian dokonanych w latach 2017–2019 na sytuację...

Censura, complejidad, auto-organización

Jordi Claramonte Arrufat & María Avendaño Ayestarán
La censura se ejerce de muy distintas maneras. Combinando la comprensión tradicional de la misma con las aportaciones de Margaret E. Roberts y las nuestras propias trataremos de los modelos basados en miedo, fricción, inundación e ignorancia. Propondremos asimismo un modelo de comprensión de las relaciones entre ellas basándonos en el modelo gráfico proporcionado por el atractor de Lorenz. Para concluir ejemplificaremos estas modalidades de censura con algunas de las dinámicas más habituales en lo...

Prawo do oceny działania organu administracji publicznej (art. 14a k.p.a.)

Bartosz Majchrzak
Głównym problemem podjętym w niniejszym opracowaniu jest próba odpowiedzi na pytanie o konsekwencje prawne wprowadzenia art. 14a k.p.a. W tym kontekście poddano analizie zagadnienie typów procedur administracyjnych, w których obowiązuje „zasada umożliwiania stronom dokonywania oceny działania urzędów” oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego tej zasady. W dalszej kolejności podjęto próbę rozważenia kwestii „nowości normatywnej” wynikającej z powyższego przepisu. W konkluzji przyjęto, że jego znaczenie jest raczej znikome. Wskazana zasada ogólna nawiązuje bowiem do wartości leżących u...

Ocena regulacji prawnej administracyjnych kar pieniężnych po zmianach k.p.a. w 2017 roku

Lucyna Staniszewska
Celem nowelizacji wprowadzającej dział IVa do k.p.a. było łagodzenie administracyjnych kar pieniężnych i wykluczenie automatyzmu ich stosowania w duchu realizacji zasady proporcjonalności i zapewnienia jednolitości zasad traktowania jednostek. Ustawodawca wprowadził liczne instytucje łagodzące represyjność wysokich kar i uelastyczniające proces ich stosowania. Jednakże nowe regulacje kodeksowe znajdują zastosowanie do takich spraw, co do których dana instytucja w żadnym aspekcie nie została uregulowana w przepisie ustawy materialnoprawnej. Takie rozwiązanie, wbrew założeniu ustawodawcy, nie w pełni realizuje wyznaczone...

Ochrona praw jednostki na płaszczyźnie nowych zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego

Małgorzata Stahl & Maria Karcz-Kaczmarek
Przedmiotem artykułu jest ochrona praw jednostki na płaszczyźnie zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r., której podstawowym celem była zmiana relacji pomiędzy organami administracji publicznej a jednostką na bardziej partnerskie oraz usprawnienie i przyśpieszenie procedur administracyjnych. Przedmiotem analizy stały się wybrane nowe regulacje prawne – zasada wyjaśniania wątpliwości prawnych na korzyść strony (zasada życzliwej interpretacji prawa) oraz zasada wyjaśniania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Mimo,...

Art. 7a I 81a k.p.a. w orzecznictwie sądów administracyjnych

Grzegorz Rząsa
Przedmiotem opracowania jest analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego wykładni i zastosowania art. 7a i art. 81a k.p.a. Regulacje to wprowadzają do ogólnego postępowania administracyjnego zasady rozstrzygania na korzyść strony wątpliwości co treści normy prawnej oraz co do ustaleń faktycznych. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że art. 7a i art. 81a k.p.a. powinny być wykładane restrykcyjnie. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia zasad legalizmu oraz prawdy obiektywnej, a tym samym do nierealizowania niektórych norm...

De Pornic à Sainte-Nazaire (44) : étude du phénomène métamorphique. CR d'excursions géologiques. L3 SVT Univ. Nantes.

Tanguy Jean
Compte-rendu organisé de trois sorties de géologie réalisées en septembre-octobre 2007 sur la côte de Loire-Atlantique (encadrement C. Monnier, P. Vacher, C. Guivel, A. Bezos).

La systématique et les sciences de l'évolution : repères historiques et conceptuels

Tanguy Jean
Court historique de quelques pages en sciences de l'évolution et systématique biologique.

La systématique et les sciences de l'évolution : repères historiques et conceptuels

Tanguy Jean
Court historique de quelques pages en sciences de l'évolution et systématique biologique.

Background and Benefits of the Cooperation Agreement Between the Nordic Competition Authorities

Maarit Taurula
This unit was published in „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” Błachucki, M., ed., (2020). The Nordic competition authorities have decades of experience in cross-border collaboration, and the first formal cooperation agreement between the authorities was signed in 2001. Sixteen years later, the cooperation agreement was renegotiated and expanded to enable wider forms of cooperation. On this occasion, Finland also joined the agreement. The European Competition Network provides...

ECN+ Directive and Projected Changes in Polish Competition Law: Towards the Political and Judicial Independence of the Polish Competition Authority

Rafał Stankiewicz
This unit was published in „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” Błachucki, M., ed., (2020). The ECN+ Directive aims to create a ‘homogeneous’ plane for the operation of antitrust authorities in the EU. Therefore, it is intended above all to harmonise the functioning of the national competition authorities in all the Member States, so that they can exercise the same powers and apply identical legal instruments when enforcing...

LAS PALABRAS DEL TABACO – DƗONA UUAI: Discursos ceremoniales murui, en dialecto bue

Alfonso García Vega & Jorge Gasché
El texto aquí publicado es un documento excepcional por su extensión y su doble versión: recitada y cantada, y, aunque contenga pasajes repetitivos que pueden parecer monótonos para un lector no indígena, se trata de un documento que merece gran atención y estudio y que revela un aspecto de la cultura indígena – murui, en el presente caso – que hasta ahora ha quedado oculto e ignorado. Este documento debería despertar el interés de los...

Cooperation in Multijurisdictional Merger Filings: the ECA Notice Mechanism

Rita Prates & Ricardo Bayão Horta
This unit was published in „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” Błachucki, M., ed., (2020). Cooperation among Competition Authorities in multijurisdictional filings should always be a factor to take into consideration. The ECA Notice is a mechanism through which European Competition Authorities cooperate with each other when reviewing transnational merger transactions. Although active for almost 20 years, the ECA Notice cooperation mechanism is hardly well-known among stakeholders, in...

Protection of the Fundamental Rights of Companies Under the ECN+ Directive: a Milestone or a Missed Opportunity?

Marta Michałek-Gervais
This unit was published in „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” Błachucki, M., ed., (2020). The main aim of the ECN+ Directive consists in ensuring a more effective and uniform enforcement of Articles 101 and 102 TFEU by providing the national competition authorities with a minimum common toolkit and enforcement powers, as well as improving cooperation between the NCAs. This article focuses on the question that appeared somewhere...

Trends in Merger Control in Spain

Adriana Meijide Vidal & Marta Garcia Álvarez
This unit was published in „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” Błachucki, M., ed., (2020). The aim of this article is to provide an overview of the trends and challenges that the Spanish Competition Authority (the CNMC) is facing in merger control. To achieve this, section one will introduce the main data and statistics of the merger control regime in Spain, as well as the main strengths of...

Registration Year

  • 2020
    280,184

Resource Types

  • Text
    280,184