1,454 Works

การศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนรางเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

ประชา พิจักขณา
2, 3, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วิไลวรรณ สาลาสุตา, ศิริ ถีอาสนา, เนตรชนก จันทร์สว่าง & สมบัติ ฤทธิเดช
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Application of Rubber Wood Ash for Removal Nickel and Copper from Aqueous Solution

Mahamasuhaimi Masae *, Lek Sikong , Peerawas Kongsong, Phatcharee Phoempoon, Surasit Rawangwong And Witthaya Sririkun
2, 11, Environment and Natural Resources Journal

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พูนทรัพย์ ภูนาโท, สมเกียรติ เกียรติเจริญ, ยุภาพร ยุภาศ & วัชรินทร์ สุทธิศัย
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทบาทความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการทางการเงินของรัฐบาล

ไพวรรณ เทือกกอง, สุรพล เสาร่ม & กฤตพา แสนชัยธร
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาการดำเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

สุพจน์ วัฒนวิเชียร, รังสรรค์ สิงหเลิศ, สุวกิจ ศรีปัดถา & เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการรับรองสิทธิโดยการจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุ แปลงอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

พลกฤต เมณฑกานุวงษ์ & สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

สมยงค์ แก้วสุพรรณ, สุวกิจ ศรีปัดถา, สุณี สาธิตานันต์ & รังสรรค์ สิงหเลิศ
3, 3, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Contagious: Why Things Catch On

นภดล ร่มโพธิ์
144 (ต.ค.-ธ.ค. 57), 37, วารสารบริหารธุรกิจ JBA

The Relationship Between Corporate Environmental Disclosures and Financial Performance in Thailand: A Comparative Study of Companies in the Stock Exchange of Thailand Between Property and Construction, and Agriculture and Food Industries

Saowarot Kungkajit & Muttanachai Suttipun
144 (ต.ค.-ธ.ค. 57), 37, วารสารบริหารธุรกิจ JBA

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับแรงงานยานยนต์ไทย

ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
144 (ต.ค.-ธ.ค. 57), 37, วารสารบริหารธุรกิจ JBA

คุณภาพบริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาการใช้ตัวแบบคุณภาพของคาโน

สิญาธร วุฒิศักดิ์ & ศจี ศิริไกร
144 (ต.ค.-ธ.ค. 57), 37, วารสารบริหารธุรกิจ JBA

ปัจจัยอธิบายความเพียงพอจากการออมเพื่อเตรียมเกษียณของผู้มีงานทำในประเทศไทย

อรุณี นุสิทธิ์, ปาริชาติ ราชประดิษฐ์, เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี & กำพล อดิเรกสมบัติ
144 (ต.ค.-ธ.ค. 57), 37, วารสารบริหารธุรกิจ JBA

ระบบนำส่งยาชนิดลอยตัว Floating Drug Delivery System

ชวาสินี อัศวเหม
1(มค-ธค), 5, ไทยไภษัชยนิพนธ์

Registration Year

  • 2014
    1,454

Resource Types

  • Text
    1,454

Data Centers

  • NRCT Data Center
    1,454